PRESSITEATED, UUDISED

Projekti nimi: Läänemere rannikuala üleujutuste hoiatussüsteemi teostatavusuuring (Coastal Flood Warning System for the Baltic Sea)

Projekti rahastamine: Euroopa Kosmoseagentuur (European Space Agency – ESA)
Toetussumma: 200 000 EUR
Omafinantseering: 0 EUR
Projekti kogumaksumus: 200 000 EUR

Projektijuht : Sven Veskioja
Projekti elluviimise aeg: Jaanuar 2012 - aprill 2013
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on viia läbi teostatavusuuring Läänemere rannikuala üleujutuste hoiatussüsteemi loomiseks. Loodav süsteem kasutab maksimaalselt ära olemasolevaid kosmosetehnoloogiaid: Maa kaugseiret, positsioneerimist ning satelliitsidet. Süsteem kasutab veetaseme ennustamise mudeli sisendina Maa kaugseire satelliitide andmeid, GNSS signaali veetaseme reaalajaliseks mõõtmiseks poide abil ja satelliitsidet info vahetamiseks hädaolukordades, mil maapealne side ei tööta.

Projektist
Projekti tulemusena valmib lõppkasutajale kergesti arusaadav modelleeritud kaardisituatsioon veepiiri asukohast järgmise 48 tunni jooksul. Süsteem on kasutatav elanike, kohalike omavalitsuste ja päästeteenistusele. Koostatakse dokumentatsioon kasutajanõuete, uurimisseisu, süsteemi arhitektuuri ja tehnilise disaini ning jätkusuutlikkuse kohta. Projekti käigus luuakse süsteemi tehnilised komponendid, mille integratsioon ja lõplik juurutamine saab olema jätkuprojektide sisuks.

Projekti toetas ESA, süsteemi töötas välja AS Regio koostöös Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudiga ning Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudiga.

Projekti käigus tehtud analüüsid ning rakenduse prototüübi katsetused näitasid, et loodava süsteemi kontseptsioon on jätkusuutlik ning lõppkasutajatele vajalik. 24. aprillil 2013 toimunud lõpp-koosolekul Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) kosmoseuuringute ja -tehnoloogia keskuses (ESTEC) tutvustati projekti tulemeid, mille järel avaldati toetust projektiga jätkamiseks. Lähiaja plaanideks on leida riigisisest toetust ja finantseeringut projekti järgmisele etapile.

Lisainformatsioon
Sven Veskioja
projektijuht
AS Regio
5330 9425
sven.veskioja[at]regio.ee
9efc340d5d

Projekti nimi: Learning 2.0 - Collaborative learning in the Age of Web 2.0
Projekti kood: 2011-1-NO1-COM13-03294-2

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni elukestva õppe programmi Lifelong Learning Programme COMENIUS (Alamprogramm Comenius Regio) vahenditest
Toetussumma: 34 332 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)
Pärnu linna kaasfinantseering: 5 444 EUR
Projekti kogumaksumus: 39 776 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner: Buskerudi Maakond (Norra)
Projektijuht : Kirsti Slettevoll
Projekti juhtpartner Eestis: Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht Eestis Katrin Uutsalu
Projekti elluviimise aeg: september 2011 – juuli 2013
Projekti eesmärk: Digitaalsete töövahendite ja informatsiooni kasutamise ning koostöise õppimise korraldamise alaste kompetentside arendamine koolide juhtkondade, õpetajate ja raamatukogutöötajate töös

Projektist
Projekti on kaasatud 10 partnerit kahest riigist, projekti juhib Buskerudi Maakond (Norra). Projekti raames arendatakse õppemeetodeid ja digitaalse info kasutamise alast kompetentsi õpetajate ja raamatukogutöötajate töös. Uuritakse ja jagatakse kogemusi IT kasutamisest hariduse valdkonnas kahes partnerriigis/partnerregioonis ning projekti kaasatud koolides ja raamatukogudes. Osalejad saavad koolituse internetipõhiste kataloogide, Web 2.0 põhiste keskkondade jms kasutamisest. Projekt keskendub ka õpetaja uuenenud rollile digitaalses klassiruumis, uutele nõudmistele ning tegevuste planeerimisele ja õppetöö juhtimisele.

Pärnust osalevad projektis Pärnu Linnavalitsuse, Pärnu Hansagümnaasiumi, Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Raeküla Kooli ja Pärnu Keskraamatukogu töötajad. Projekt algas oktoobrikuus 2011 külaskäiguga Norra partnerite juurde Drammenisse, kus arutleti internetiajastu koostöise õppimise vajaduste ja võimaluste üle ning kavandati põhitegevused kaheks projektiaastaks.

Novembris 2011 toimus Pärnu Keskraamatukogus kokkusaamine Pärnu koolide kooliraamatukogutöötajatele. Seminaril tutvustati projekti ideed ja tegevuskava ning lepiti kokku esimesed tegevused kooliraamatukogudes. Kokkusaamise tulemusena täiustusid mitmete koolide koduleheküljed kooliraamatukogu infoga ning raamatukogutöötajad algatasid ka mitmeid blogisid.

Detsembris 2011 toimus esimene seminar projektis osalevate koolide õpetajatele. Seminaril tutvustati Web 2.0 võimalusi õppetegevuse rikastamiseks ning praktilises osas said õpetajad blogi tegemist ise proovida. Toimus filmitegemise koolitus koolimeeskondadele (1 õpetaja + 3 õpilast). Koolituse tulemusena peaksid kevadeks valmima uued õppefilmid kohalikelt tegijatelt. Kaks Pärnu koolijuhti osalesid Online Educa konverentsil Berliinis, kus käsitleti käimasoleva projektiga seotud teemasid Euroopa tasemel.

Aprillis 2012 toimus projektikohtumine Pärnus, külas olid 15 õpetajat ja raamatukogutöötajat Buskerudist Norrast.
Oktoobris 2012 toimus projektikohtumine Buskerudis, kus osales 11 projektiga seotud inimest Pärnust.
Esimesel projektiaastal viidi läbi õpilaste ühisuurimused, fotoseeriad Minu Pärnu – Minu Buskerud, loodi ja uuendati kooliraamatukogude blogisid.
Projekti lõppkonverents peetakse Pärnus 2013. aasta maikuus.

- Projektist lähemalt
- Projekti kodulehekülg: learningtwozero.net

Lisainformatsioon:
Pärnu linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond
444 8250
hko[at]lv.parnu.ee

education and culture lifelong learning

ideelaegas kaas

Projekti nimi: „CentralBalticCycling“ (Development and Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area)
Projekti kood: CB59

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu Kesk-Läänemere Interreg IVA 2007-2013 programmi kaasrahastusel.
Toetussumma: 1 161 001 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 2755 EUR
Projekti kogumaksumus: 1 497 899 EUR

Projekti juhtpartner: Zemgale Planeerimisregioon (Läti)
Projekti partnerid: MTÜ Lääne-Eesti Turism (sh Pärnu linn), Kurzeme Turismiassotsiatsioon (Läti), Vidzeme Turismiassotsiastioon (Läti), Pargas linn (Soome), Jelgava Regionaalne Turismikeskus (Läti), Örebro Regionaalne Arendus Nõukogu (Rootsi).
Projektijuht: Tõiv Jõul
Projekti elluviimise aeg: 01.01.2012-31.10.2013
Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on edendada Kesk-Läänemere piirkonna konkurentsivõimet Euroopa turismiturul laiendades pakutavat turismitoodet projektipiirkonnas.

Projektist
Projekti raames hinnatakse piirkonna jalgrattaturismi arengupotentsiaali. Seejuures luuakse ja tugevdatakse turismiasjaliste koostöövõrgustikku, kes on seotud jalgrattaturismi arendamisega Kesk-Läänemere piirkonnas. Projekti käigus parendatakse jalgrattaturismi infrastruktuuri ja piirkonda turundatakse ühise turismisihtkohana. Toimunud on regionaalsed töötoad Pärnumaal, Läänemaal, Saare maakonnas ja Hiiumaal, millele eelnes Lääne-Eesti turismikatuste kohtumine.

Info projekti kohta: MTÜ Lääne-Eesti Turism

Lisainformatsioon:
Tõiv Jõul
projektijuht
toivj[at]hotmail.com

CBC CBC2

Projekti nimi: Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine
Projekti kood: 2.2.0701.10-0061

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme "Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine" tingimustele. Projekti kaasrahastavad Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Pärnu Linnavalitsus
Toetussumma: 3 612 216 EUR
Pärnumaa Omavalituste Liidu omaosalus: 93 912 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 340 138 EUR
Projekti kogumaksumus: 4 046 266 EUR

Projekti elluviija: Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Projektijuht: Merle Einola
Projekti elluviimise aeg: 19.07.2010-30.09.2013
Projekti eesmärk: Kaasaja ja tuleviku nõuetest ning vajadustest lähtuva innovaatilise keskkonnahariduse võimaldamine erinevatele sihtgruppidele, säästvat arengut toetava hariduse edendamine ja keskkonnateadlikkuse kujundamine Pärnumaal.

Projektist
2008.aastal valmis arhitektuurikonkursi tulemusena keskkonnahariduskeskuse eskiisprojekt ja eelprojekt, mille alusel kujundati nägemus tulevasest Pärnumaa Keskkonnahariduskeskusest. Konkursi võitis Salto AB OÜ, kellega sõlmiti leping hoone projekteerimiseks 2010. Hoone ehitusprojekt valmis 2011.

Projekti eeltööd tellis projekti partner Pärnu Linnavalitsus. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) üldkogu 27.01.2010 otsuste nr 1-4.1/18 ja 1-4.1/19 kohaselt taotles POL Pärnu Linnavalitsuselt hoonestusõiguse seadmist kinnistule aadressiga A. H. Tammsaare pst 57 ning otsustas projekti esitamise Keskkonnainvesteeringute Keskusele ja garanteerida POL poolne omafinantseering 63 912 euro ulatuses.

Projekti raames projekteeritakse, ehitatakse ja sisustatakse energiasäästlik keskkonnahariduskeskuse õppehoone ning rajatakse haljastus, sh:
näituseruumid, talveaed koos kohviku ja kasvuhoonega, Pärnumaa loodust ja Pärnu lahe elustikku tutvustav püsiekspositsioon (kalad ja taimed kohalikust merest), õppeklassid ja ruumid uute keskkonna-tehnoloogiate tutvustamiseks, elavnurk, tähetorn teleskoobiga, planetaarium-ringauditoorium, täielikult uuendatud IT-seadmed, ökoköök, kontoriruum, ökopark, tiik, kompostijaam, päikesekell ning parkla jalgratastele, autodele ja bussidele.

http://www.loodusjatehnika.ee


Lisainformatsioon:
Merle Einola
projektijuht
5566 7906
merle.loodusmaja[at]gmail.com
EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

KHKKHK2KHK3 KHK4

Projekti nimi: Omavalitsuste õigusalase võimekuse suurendamine
Projekti kood: 1.5.0303.12-0547

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastatakse Rahandusministri määruse „Prioriteese suuna „Suurem haldusvõimekus” meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine” rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” alusel
Toetussumma: 10 013 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 315 EUR
Projekti kogumaksumus: 11 781 EUR

Projekti juhtpartner: Tartu Linnavalitsus
Projekti partnerid: Tallinna Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Anneli Säälik
Projekti elluviimise aeg: 25.05.2012 – 31.12.2013
Projekti eesmärk: Osalevate kohalike omavalitsusüksuste haldusvõimekuse ja avalike teenuste kvaliteedi tõstmine läbi õigusalase pädevuse suurendamise pidevalt muutuvas õigusruumis.

Projektist
Projekti raames toimub osalevate omavalitsuste juristidele 5 ühist seminari:
I seminar „Normitehnika ja õigusloome (õigusakti mõjude analüüs).“
II seminar „Kohaliku omavalitsuse autonoomia, enesekorraldusõigus, kus on nende piirid? Põhiõiguste ja vabaduste piiramise põhiseaduspärasus kohaliku omavalitsuse poolt (riigikohtu lahendid).“
III seminar „Tõhus läbirääkimine, esinemine kohtus.“
IV seminar „Haldusmenetlus – õigusaktide kehtetuks tunnistamine, vaidemenetlus, haldusleping.“
V seminar „Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse halduse korraldamisel, hea halduse tava.“

Pärnu Linnavalitsusest osaleb projektis 5 juristi.

Lisainformatsioon:
Tiina Roht
Pärnu linnavalitsuse linnasekretär
444 8222
tiina.roht[at]lv.parnu.ee

el sotsiaalfond horisontaal

Projekti nimi: Pärnumaa kodanikuühiskond aktiviseerimas tööotsijaid – põlvkondadevaheline koostöö tandemmeetodil

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastatakse Sotsiaalministri määruse „Meetme «Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri“ alusel
Toetussumma: 261 777 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 15 000 EUR
Projekti kogumaksumus: 307 975 EUR

Projekti juhtpartner: MTÜ Selts Raeküla
Projekti partnerid: Erinevad Pärnumaa omavalitsused, sh Pärnu Linnavalitsus; kodanikuühendused ja äriorganisatsioonid
Projektijuht : Piia Karro
Projekti elluviimise aeg: 1.05.2012-31.12.2013
Projekti eesmärk: Suurendada Pärnu linna ja maakonna noorte ja vanemaealiste töötute aktiivsust ühiskonnas ja valmisolekut tööle rakenduda, kaasates selleks põlvkondadevahelist ja kogukondlikku koostööd.

Projektist
Projekti tegevustesse kaasatakse kuni 100 noort ja vanemaealist töötut/tööotsijat Pärnu linnast ja maakonnast. Töötatakse välja, testitakse ja korrigeeritakse uuenduslikku tööturumeedet – tandemmeetod. Info projekti kohta MTÜ Selts Raeküla kodulehel

Lisainformatsioon:
Piia Karro
projektijuht
piia[at]raekylavanakool.ee

el sotsiaalfond horisontaal

Projekti nimi: Pärnumaa loomemajanduse tugiüksuse käivitamine

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu Fond
Projekti rahastatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse „Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord“ alusel
Toetussumma: 74 400 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 6200 EUR
Projekti kogumaksumus: 93 000 EUR

Projekti juhtpartner: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK)
Projekti partnerid: Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž ja Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Imbi Lepik-Martinson
Projekti elluviimise aeg: 01.03.2012–28.02.2015
Projekti eesmärk: Tagada Pärnu linnas ja maakonnas jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline ettevõtluse areng loomemajanduse valdkonnas.

Projektist
Projekti raames moodustatakse Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juurde Pärnumaa loomemajanduse tugiüksus, mis toimib võrgustikutöö põhimõttel koostöös Lääneranniku loomemajanduse arendusüksustega Haapsalus, Kuressaares ja Kärdlas ning üle-eestiliste loomemajanduse arendusüksustega.

Tugiüksus pakub loomemajandusettevõtetele äri alustus- ja arendusteenuseid, vahendab üle-eestiliste ja valdkondlike loomemajanduse arendusüksuste teenuseid ja infot maakonnas ning viib ellu arendusprojekte.


Lisainformatsioon:
Imbi Lepik-Martinson
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
projektijuht
445 5557
imbi[at]peak.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne PEAK logo 14032006POL logologo pos

Projekti nimi: Noore vanema toimetuleku toetamine töötuse ennetamiseks

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond
Projekti rahastatakse Sotsiaalministri määruse „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” alusel
Toetussumma: 182 816 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 10 109 EUR
Projekti kogumaksumus: 203 165 EUR

Projekti juhtpartner: MTÜ Caritas Eesti
Projekti partnerid: Tallinna Linnavalitsus ja Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht: Malle Link
Projekti elluviimise aeg: 3.09.2012-30.06.2015
Projekti eesmärk: Tugiisikuteenuse pakkumine mitteaktiivsetele ja töötutele noortele lapsevanematele, et toetada neid tööturule sisenemisel ja igapäevasel toimetulekul.

Projektist
Projekt on suunatud 16-24 aastastele mitteaktiivsetele noortele lapsevanematele. Projekti raames pakutakse Tallinnas ja Pärnus 5 tööpäeval nädalas tugiisikuteenust lapsevanematele, kelle lapsel puudub lasteaia või sõimekoht, kellel on erinevad toimetulekuraskused (nii majanduslikud kui sotsiaalsed) ja kes seetõttu vajavad personaalset võimestamist igapäevaeluga toimetulekul ja tööturule sisenemisel.

Lisainformatsioon:
Malle Link
projektijuht
malle[at]caritas.ee

el sotsiaalfond horisontaal

Projekti nimi: Noore vanema toimetuleku toetamine lapsehoiu teenuse pakkumise läbi

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond
Projekti rahastatakse Sotsiaalministri määruse „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” alusel
Toetussumma: 189 060 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 10 511 EUR
Projekti kogumaksumus: 210 067 EUR

Projekti juhtpartner: MTÜ Caritas Eesti
Projekti partnerid: Tallinna Linnavalitsus ja Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Malle Link
Projekti elluviimise aeg: 3.09.2012-30.06.2015
Projekti eesmärk: tasuta ja paindliku lapsehoiuteenuse pakkumine mitteaktiivsetele ja töötutele noortele lapsevanematele, et toetada neid tööturule sisenemisel.

Projektist
Projekt on suunatud 16-24 aastastele mitteaktiivsetele noortele lapsevanematele. Projekti raames pakutakse Tallinnas ja Pärnus 5 tööpäeval nädalas tasuta ja paindlikku lapsehoidu noortele lapsevanematele, kelle lapsel puudub lasteaia või sõimekoht, kellel on erinevad toimetulekuraskused (nii majanduslikud kui sotsiaalsed) ja kes seetõttu vajavad personaalset võimestamist igapäevaeluga toimetulekul ja tööturule sisenemisel.

Lisainformatsioon:
Malle Link
projektijuht
malle[at]caritas.ee

el sotsiaalfond horisontaal


Projekti nimi: Pärnu Jääfestival 2012
Projekti kood: EU39704

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime " meetme "Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine" tingimustele
Toetussumma: 41 129 EUR
Omafinantseering: 17 627 EUR
Projekti kogumaksumus: 58 756 EUR

Projektijuht: Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 1.10.2011 - 30.04.2012
Projekti eesmärk: Pärnu kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine, turismihooaja pikendamine ja väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine madalhooajal.

Projektist
Koguperefestival Pärnu Jääfestival on suunatud eeskätt väliskülastajatele. Festivali turundatakse Soome, Holland, Vene ja Läti sihtturgudele. Kümnepäevast festivali korraldavad Turundustugi/HelpiR OÜ , Pärnu linn ja Loomekeskus MTÜ. Festival koosneb suursündmustest (avamine, lõpetamine, kalapäev, lumelinn, tule- ja jääetendused) ja paljude koostööpartnerite poolt korraldatavatest alasündmustest, korraldatakse väljasõite maakonda ning toimuvad Jõulumäe talimängud. Kõik üritused korraldatakse arvestusega, et igas vanuses külastajal oleks huvitav osaleda. Festivalile prognoositakse 20 000 külastajat, keskmiseks kohaloleku ajaks prognoositakse 3 päeva.

www.icefest.eu

Lisainformatsioon:
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguteenistuse juhataja
444 8361
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

29. detsembril 2009 rahuldas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus projekti "Vallikääru taastamine atraktiivseks puhkekeskkonnaks I etapp" toetuse taotluse summas 62,9 miljonit krooni. 2010 aasta aprillis suurendati toetuse summat 64,15 miljonit kroonini. Projekti rahastust taotleti Euroopa Liidu Regionaalarengufondi elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetmest "Linnaliste piirkondade arendamine".

Projekti kogumaksumus: 4 823 011 eurot (75 463 722 krooni)
Omafinantseering: 723 452 eurot ( 11 319 558 krooni)
Toetussumma: 4 099 559 eurot (64 144 164 krooni).

Projekti eesmärk: Pärnu Kesklinnas on aastaringses aktiivses kasutuses looduslikult kaunis ja mitmekesine ning ajaloolise väärtusega ala. Sellega on loodud juurde väärtuslik puhkekeskkond ja ettevõtjatele atraktiivne avalike ürituste korraldamise koht. Esile on tõstetud Pärnu Vallikääru ajalooline omapära ning saavutatud puhkekeskkonna atraktiivsus. Pärnu Vallikääru taastamine pakub lisavõimalusi vaba aja veetmiseks ka lastega peredele, mis annab lisaväärtust Pärnule kui laste- ja peresõbralikule linnale.

Projekti käigus renoveeritud objektid:

1. Sepikoda Õhtu tn 1
Taastatud on ajalooline hoone, mille kasutusotstarbeks on ajaloo ja käsitöö propageerimine. Hoones taastatakse sepikoda. Hoone on avatud linnakülastajatele ja linnakodanikele.

2. Vallikraavi kalda kindlustamine
Pärnu Vallikraavi kaldapüsivuse uuringute tulemused kinnitasid, et Pärnu Vallikraavi kaldad on lihkeohtlikud. Ohtlik oli igasugune ehitustegevus Pärnu Vallikääru muldvallidel. Projekti raames kindlustati Pärnu Vallikraavi kaldad. Vallikraavi kalda kindlustamiseks kasutati sulundseina ja raudbetoonrostvärki vastavalt koostatud projektile. Kaldakindlustuse ehitamine võimaldas teha ehitustöid Pärnu Vallikääru pargis ning rajada ujuvkai. Pärast antud projekti elluviimist on võimalik hõlpsasti piirkonda edasi arendada, luues veesõidukitele sildumiskohti, arendades Vallikääru piirkonnas ettevõtlust (nt suvekaubandust) ja kujundades piirkonnast terviklik kultuuri- ja vabaajakeskus.

3. Pärnu Vallikääru Pargi-ala korrastamine
- Vallikraavi ning Ringi ja Sadama tänava vaheline ala: Kaldakindlustuse taha rajati 3 m laiune murunõlv ning ajaloolistele eeskujudele toetuv 5 m laiune kallasrada, mis moodustab omaette promenaadiruumi, kus on võimalik istuda ja jalutada. Teedevõrk lähtub O. Siinmaa planeeringuprintsiibist ning tänapäevasest kasutusviisist. Rajatakse laadaplatside ala. Ringi tänava äärde ehitati 15 m laiune Hauratoni kärje abil tugevdatud tsoon, kuhu on võimalik paigaldada kioskeid. Ehitakse planeeritud ala pinnasesse trassid vee ja elektri saamise jaoks.
- Lastemänguväljak: Mänguseadmed on eridisainiga ja kujutavad kuivale maale jäänud laevastikku. Mänguväljaku juurde rajati ka varikatus, kus on soojustatud ja kanalisatsiooniga ühendatud WC ning jalgrattaparkla. 
- Rajati kergliiklusteed, mis tuleviku printsiibis ühenduvad Pärnu Jahtklubi juurest tulevat kergliiklusteega ja tekib jõeäärne kergliiklusteede võrgustik.
- Ringi ja Sadama tänava vahelisele alal on WIF'I ala. Paigaldatud on ka valvekaamerad, et tagada piirkonnas turvalisus.
- Bastionite ja muldkindlustuse pealne park: Pargi-ala renoveerimisega on seotud omavahel vanalinn ja uusarendusega kesklinn koos bastionaalvööndi parkide ja jõe äärega terviklikuks alade süsteemiks. Tehtud on asendusistutused ja täiendistutused, ehitatud uued teed ja trepid, rajatud väikeobjektid (pingid, valgustus, prügikastid, jalgratta hoidjad, ajalugu tutvustavad maketid, purskkaev), paigaldatud infostendid, avatud on muldvalli sees olev poterni (muldvallide sees paiknev ühenduskäik), taastatud on Tallinna Värav.

Linnaruumis olevale ajaloolisele pargile on loodud erinevaid kasutusviise. Eksponeeritud on pargi ajalooline identiteet. Laienenud on kesklinna piirkonna kasutamine nii linnaelanike kui linnakülastajate poolt. Ajaloolise Vallikääru eksponeerimise kaudu toimub kõrge potentsiaaliga puhke- ja turismiressursside ärakasutamine. Esile on tõstetud Pärnu linnale omane, huvitav ajalooline keskkond, mitmekesine kultuur ja võimalus saada osa kohalikust elulaadist ja tavadest.

Projekti elluviimisega on saavutatud alljärgnevad tulemused:
- Vallikäär koos pargiala, puhkekohtade, jalgradade ja paadilaenutusega aitab propageerida keskkonnasõbralikku elulaadi.
- Vallikääru korrastamine koos pargiala väljaarendamisega loob paremad võimalused aktiivsemaks seltsieluks, vabaaja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks ning keskkonna- ja tervishoiualase teadlikkuse propageerimiseks linnas.
- Vallikäärus korraldatavad käsitöölaadad võimaldavad kohalikel käsitöömeistritel tutvustada oma oskusi ja töid. Pärnu ajaloo tutvustamine läbi bastionikäigu ja Sepikoja ajalootoa avamise võimaldavad õppida oma linna paremini tundma.
- Vallikäärus on võimalik läbi viia kontserte ja kultuuriüritusi.
- Vallikääru korrastamine aitab kaasa ka piirkonna turvalisuse kasvule.
- Loodud on paremad tingimused ettevõtluse arendamiseks ning uute töökohtade loomiseks.
- Võimalik on paremini propageerida Pärnut kui ajaloolist hansalinna ning suvepealinna.

Projekti algus ja lõpp:
- Pärnu Vallikääru projekti elluviimist alustati 01. november 2009 ning lõpetati november 2011
- 2010 aastal sai Pärnu Vallikääru uus sild Parim Puitehitis 2010 liimpuidu eripreemia
- 2011 aastal nimetati Pärnu Vallikäär „Parim Kommunaalrajatis 2011“
- 2011 aastal pälvis Pärnu Vallikääru rekonstrueerimine „ Aasta tegu 2011“ auhinna

Vallikääru asendiplaan
Vallikääru situatsiooniskeem

Kontaktisik:
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse planerimisosakonna
arenguteenistuse juhataja
444 8361; 53439069
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalneEAS

Vallikaaru kujundusprojekt

Projekti nimetus: Eakate Avahoolduskeskuse rekonstrueerimine ja juurdeehitus Metsa 10, Pärnu
Projekti kood: EU38014

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 733 629 EUR
Omafinantseering: 129 464 EUR
Projekti kogumaksumus: 863 093 EUR

Projektijuht : Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 30.09.2010-31.12.2011

Projekti eesmärk: Pärnusse kaasaegse Eakate Avahoolduskeskuse loomine, kus pakutakse toimetulekut toetavaid sotsiaalteenuseid:
- sotsiaalnõustamine,
- koduhooldusteenus,
- võimalus osaleda huvialategevuses (käsitööring, laulukoor, rahvatants, ravivõimlemine jne),
- rehabilitatsiooniteenus,
- invaabivahendite laenutus,
- muud toimetulekuks vajalikud sotsiaalteenused (nt pesupesemiseteenus, saunateenus jm).

Projektist
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse 20. detsembri 2010 otsusega toetati Pärnu linna projekti „Eakate Avahoolduskeskuse rekonstrueerimine ja juurdeehitus, Metsa 10, Pärnu“. Eakate Avahoolduskeskus ehitatakse mõnda aega kasutuseta seisnud linnale kuuluvasse hoonesse aadressil Metsa 10. Olemasolevale hoonele ehitatakse juurdeehitus. Täna aadressil Tammsaare 11 asuv Eakate Avahoolduskeskus viiakse pärast uue hoone valmimist sinna täielikult üle.

Uues Eakate Avahoolduskeskuses saab oluliselt laiendada olemasoleva avahoolduskeskuse teenuste ringi, muuta paremaks pakutavate teenuste kvaliteeti ning eeldatavalt laiendada teenuste tarbijate ringi. Sellega seoses võib eeldada eakate inimeste enesehinnangu ja heaolu tõusu ning nende elukvaliteedi paranemist. Projekti elluviimine avaldab positiivset mõju linnaruumi arendamise seisukohalt, kuna rekonstrueeritakse halvas seisukorras olev kasutuseta hoone ja ehitatakse sellele juurdeehitus. Nii saab korrastatud üks linnale kuuluvatest kinnistutest.

Projekti elluviimiseks viidi läbi riigihanked, mille tulemusena sõlmiti lepingud ehitamiseks AS-ga Eston Ehitus, omanikujärelevalve teostamiseks P.P. Ehitusjärelevalve OÜ-ga ja sisustuse tellimiseks Sisustusrent OÜ-ga. Eakate Avahoolduskeskuse uus hoone avati 14. detsembril 2011

Lisainformatsioon
Mirje Auksmann
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
eakateeakate2eakate3eakate4eakate5

Projekti nimi: Pärnu Linnavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine ISKE-st lähtuvate tüüpmoodulite meetme rakendamisel
Projekti kood: 09-0446/001

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati „Infoühiskonna edendamise“ meetme vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna eesmärkide elluviimiseks. Projektile eraldati toetus Riigi Infosüsteemi Ameti avatud taotlusvooru „Infosüsteemide turvalisuse tõstmine vastavalt kolmeastmelise etalonturbesüsteemi (ISKE) rakendamisega" tulemusena.
Toetussumma: 684 059 EEK
Omafinantseering: 77 954 EEK
Projekti kogumaksumus: 762 013 EEK

Projektijuht : Toomas Tomson
Projekti elluviimise aeg: 7.09.2009-6.09.2010
Projekti eesmärk: Pärnu Linnavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine

Projektist
Projekti raames hangiti uus serveri kapp ja uus infosüsteem varukoopiate tegemiseks. Projekti raames tegeldi organisatsiooni üldturvalisuse tõstmisega – koostati linnavalitsuse infoturbealane riskianalüüs ja alusmaterjalid ISKE-st lähtuva dokumentatsiooni kehtestamiseks.Töid ISKE rakendamiseks jätkatakse ka pärast projekti lõppu.

Lisainformatsioon:
Toomas Tomson
Pärnu Linnavalitsuse 
Infotehnoloogia teenistuse juhataja
444 8234
toomas.tomson[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja infrastruktuuri väljaarendamine
Projekti kood: 2.5.0100.09-0028

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“ tingimustele
Toetussumma: 12 893 107 EEK
Omafinantseering: 3 450 699 EEK
Projekti kogumaksumus: 16 343 806 EEK

Projektijuht : Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 27.05.2008 – 30.09.2010
Projekti eesmärk: Noortele on loodud võimalused ja tingimused kvaliteetse huvihariduse omandamiseks tehnika valdkonnas ning mitmekülgseks arenguks, et toetada nende kujunemist hästi toimetulevateks ühiskonnaliikmeteks

Projektist
13. septembril 2010 avati Kooli tänav 6b aadressil Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja tehnikasuuna uus õppehoone. Huvikooli väljaarendamise esimene etapp, samal aadressil, Kooli tn 6b, realiseerus aastatel 2006-2007, kui valmis kaasaegne tööõpetusmaja osa. Täna viiakse seal läbi tööõpetuse tunde üldhariduskoolide õpilastele. Alates septembrikuust 2010 liideti huvikoolid Pärnu Loodusmaja ja Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja ning ühendatud huvikool kannab nime Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja.

Projekti „Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja infrastruktuuri väljaarendamine“ tulemusena valmis huvikoolile uus kaasaegne tehnikasuuna õppehoone pindalaga 1754 m². Hoones on ka 30 inimest mahutav multifunktsionaalne ruum laiendatud ringitöö, erinevate koolituste, kursuste, nõupidamiste ja ürituste läbiviimiseks; võimalused tööde eksponeerimiseks ja näituste korraldamiseks, garderoob, olmeruumid ning ruumid töötajatele.

Uus tehnikasuuna õppehoone oli Pärnus väga vajalik, kuna endine Pärnu Noorte Tehnikamaja tegevus toimus kolmes õppekohas ning tingimused tehnikaalase huvihariduse omandamiseks olid aegunud.

Hoone projekteeris AS Koger ja Partnerid.
Ehitustööd teostas AS YIT Ehitus.
Omanikujärelevalvet tegi FIE Enno Tammekivi.
Sisustus ja inventar telliti Sisustusrent OÜ-lt ja Alder OÜ-lt ning infotehnoloogiavahendid Datagate OÜ-lt.

Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

LTMLTM2LTM4

Projekti nimi: Kodutute ja pikaajaliste töötute päevakeskuse loomine (Suur-Posti 18, Pärnu)
Projekti kood: EU37007

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 134 209 EUR
Omafinantseering: 23 684 EUR
Projekti kogumaksumus: 157 893 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.04.2010-31.05.2011
Projekti eesmärk: Uue täiskasvanute päevakeskuse loomine, kus täiskasvanute varjupaiga kasutajad saavad viibida päevasel ajal. Päevakeskuses on pesemis-, toiduvalmistamise- ja teabevahendite kasutamise võimalused, koolituse läbiviimise ja nõustamise võimalused. Päevakeskuse valmimisega suurenes turvalisus ja heakord linnas.

Projektist
1. juulil 2011 avati Pärnus kodutute ja pikaajaliste töötute päevakeskus asukohaga Suur-Posti 18. Päevakeskus ehitati täiskasvanute varjupaiga vahetusse lähedusse, aadressil Suur-Posti 18 asuvale Pärnu linnale kuuluvale kinnistule. Päevakeskuse asukoht rehabilitatsiooniteenust pakkuva mittetulundusühenduse vahetus läheduses soodustab kodutute ja pikaajaliste töötute osalemist toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenusel ja tööle asumist.

Ehitus- ja rekonstrueerimistööd teostas AS Pärnu REV ja omanikujärelevalvet tegi FIE Jaan Moik. Hoone sisustamine telliti Sisustusrent OÜ-lt. 2006. aastal koostas OÜ Arcus Projekt ehitusprojekti endise katlamaja ümberehitamiseks päevakeskuseks (projekteerimine ei olnud käesoleva projekti osa ning tasuti täies ulatuses linnaeelarvest). Päevakeskuse teenuse läbiviimiseks sõlmis Pärnu Linnavalitsus lepingu MTÜ-ga Pärnu Horisont. Mittetulundusühing hakkab päevakeskuse teenust osutama vastavalt linna poolt esitatud tingimustele. Päevakeskus on avatud iga päev 10.00-18.00

Lisainformatsioon
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
p2evakeskusp2evakeskus2p2evakeskus3

Koroonaviiruse levikuga seotud teated

YP2035ideekorje koduka banner

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Veebilehel kasutatakse küpsiseid