Jäta menüü vahele
kaasav eelarve ideeh2kk
kaasav eelarve ideekorje
kaasav eelarve hindamine
kaasav eelarve h22letus

Ideekorje kestis 25. märtsist 25. aprillini


Lõppenud!

• Kokku esitati 24 ideed
• 30. aprill - ideede esitajad saavad tagasiside komisjoni poolt
• 3. mai - ideede esitajad teevad täiendusi komisjoni tagasiside põhjal
• 7. mai - valitakse ideed, mis pääsevad edasi rahvahääletusele
• 10. mai - algab rahvahääletus


Ideede esitamise tingimused

• Pärnu linnavalitsuse 02.03.2021 korraldus nr 139
• Projekte võivad esitada kõik - nii füüsilised kui ka juriidilised isikud

• Projektide elluviimiseks on eelarves 80 000 eurot 
• Projekti minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 25 000 eurot

• Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine
• Elluviidav projekt peab pakkuma avalikku hüve, olema realiseeritav avalikku kasutusse või suunatud avalikkusele ning ettepanek ei tohi kaasa tuua ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele.
• Kaasava eelarve objektiks ei ole linnavalitsuse hallatavate asutuste, enamusosalusega äriühingute ja linna poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud.

Oluline:
1. vajalikkus ja olulisus Pärnu linnale
2. teostatavus 12 kuu jooksul
3. jätkusuutlikkus
4. kasusaajate hulk
Vaata lähemalt: projektide hindamise kriteeriumid

Projektis peab sisalduma:

1. projekti esitaja nimi koos meeskonna kirjeldusega
2. kontaktandmed
3. projekti elluviija ja edasine haldaja/hooldaja (füüsiline/juriidiline isik);
4. projekti kirjeldus;
5. eesmärk ja olulisus (millist kogukonna probleemi lahendab või millise uue võimaluse loob);
6. eelarve (projekti teostamise hinnanguline maksumus ning informatsioon oma-/kaasfinantseerijate ja erinevate potentsiaalsete rahastusallikate kohta);
6. võimalusel projekti kavand (sh eskiis, joonis, foto vmt), koos hinnapakkumisega, mis annab selge abistava info projekti elluviimise võimalikkuse hindamisel;
7. muu oluline info, mida projekti esitaja peab oluliseks projekti hindajatele projekti kohta teada anda.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid