PRESSITEATED, UUDISED

29. detsembril 2009 rahuldas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus projekti "Vallikääru taastamine atraktiivseks puhkekeskkonnaks I etapp" toetuse taotluse summas 62,9 miljonit krooni. 2010 aasta aprillis suurendati toetuse summat 64,15 miljonit kroonini. Projekti rahastust taotleti Euroopa Liidu Regionaalarengufondi elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetmest "Linnaliste piirkondade arendamine".

Projekti kogumaksumus: 4 823 011 eurot (75 463 722 krooni)
Omafinantseering: 723 452 eurot ( 11 319 558 krooni)
Toetussumma: 4 099 559 eurot (64 144 164 krooni).

Projekti eesmärk: Pärnu Kesklinnas on aastaringses aktiivses kasutuses looduslikult kaunis ja mitmekesine ning ajaloolise väärtusega ala. Sellega on loodud juurde väärtuslik puhkekeskkond ja ettevõtjatele atraktiivne avalike ürituste korraldamise koht. Esile on tõstetud Pärnu Vallikääru ajalooline omapära ning saavutatud puhkekeskkonna atraktiivsus. Pärnu Vallikääru taastamine pakub lisavõimalusi vaba aja veetmiseks ka lastega peredele, mis annab lisaväärtust Pärnule kui laste- ja peresõbralikule linnale.

Projekti käigus renoveeritud objektid:

1. Sepikoda Õhtu tn 1
Taastatud on ajalooline hoone, mille kasutusotstarbeks on ajaloo ja käsitöö propageerimine. Hoones taastatakse sepikoda. Hoone on avatud linnakülastajatele ja linnakodanikele.

2. Vallikraavi kalda kindlustamine
Pärnu Vallikraavi kaldapüsivuse uuringute tulemused kinnitasid, et Pärnu Vallikraavi kaldad on lihkeohtlikud. Ohtlik oli igasugune ehitustegevus Pärnu Vallikääru muldvallidel. Projekti raames kindlustati Pärnu Vallikraavi kaldad. Vallikraavi kalda kindlustamiseks kasutati sulundseina ja raudbetoonrostvärki vastavalt koostatud projektile. Kaldakindlustuse ehitamine võimaldas teha ehitustöid Pärnu Vallikääru pargis ning rajada ujuvkai. Pärast antud projekti elluviimist on võimalik hõlpsasti piirkonda edasi arendada, luues veesõidukitele sildumiskohti, arendades Vallikääru piirkonnas ettevõtlust (nt suvekaubandust) ja kujundades piirkonnast terviklik kultuuri- ja vabaajakeskus.

3. Pärnu Vallikääru Pargi-ala korrastamine
- Vallikraavi ning Ringi ja Sadama tänava vaheline ala: Kaldakindlustuse taha rajati 3 m laiune murunõlv ning ajaloolistele eeskujudele toetuv 5 m laiune kallasrada, mis moodustab omaette promenaadiruumi, kus on võimalik istuda ja jalutada. Teedevõrk lähtub O. Siinmaa planeeringuprintsiibist ning tänapäevasest kasutusviisist. Rajatakse laadaplatside ala. Ringi tänava äärde ehitati 15 m laiune Hauratoni kärje abil tugevdatud tsoon, kuhu on võimalik paigaldada kioskeid. Ehitakse planeeritud ala pinnasesse trassid vee ja elektri saamise jaoks.
- Lastemänguväljak: Mänguseadmed on eridisainiga ja kujutavad kuivale maale jäänud laevastikku. Mänguväljaku juurde rajati ka varikatus, kus on soojustatud ja kanalisatsiooniga ühendatud WC ning jalgrattaparkla. 
- Rajati kergliiklusteed, mis tuleviku printsiibis ühenduvad Pärnu Jahtklubi juurest tulevat kergliiklusteega ja tekib jõeäärne kergliiklusteede võrgustik.
- Ringi ja Sadama tänava vahelisele alal on WIF'I ala. Paigaldatud on ka valvekaamerad, et tagada piirkonnas turvalisus.
- Bastionite ja muldkindlustuse pealne park: Pargi-ala renoveerimisega on seotud omavahel vanalinn ja uusarendusega kesklinn koos bastionaalvööndi parkide ja jõe äärega terviklikuks alade süsteemiks. Tehtud on asendusistutused ja täiendistutused, ehitatud uued teed ja trepid, rajatud väikeobjektid (pingid, valgustus, prügikastid, jalgratta hoidjad, ajalugu tutvustavad maketid, purskkaev), paigaldatud infostendid, avatud on muldvalli sees olev poterni (muldvallide sees paiknev ühenduskäik), taastatud on Tallinna Värav.

Linnaruumis olevale ajaloolisele pargile on loodud erinevaid kasutusviise. Eksponeeritud on pargi ajalooline identiteet. Laienenud on kesklinna piirkonna kasutamine nii linnaelanike kui linnakülastajate poolt. Ajaloolise Vallikääru eksponeerimise kaudu toimub kõrge potentsiaaliga puhke- ja turismiressursside ärakasutamine. Esile on tõstetud Pärnu linnale omane, huvitav ajalooline keskkond, mitmekesine kultuur ja võimalus saada osa kohalikust elulaadist ja tavadest.

Projekti elluviimisega on saavutatud alljärgnevad tulemused:
- Vallikäär koos pargiala, puhkekohtade, jalgradade ja paadilaenutusega aitab propageerida keskkonnasõbralikku elulaadi.
- Vallikääru korrastamine koos pargiala väljaarendamisega loob paremad võimalused aktiivsemaks seltsieluks, vabaaja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks ning keskkonna- ja tervishoiualase teadlikkuse propageerimiseks linnas.
- Vallikäärus korraldatavad käsitöölaadad võimaldavad kohalikel käsitöömeistritel tutvustada oma oskusi ja töid. Pärnu ajaloo tutvustamine läbi bastionikäigu ja Sepikoja ajalootoa avamise võimaldavad õppida oma linna paremini tundma.
- Vallikäärus on võimalik läbi viia kontserte ja kultuuriüritusi.
- Vallikääru korrastamine aitab kaasa ka piirkonna turvalisuse kasvule.
- Loodud on paremad tingimused ettevõtluse arendamiseks ning uute töökohtade loomiseks.
- Võimalik on paremini propageerida Pärnut kui ajaloolist hansalinna ning suvepealinna.

Projekti algus ja lõpp:
- Pärnu Vallikääru projekti elluviimist alustati 01. november 2009 ning lõpetati november 2011
- 2010 aastal sai Pärnu Vallikääru uus sild Parim Puitehitis 2010 liimpuidu eripreemia
- 2011 aastal nimetati Pärnu Vallikäär „Parim Kommunaalrajatis 2011“
- 2011 aastal pälvis Pärnu Vallikääru rekonstrueerimine „ Aasta tegu 2011“ auhinna

Vallikääru asendiplaan
Vallikääru situatsiooniskeem

Kontaktisik:
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse planerimisosakonna
arenguteenistuse juhataja
444 8361; 53439069
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalneEAS

Vallikaaru kujundusprojekt

Projekti nimetus: Eakate Avahoolduskeskuse rekonstrueerimine ja juurdeehitus Metsa 10, Pärnu
Projekti kood: EU38014

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 733 629 EUR
Omafinantseering: 129 464 EUR
Projekti kogumaksumus: 863 093 EUR

Projektijuht : Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 30.09.2010-31.12.2011

Projekti eesmärk: Pärnusse kaasaegse Eakate Avahoolduskeskuse loomine, kus pakutakse toimetulekut toetavaid sotsiaalteenuseid:
- sotsiaalnõustamine,
- koduhooldusteenus,
- võimalus osaleda huvialategevuses (käsitööring, laulukoor, rahvatants, ravivõimlemine jne),
- rehabilitatsiooniteenus,
- invaabivahendite laenutus,
- muud toimetulekuks vajalikud sotsiaalteenused (nt pesupesemiseteenus, saunateenus jm).

Projektist
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse 20. detsembri 2010 otsusega toetati Pärnu linna projekti „Eakate Avahoolduskeskuse rekonstrueerimine ja juurdeehitus, Metsa 10, Pärnu“. Eakate Avahoolduskeskus ehitatakse mõnda aega kasutuseta seisnud linnale kuuluvasse hoonesse aadressil Metsa 10. Olemasolevale hoonele ehitatakse juurdeehitus. Täna aadressil Tammsaare 11 asuv Eakate Avahoolduskeskus viiakse pärast uue hoone valmimist sinna täielikult üle.

Uues Eakate Avahoolduskeskuses saab oluliselt laiendada olemasoleva avahoolduskeskuse teenuste ringi, muuta paremaks pakutavate teenuste kvaliteeti ning eeldatavalt laiendada teenuste tarbijate ringi. Sellega seoses võib eeldada eakate inimeste enesehinnangu ja heaolu tõusu ning nende elukvaliteedi paranemist. Projekti elluviimine avaldab positiivset mõju linnaruumi arendamise seisukohalt, kuna rekonstrueeritakse halvas seisukorras olev kasutuseta hoone ja ehitatakse sellele juurdeehitus. Nii saab korrastatud üks linnale kuuluvatest kinnistutest.

Projekti elluviimiseks viidi läbi riigihanked, mille tulemusena sõlmiti lepingud ehitamiseks AS-ga Eston Ehitus, omanikujärelevalve teostamiseks P.P. Ehitusjärelevalve OÜ-ga ja sisustuse tellimiseks Sisustusrent OÜ-ga. Eakate Avahoolduskeskuse uus hoone avati 14. detsembril 2011

Lisainformatsioon
Mirje Auksmann
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
eakateeakate2eakate3eakate4eakate5

Projekti nimi: Pärnu Linnavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine ISKE-st lähtuvate tüüpmoodulite meetme rakendamisel
Projekti kood: 09-0446/001

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati „Infoühiskonna edendamise“ meetme vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna eesmärkide elluviimiseks. Projektile eraldati toetus Riigi Infosüsteemi Ameti avatud taotlusvooru „Infosüsteemide turvalisuse tõstmine vastavalt kolmeastmelise etalonturbesüsteemi (ISKE) rakendamisega" tulemusena.
Toetussumma: 684 059 EEK
Omafinantseering: 77 954 EEK
Projekti kogumaksumus: 762 013 EEK

Projektijuht : Toomas Tomson
Projekti elluviimise aeg: 7.09.2009-6.09.2010
Projekti eesmärk: Pärnu Linnavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine

Projektist
Projekti raames hangiti uus serveri kapp ja uus infosüsteem varukoopiate tegemiseks. Projekti raames tegeldi organisatsiooni üldturvalisuse tõstmisega – koostati linnavalitsuse infoturbealane riskianalüüs ja alusmaterjalid ISKE-st lähtuva dokumentatsiooni kehtestamiseks.Töid ISKE rakendamiseks jätkatakse ka pärast projekti lõppu.

Lisainformatsioon:
Toomas Tomson
Pärnu Linnavalitsuse 
Infotehnoloogia teenistuse juhataja
444 8234
toomas.tomson[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja infrastruktuuri väljaarendamine
Projekti kood: 2.5.0100.09-0028

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“ tingimustele
Toetussumma: 12 893 107 EEK
Omafinantseering: 3 450 699 EEK
Projekti kogumaksumus: 16 343 806 EEK

Projektijuht : Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 27.05.2008 – 30.09.2010
Projekti eesmärk: Noortele on loodud võimalused ja tingimused kvaliteetse huvihariduse omandamiseks tehnika valdkonnas ning mitmekülgseks arenguks, et toetada nende kujunemist hästi toimetulevateks ühiskonnaliikmeteks

Projektist
13. septembril 2010 avati Kooli tänav 6b aadressil Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja tehnikasuuna uus õppehoone. Huvikooli väljaarendamise esimene etapp, samal aadressil, Kooli tn 6b, realiseerus aastatel 2006-2007, kui valmis kaasaegne tööõpetusmaja osa. Täna viiakse seal läbi tööõpetuse tunde üldhariduskoolide õpilastele. Alates septembrikuust 2010 liideti huvikoolid Pärnu Loodusmaja ja Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja ning ühendatud huvikool kannab nime Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja.

Projekti „Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja infrastruktuuri väljaarendamine“ tulemusena valmis huvikoolile uus kaasaegne tehnikasuuna õppehoone pindalaga 1754 m². Hoones on ka 30 inimest mahutav multifunktsionaalne ruum laiendatud ringitöö, erinevate koolituste, kursuste, nõupidamiste ja ürituste läbiviimiseks; võimalused tööde eksponeerimiseks ja näituste korraldamiseks, garderoob, olmeruumid ning ruumid töötajatele.

Uus tehnikasuuna õppehoone oli Pärnus väga vajalik, kuna endine Pärnu Noorte Tehnikamaja tegevus toimus kolmes õppekohas ning tingimused tehnikaalase huvihariduse omandamiseks olid aegunud.

Hoone projekteeris AS Koger ja Partnerid.
Ehitustööd teostas AS YIT Ehitus.
Omanikujärelevalvet tegi FIE Enno Tammekivi.
Sisustus ja inventar telliti Sisustusrent OÜ-lt ja Alder OÜ-lt ning infotehnoloogiavahendid Datagate OÜ-lt.

Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

LTMLTM2LTM4

Projekti nimi: Kodutute ja pikaajaliste töötute päevakeskuse loomine (Suur-Posti 18, Pärnu)
Projekti kood: EU37007

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 134 209 EUR
Omafinantseering: 23 684 EUR
Projekti kogumaksumus: 157 893 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.04.2010-31.05.2011
Projekti eesmärk: Uue täiskasvanute päevakeskuse loomine, kus täiskasvanute varjupaiga kasutajad saavad viibida päevasel ajal. Päevakeskuses on pesemis-, toiduvalmistamise- ja teabevahendite kasutamise võimalused, koolituse läbiviimise ja nõustamise võimalused. Päevakeskuse valmimisega suurenes turvalisus ja heakord linnas.

Projektist
1. juulil 2011 avati Pärnus kodutute ja pikaajaliste töötute päevakeskus asukohaga Suur-Posti 18. Päevakeskus ehitati täiskasvanute varjupaiga vahetusse lähedusse, aadressil Suur-Posti 18 asuvale Pärnu linnale kuuluvale kinnistule. Päevakeskuse asukoht rehabilitatsiooniteenust pakkuva mittetulundusühenduse vahetus läheduses soodustab kodutute ja pikaajaliste töötute osalemist toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenusel ja tööle asumist.

Ehitus- ja rekonstrueerimistööd teostas AS Pärnu REV ja omanikujärelevalvet tegi FIE Jaan Moik. Hoone sisustamine telliti Sisustusrent OÜ-lt. 2006. aastal koostas OÜ Arcus Projekt ehitusprojekti endise katlamaja ümberehitamiseks päevakeskuseks (projekteerimine ei olnud käesoleva projekti osa ning tasuti täies ulatuses linnaeelarvest). Päevakeskuse teenuse läbiviimiseks sõlmis Pärnu Linnavalitsus lepingu MTÜ-ga Pärnu Horisont. Mittetulundusühing hakkab päevakeskuse teenust osutama vastavalt linna poolt esitatud tingimustele. Päevakeskus on avatud iga päev 10.00-18.00

Lisainformatsioon
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
p2evakeskusp2evakeskus2p2evakeskus3

Projekti nimi: Pärnu Rannapargi rekonstrueerimine
Projekti kood: EU31561

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 17 797 559 EEK
Omafinantseering: 3 140 746 EEK
Projekti kogumaksumus: 20 938 305 EEK

Projektijuht: Kristiina Kupper
Projekti elluviimise aeg: 24.08.2009-01.07.2010
Projekti eesmärk: Pärnu linna elanikele ning linna külastavatele turistidele on loodud atraktiivne, aasta läbi kasutatav ja turvaline keskkond vabaaja veetmiseks Pärnu Rannapargis

Projektist
20. juunil 2010. aastal avati Pärnus suures ulatuses rekonstrueeritud Rannapark. Pärnu Rannapargi rekonstrueerimisprojekt hõlmas Rannapargi ala, mis jääb Tammsaare, Lehe, Supeluse tänavate ja Ranna puiestee vahele ning Ranna puiesteest mere poole jäävat ala Lehe ja Supeluse tänavate pikenduste vahel.

Pärnu Rannapargi rajamist alustati 1882. aastal. Park on alates 1959. aastast looduskaitse all ning tuntud liigirohke pargina. Viimased rekonstrueerimistööd toimusid pargis umbes 40 aastat tagasi. Teekatted ja valgustus olid amortiseerunud, pimedusest tingituna esines kuritegevust ning pimedal ajal oli pargi kasutamine linnaelanike ja külastajate poolt vähene. Laste mänguväljak oli amortiseerunud, kuid huvi selle kasutamise vastu oli suur. Park asub kesklinna ranna kõrval ning moodustab ranna-alaga ja 2006. aastal valminud rannapromenaadiga ühtse korrastatud puhkeala.

Projekti järgi on rekonstrueeritava pargiala traditsiooniline osa jagatud teemade ja kasutuse järgi omakorda erinevateks aladeks:
- Peaväljak - see on intensiivse kasutusega väljak, kus saab suvel korraldada turupäevi, õhtuti aga intiimsemaid vabaõhukontserte. Väljaku märksõnadeks on melu ja elu. Peaväljakul asub teisaldatav kohvik.
- Kunstiväljak - ala on planeeritud erinevate kunstiinstallatsioonide esitlemise- ja toimumiskohana, kus väljapanekud pidevalt vahetuvad. Väljakul saab korraldada skulptuuride näitusi või nn land-art performance’id. Mängida saab petanqe.
- Maleväljak.
- Veeväljak - mõnus istumisala, kus saab nautida vett - udu milles on vikerkaar, kaldast kaldasse kulgevat kiire vooluga jõge ja rahulikku veepeeglit.
- Rannaväljak - koht kus turistid tutvuvad Pärnu rannaga ning on mõnus istuda või sõpradega kokku saada.
- Lasteväljak - mänguväljak erinevas vanuses lastele, turvaalusena on kasutusel erivärviline kumm.
- Piknikuala – ajalooliselt on pargis olnud suurte puude varjus privaatsed istumiskohad, mida saab ka edaspidi kasutada. Pargi lääneossa tihedalt istutatud okaspuu gruppide vahele on „peidetud“ statsionaarsed laua ja pinkidega istumisplatsikesed.

2009. aastal valmis OÜ Kivisilla poolt "Pärnu Rannapargi renoveerimise põhiprojekt", mida rahastati 2006.-2008. aastal Pärnu linnaeelarvest 352 900 krooniga ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt 231 200 krooniga.

Ehitustööd teostas AS YIT Ehitus. Omanikujärelevalvet tegi FIE Jaan Moik.

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

rannapargi skeem
rannaparkrannapark2rannapark3rannapark4

Projekti nimi: Kergliiklustee rajamine Pärnu rannas Mai rajooni ja kesklinna ühendamiseks
Projekti kood: EU45611

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 407 808 EUR
Omafinantseering: 71 966 EUR
Projekti kogumaksumus: 479 774 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.06.2013 – 31.10.2013
Projekti eesmärk: Turvalise kergliikluse ühenduse tagamine kesklinna ja Mai rajooni (ja Raeküla linnaosa) vahel ning tervisespordi harrastuste ja liikuva eluviisi propageerimine

Projektist
Projekti raames ehitati Pärnu rannapromenaadi pikendusena 1,3 km pikkune ja 4 m laiune kergliiklustee. Tee üks ots on Papli ja Kanali tänavate ristumiskohas ning teine ots Papiniidu tänava pikendusel. Nii saab ühendatud Raekülast ja Mai rajoonist tulijatele kergliiklemise võimalus kesklinnaga. Projekti tulemusena avarduvad linnakeskkonna kasutusvõimalused, loodav kergliiklustee tagab ohutu ja mugava liikumisvõimaluse. Projekti tulemusena vähendatakse autokasutamise vajadust ja Pärnu kuurorditsoon muutub atraktiivsemaks vabaaja veetmise paigaks. Ala väljaarendamine muudab väga olulisel määral linnakeskkonda atraktiivsemaks ja mõjutab positiivselt Pärnu linna mainet.

Ehitusprojekt telliti lihthanke tulemusena ettevõttelt Klotoid OÜ (2012).
Parima pakkumuse kergliiklustee ehitamiseks tegi Lemminkäinen Eesti AS, omanikujärelevalvet teostas Taalri Varahaldus AS.

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

maikerg
Ranna kergliiklustee asukoht

Projekti nimi: Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi rada (Jüri Jaansoni rada)
Projekti kood: EU45332

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 1 431 865 EUR
Omafinantseering: 344 100 EUR
Projekti kogumaksumus: 1 775 965 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 04.03.2013-30.06.2014
Projekti eesmärk: Avaliku linnaruumi väljaarendamine ja muutmine atraktiivseks vaba aja veetmise ning sportlike harrastuste kohaks Pärnu jõe vasakkaldal; tervisespordi harrastuste ja liikuva eluviisi propageerimine ja võimaluste väljaarendamine.

Projektist
Projekti raames ehitati Pärnu jõe vasakkaldale kahe silla vahelisele alale 4 km pikkune kergliiklustee. Koos jõe paremkaldal oleva kergliiklusteega moodustab rajatav tee ca 9 km pikkuse raja, mida juba mõnda aega Jüri Jaansoni rajaks kutsutakse. Raja äärde paigaldati valgustus, jalgrattahoidjad, prügikastid ja pingid. Projekti tulemusena avardusid linnakeskkonna kasutusvõimalused, uus kergliiklustee tagab ohutu ja mugava liikumisvõimaluse kesklinna piirkonnas.

Kergliiklustee projekteeris Arhitekturibüroo Luhse ja Tuhal (2012).
Parima pakkumuse kergliiklustee ehitamiseks tegid ühispakkujad AS YIT Ehitus ja TREF Nord AS, omanikujärelevalvet teostas OÜ Teehoiu Partnerid.

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
jaansoniradajaansonirada3jaansonirada4jaansonirada5jaansonirada6
Fotod: Madis Sinivee

Projekti nimi: Raba tänava kergliiklustee ehitamine
Projekti kood: EU48376

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond.
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 130 777 EUR
Omafinantseering: 23 078 EUR
Projekti kogumaksumus: 153 855 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.08.2014 – 30.01.2015
Projekti eesmärk: Turvalise kergliikluse ühenduse tagamine Raba tänava ääres, mida kasutavad Rääma Kooli õpilased ja Männipargi Lasteaia lapsevanemad koos lastega; kergliiklusteede võrgustiku täiendamine – uus kergliiklustee ühendab Ehitajate tee ja Jaansoni raja kergliiklusteid

Projektist
Projekti raames ehitati välja uus kergliiklustee pikkusega ca 1 km, mis ühendab Ehitajate tee kergliiklusteed ja Jaansoni rada Pärnu jõe paremkaldal. Projekti tulemusena avardusid linnakeskkonna kasutusvõimalused, loodav kergliiklustee tagab ohutu ja mugava liikumisvõimaluse Rääma linnaosas. Projekti tulemusena vähenes autokasutamise vajadus piirkonnas.

Ehitusprojekt telliti lihthanke tulemusena ettevõttelt Keskkonnaprojekt OÜ (2013).
Kergliiklustee ehitas AS TREF Nord, omanikujärelevalvet teostas OÜ Teehoiu Partnerid

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: Loode-Pärnu tööstusala I etapi tänavavõrgu rajamine
Projekti kood: EU46499

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimustele
Toetussumma: 797 900,75 EUR
Omafinantseering: 140 806,02 EUR
AS Pärnu Vesi panus vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamisel: 312 467,09
Projekti kogumaksumus: 1 251 173,80

Projektijuht: Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 1.10.2013–31.05.2015
Projekti eesmärk: Endise Pärnu sõjaväelennuvälja teenindusterritooriumi maa-ala kasutusele võtmine ja sellel Loode-Pärnu tööstusala esimese väljaarendamine.

Projektist
Projekti raames luuakse eeldused paremaks tegevuskeskkonnaks laienemist vajavatele ettevõtetele. Selle mõju avaldub uute töökohtade loomises, mille tulemusena paraneb ettevõtete eksportvõimekus, luuakse eeldused kvaliteetsema toodangu valmistamiseks. Tööstusala I etapi elluviimisega seoses tekib potentsiaal järgmiste ettevõtete alale asumiseks ning suureneb kohalike omavalitsuste teadlikkus ettevõtluseks vajaliku taristu rajamisest. Projekti tulemusena tekivad Pärnusse uued linnatänavad, mis tagavad ligipääsu tööstusaladele tulevatele ettevõtetele.

Lisainformatsioon:
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguteenistuse juhataja
444 8361
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne


Audru osavalla teated ja uudised


Paikuse osavalla teated ja uudised


Tõstamaa osavalla teated ja uudised

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Osavalla info ja kontaktid 
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid