Jäta menüü vahele

• Sotsiaalhoolekande seadus
• Toimetulekutoetuse detailsem info (Sotsiaalministeerium)
Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad (kehtiv kuni 31.12.23)
• Toimetulekutoetuse taotlus doc ; e-vorm

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Pärnu linna elanikele määrab ja maksab toetust Pärnu linnavalitsus (toetuse taotleja elukoht peab rahvastikuregistris olema Pärnu linna haldusterritoriumil).

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir.

2022. aasta 1. juunist on toimetulekupiir:
• Üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus
• Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus
• Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad inimesed juhul kui:
• nad on abielus või abieluga sarnanevas suhtes;
• nad esimese ja teise astme sugulased (vanemad, vanavanemad, lapsed, lapselapsed);
• neid seob ühine kodune majapidamine.

Sissetulekuna arvestatakse kõiki üksi elava inimese või perekonna tulusid, mis ei ole erandina seaduses välja toodud. Näiteks arvatakse sissetulekute hulka saadud töötasu, peretoetused, töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud elatis, elatisabi, pension, puudega vanema toetus, tulumaksu tagastus või muu sissetulek. 

Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud:
• üür;
• korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu;
• korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
• veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
• soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
• kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
• elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
• majapidamisgaasi maksumus;
• maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
• hoonekindlustuse kulu;
• olmejäätmete veotasu.

Toetuse taotlemine

Toetuse saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele taotlus hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.
• Taotluses märgitakse ära toetuse määramisel arvesse võetavate inimeste nimed, nende isikukoodid või sünniajad ja sotsiaalsed seisundid. 
• Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad üksi elava inimese või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust.

Taotluse saab esitada e-vormil või täita blanketil.

Blanketil täidetud taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

семьям с малым и средним доходом


Для смягчения повышение цены на энергию семьям с малым и средним доходом частично возмещается повышение цены по счетам за электричество, газ и отопление.

• Прием ходатайств: до 13 июня 2022 года
• Компенсируемый период: с 1 сентября 2021 г. по 30 апреля 2022г.  Период продлен - возмещается и за апрель!

Условия для поддержки


Пособие имеют право получить бессемейные лица или семьи, средний нетто-доход которых за месяц находится ниже границы, определенной расчетным методом:
• предел на одно совершеннолетнее лицо в семье составляет 1126 евро в месяц (расчетная медианная зарплата в 2021 году)
• по каждому следующему члену семьи возрастом от 14 лет на время подачи ходатайства предел рассчитывается с коэффициентом 0,5
• по каждому ребенку возрастом до 14 лет на момент подачи ходатайства предел рассчитывается с коэффициентом 0,3.

• Членами семьи считаются лица, проживающие в одном жилище и связанные общим домохозяйством.
• К средним нетто-доходам относятся: доход от зарплаты, в т. ч. полученный за границей; доход от предпринимательства; прибыль от отчуждения имущества; доход от аренды и лицензионные платы; проценты и дивиденды; пенсии, стипендии, дотации, премии и выигрыши в азартных играх; возмещения по страхованию и выплаты из пенсионного фонда; доход юридического лица, находящегося на территории с низкой налоговой ставкой.

О пособии можно ходатайствовать только для компенсации расходов, связанных со своим основным местожительством
• Если основное местожительство отличается от местожительства согласно регистру народонаселения, то ходатайство на возмещение расходов, связанных с местожительством, следует подать в свою волостную или городскую управу согласно регистру народонаселения.
• Через Пярнускую городскую управу о пособии на энергоносители могут ходатайствовать только лица, зарегистрированные в городе Пярну (местожительство по меньшей мере одного члена семьи должно находиться согласно регистру народонаселения в городе Пярну).

Например: Если основное местожительство находится в Пярну в съемной квартире, а местожительство согласно регистру – в деревенском доме в волости Тори, то для компенсации расходов пярнуской квартиры следует подать ходатайство в волостную управу Тори. Или наоборот – если человек большую часть времени живет в деревенском доме в волости Тори, а местожительством согласно регистру является квартира в Пярну, то для возмещения расходов в деревенском доме следует подать ходатайство в Пярнускую городскую управу.

Компенсируется 80% от части общей цены потребленной энергии, которая превышает:
• у электричества 120 €/МВтч (12 центов/кВтч)
• у газа 49 €/МВтч (4,9 цента/кВтч)
• у центрального отопления 78 €/МВтч (7,8 цента/кВтч)


Подача ходатайства о пособии


О пособии можно ходатайствовать как по одному месяцу, так и по нескольким месяцев сразу. 

Ходатайства можно подать как в электронном виде, так и распечатанными на бумаге.
• для подачи заявления в э-обслуживании необходимо войти в систему (ID-карта, mobiil-ID, Smart-ID или банковская ссылка)
• заполненное в компьютере заявление отправить по адресу эл. почты See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
• заполненное на бумаге заявление отправить по почте по адресу Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
• документы можно принести также в региональные отделения попечительства и районные центры

Бланки заявок
• форма заявки в э-сервисе
• анкета на бланке  (для компьютерного заполнения / распечатки, ручного заполнения)

Бланки ходатайства доступны на странице energiatoetus.parnu.ee, а также в городской управе, отделениях попечительства и районных центрах на месте.

К ходатайству следует приложить:
• Документы, подтверждающие потребление энергии в жилом помещении, по тому виду энергии, по которому для покрытия расходов ходатайствуют о пособии. Счета должны содержать количество потребленной энергии (кВтч или МВтч или м3) и ее стоимость в евро;
• Документы, подтверждающие использование фактического местожительства, в случае если постоянное местожительство семьи отличается от местожительства, внесенного в регистр народонаселения;
• При необходимости доказательства по выплаченным алиментам и суммам, удержанным в исполнительном производстве (при их наличии).

При необходимости лицо, рассматривающее ходатайство, может потребовать дополнительно выписку с банковских счетов по периоду ходатайства о пособии.

Выплата пособия
• Решение о выплате пособия или об отказе в выплате принимается максимально в течение 35 рабочих дней после подачи всех документов.
• Пособие перечисляется на указанный ходатайствующим расчетный счет в течение семи рабочих дней после вынесения положительного решения.

Верхний предел пособия в месяц по всем расходам на энергию в месяц составляет 500 евро, нижний предел – 10 евро.
• если ходатайство подается за несколько месяцев сразу, то верхний предел увеличивается соответствующим образом
• если сумма пособия за один месяц составляет менее 10 евро, то выплаты пособия не производится, рекомендуется собрать счета за несколько месяцев и ходатайствовать о пособии один раз.

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused

• Lasteaia sõidutoetus määratakse lapse seaduslikule esindajale, kelle lapsele ei ole võimalik tagada lapse erivajadusest tulenevat sobivat lasteaiakohta kodulähedases lasteaias.
• Toetuse suuruse arvestamise aluseks on lapse elukoha kaugus lasteaiast kilomeetrites, millest on mõlemas suunas arvestatud maha 5 kilomeetrit.
• Toestust arvestatakse 0,15 eurot läbisõidu kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem, kui tegelikult sõidule kulutatud summa.

Toetuse taotlemine
• Taotluse esitab lapse seaduslik esindaja 
• Esmakordsel taotlemisel tuleb lisada kinnituskiri lapse teeninduspiirkonna lasteaiast, et laps on võetud teeninduspiirkonna lasteaia järjekorda.
• Taotlusele tuleb lisada transpordikulu (kütusekulu) tõendav kuludokument.

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Asendus- ja järelhooldusteenus

• Toetust makstakse ühekordselt iga kooliastme lõpetamise puhul kuni 19-aastastele isikutele, kes asendushooldusteenusel viibimise ajal on omandanud hariduse statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes.

Asendushooldusel viibivatele lasetele makstava toetuse suurus :
1) põhikooli lõpetamise puhul 150 eurot;
2) kutsekooli ja gümnaasiumi lõpetamise puhul 250 eurot.


Toetuse taotlemine
•  Asendushooldusteenusel viibiva lapse toetuse taotlemisel alaealisele koolilõpetajale vormistab eestkostja ülesandeid täitev lastekaitsespetsialist peale lapse kooli lõpetamist toetuse taotluse sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistris.
•  Täisealine asendushooldusteenusel viibiv isik esitab linnavalitsusele taotluse 3 kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Taotlusele tuleb lisada lõputunnistuse koopia.

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Asendus- ja järelhooldusteenus 

• Toetuse saamise õigus on järelhooldusel oleval Pärnu linna elanikul ning seda makstakse isiklike kulutuste katteks
• Järelhooldusteenusel viibiva isiku toetust makstakse isiklike kulude katteks igakuiselt.
• Lähtudes juhtumiplaanis kirjeldatud põhjendatud vajadustest võib hoolekandekomisjoni otsusega määrata järelhooldusteenusel viibivale isikule täiendava toetuse tingimusel, et ühes kuus ühele isikule määratav toetus kokku ei ole suurem kui linnavalitsuse kehtestatud maksimaalmäär (sh isiklike kulutuste katteks).
• Järelhooldusteenusel viibivale kuni 25-aastasele isikule, kes teenusel viibimise ajal on omandanud kesk-, kutse- või kõrghariduse, makstakse ühekordset toetust iga kooliastme lõpetamise puhul.

Toetuse suurus:
• isiklike kulude katteks igakuiselt 360 eurot;
• juhtumiplaanist lähtudes täiendav toetus maksimaalmääraga kuni 700 eurot (sh isiklike kulutuste katteks);
• põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamisel kooliastme lõpetamise puhul 250 eurot.

Toetuse taotlemine
• Esmakordsel taotlemisel esitab järelhooldusteenusel viibiv isik linnavalitsusele taotluse hiljemalt 1 kuu jooksul pärast juhtumiplaani koostamist. Taotlusele tuleb lisada õppimist tõendav dokument.
• Toetuse taotlemisel kooli lõpetamise puhul esitab järelhoolduseteenusel viibiv isik linnavalitsusele taotluse 3 kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Taotlusele tuleb lisada lõputunnistuse koopia.

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Toetuse suurus: sissetulekust sõltuv
• Toetusetaotlus

Eluruumi kohandamise toetust makstakse raske ja sügava puudega inimestele, et soodustada nende iseseisvat toimetulekut, leevendada või kõrvaldada puudest tingitud takistusi eluruumi sisenemisel, eluruumis liikumisel ja enesega toimetulekul.

Toetuse saamise tingimused
Toetust makstakse sügava või raske puudega inimesele, kelle
- perekonna netosissetulek ühe perekonnaliikme kohta on väiksem kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär 
- elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Pärnu linnas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse

• Toetust on õigus saada kohandamisega seotud tegelikele kuludele ühe maksimaalmäära ulatuses üks kord kolme kalendriaasta jooksul
• Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust ja tehtud kulutuste vajalikkust taotleja erivajadust arvestades
• Toetuseks määratakse kuni 100% kogu kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1800 eurot.

• Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra alusel. Vaata lisaks: Abivahendi vajajale
•  Eluruumi kohandamise toetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldavad eluruumi kohandamise eest tasuda


Toetuse taotlemine
• Eluruumi kohandamise toetuse taotluse võib esitada sügava või raske puudega isik või tema eestkostja.
• Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused

• Esimesse klassi mineva lapse toetuse suurus on 150 eurot lapse kohta 
• Esimesse klassi mineva lapse toetust makstakse Pärnu linna kooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või hoolduspere vanemale.
• Lapse üks vanem või eestkostja ja kooli minev laps peavad olema toetuse taotlemisel ja lapse kooli minemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud.

• Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps asub õppima väljaspool Pärnu linna asuvasse kooli puudest tingitud erivajaduse tõttu või on suunatud õppima väljaspool Pärnu linna asuvasse kooli Pärnumaa nõustamiskomisjoni või Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna poolt või kui laps on asendushooldusteenusel ja asub õppima teenuse osutamise piirkonna kooli või kui laps asub õppima teise omavalitsusüksuse kooli, mis on tema elukohale lähim kool.


Taotlemine
• Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus e-keskkonnas ARNO, mis on kasutusel ka lapse elukohajärgse kooli määramisel
• Taotlusi saab hakata esitama pärast lapsele kooli määramist, alates 2. maist
• Taotlused palume esitada hiljemalt 20. detsembril. Nõudeõigus toetusele aegub lapse esimesse klassi minemise kalendriaasta lõppemisel!
• Taotlusi hakatakse menetlema pärast koolide nimekirjade kinnitamist, alates 11. septembrist
• Väljamakseid hakatakse tegema alates 20. septembrist

Lisainfo: haridusosakonna andmeanalüütik Evelin Tormilind, 523 3196 , evelin.tormilind[at]parnu.ee


• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Hooldajatoetuse taotlus

• Toetuse suurus on 150 eurot kuus
• Toetust makstakse perekonna toimetuleku toetamiseks, kui puudega alaealise lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu.
• Mitme puudega lapse samaaegse hooldamise korral määratakse hooldajatoetus ühekordses ulatuses suurima hooldusvajadusega lapse eest.

• Toetus määratakse tähtajaliselt hooldatava puudega lapse puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni.
• Toetuse maksmine lõpetatakse hooldaja taotluse alusel või kui on ära langenud toetuse määramise alused.

Toetust ei maksta taotlejale:
1) kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist
2) kes saab vanemahüvitist puudega lapse kasvatamise eest
3) kelle lapse hooldamine on tagatud muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega


Toetuse taotlemine
Toetusetaotluse esitab puudega lapse hooldaja. Taotlusele lisada järgmised dokumendid:
1) Sotsiaalkindlustusameti otsus lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
2) puudega lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan, kui see on koostatud;
3) eestkostjaks määramise kohtumäärus või hooldusperega sõlmitud leping, kui toetuse taotleja ei ole lapse vanem.

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.


• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused

Tšernobõli AEJ katastroofi likvideerimisel osalenud isikute toetust makstakse Pärnumaa Tšernobõli Ühendus "Gamma“ poolt esitatud kinnituse alusel neile Pärnu linna elanikele, kellel on katastroofi likvideerimisel osalemisest tingituna tekkinud tervisehäired, mis vajavad tavapärasest suuremaid kulutusi ravimitele või meditsiiniteenustele.

• Toetust makstakse juhul, kui taotlejale ei maksta sotsiaaltoetust tuumakatastroofi tagajärgede likvideerijale SHS § 140alusel või okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel või kui vastavast toetusest ei piisa ravimite või meditsiiniteenuste eest tasumiseks.
• Üldjuhul määratakse toetus üks kord aastas 
• Toetuse suurus määratakse tuginedes esitatud taotusele, kuid mitte rohkem kui 320 eurot aastas.

Taotlemine
• Toetusetaotluse esitab Pärnumaa Tšernobõli Ühendus „Gamma“
• Taotlusele tuleb lisada toetust vajavale isikule esitatud kuludokumentid

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused

• Juhtkoera ülalpidamise toetust makstakse nägemispuudega inimestele, kes kasutavad abivahendina pimeda juhtkoera tingimusel, et Pärnu Pimedate Ühing on esitanud sotsiaalosakonnale sellekohase kinnituse.
• Üldjuhul määratakse toetus juhtkoera ülalpidamiseks kalendriaastaks.
• Toetust makstakse üks kord kuus hiljemalt kuu viimasel tööpäeval.
• Juhtkoera ülalpidamiseks makstava toetuse suurus on 65 eurot isiku kohta ühes kuus.

Taotlemine
• Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab juhtkoera abivahendina kasutav nägemispuudega isik linnavalitsusele taotluse.
• Taotlust ei ole vaja igal aastal uuesti esitada juhul, kui esmakordsel taotlemisel esitatud andmed ei ole muutunud ja taotleja andmed on iga aasta alguses Pärnu Pimedate Ühingu poolt sotsiaalosakonnale esitatud kinnituskirjas.

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

Vabadussõja veteranide leskede toetuse maksmise eesmärgiks on Vabadussõjas võidelnud veteranide leskede meelespidamine Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril.

- Toetust makstakse vastavalt Sotsiaalkindlustusameti andmetele neile Vabadussõja veteranide leskedele, kelle elukoht on Pärnu linn toetuse maksmise kuu 1. kuupäeva seisuga.
- Toetus Vabadussõja veteranide leskedele makstakse Eesti Vabariigi sünniaastapäevale eelneval päeval.
- Vabadussõja veteranide leskedele makstava ühekordse toetuse suurus on 50 eurot aastas.

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused

• Leinatoetuslaagris osalemise toetust makstakse 7-18 aastastele isikutele, kes on kaotanud taotlusele eelneva 1,5 aasta jooksul lähedase pereliikme ja kelle osalemine leinatoetuslaagri programmis on programmi korraldaja poolt läbiviidud kohtumise tulemusena hinnatud vajalikuks.
• Üldjuhul määratakse toetus leinatoetuslaagris osalemiseks üks kord kalendriaastas
• Toetuse suurus on 260 eurot aastas.


Toetuse taotlemine
Taotluse esitab lähedase kaotanud 7-18 aastase alaealise lapse seaduslik esindaja 

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused

Sünnitoetuse suurus on 500 eurot lapse kohta ja see makstakse ühele lapse vanemale kolmes osas järgmiselt:
1) 300 eurot pärast lapse sündi tingimusel, et toetust taotlev lapse vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga ja laps on Pärnu linna elanik hiljemalt seitsmendast tööpäevast lapse sünni registreerimisest arvates;
2) 100 eurot lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja toetust taotlev lapse vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud lapse aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga;
3) 100 eurot lapse 2-aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja toetust taotlev lapse vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud lapse 2-aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga.

• Sünnitoetuse saamise õigus on ka lapse lapsendajal, eestkostjal või hoolduspere vanemal, kui varem ei ole sama lapse kohta sünnitoetust makstud. Lapsendaja ja eestkostja peavad vastama vanemale kehtestatud nõuetele. Hoolduspere vanem ei pea olema rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik, kui lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on Pärnu linn.
• Laps peab elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.

Taotlemine
• Toetuse esimese osa taotluse saab esitada e-teeninduses 
• Sünnitoetuse teise ja kolmanda osa väljamaksmiseks ei ole vaja täiendavat taotlust esitada.

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Asendus- ja järelhooldusteenus

• Hoolduspere toetust makstakse hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katteks hooldusperele, kellega Pärnu linnavalitsus on sõlminud hooldusperes või perekonnas hooldamise lepingu.
• Hoolduspere vanem ei pea olema rahvastikuregistri andmetel Pärnu elanik, kui lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on Pärnu.
• Toetuse suuruseks on 510 eurot kuus lapse kohta. Kui hoolduspere lepingu periood ei ole täiskalendrikuudes, on toetuse arvestuslikuks määraks 17 eurot päevas lapse kohta.
• Kui asendushooldusel viibiva lapse ülalpidamiskulud ja lapse erivajadusest tulenevad lisakulutused on toetuse määrast suuremad, võib hoolekandekomisjoni otsusega suurendada hoolduspere toetust vastavalt tegelikule vajadusele.
• Toetust makstakse igakuiselt hoolduspere lepingu kehtivuse ajal, määratud toetus kantakse toetuse taotleja taotluses näidatud pangakontole.

Toetuse taotlemine
• Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab hoolduspere vanem pärast hoolduspere lepingu sõlmimist linnavalitsusele taotluse.
• Lepingu pikendamisel uut taotlust esitada ei ole vaja

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

Sotsiaaltoetuste kord
• Toetuse suurus: sissetulekust sõltuv

Hooldustoetust makstakse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumiseks täisealisele isikule, kelle teenuse vajadus on tõendatud linnavalitsuse sotsiaalosakonna poolt läbi viidud sotsiaalteenuste vajaduse hindamisega, kui isiku enda või tema perekonna majanduslik olukord ei võimalda teenuse eest tasuda

• NB! Seoses 2023. aastal kehtima hakanud hooldereformiga tasub Pärnu linn osa hooldekodu kohatasust (alates 1. juulist 2023 on piirmääraks 585 eurot). Sellest tulenevalt ei ole vaja eraldi hoodlustoetuse taotlusi esitada, hoolduskulude osalise tasumise soovi saab esitada hooldukodukoha taotluses.

• Täpsemat infot saab eakate hoolekande peaspetsialististilt: Iris Ruut, 5300 0400, iris.ruut[at]parnu.ee
• Vaata ka: Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus


• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Toetuse suurus: sissetulekust sõltuv
Toetusetaotlus .doc ; e-vorm

• Lisatoetust makstakse vahendite olemasolu korral väikese sissetulekuga perekondadele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks.
• Lisatoetus määratakse summas, mis tagab perekonnale eluks vajalikud vahendid vastavalt kehtivale toimetulekupiirile perekonnaliikmete arvust lähtuvalt

Hädavajalike kulutustena võetakse arvesse:
1) Eesti Haigekassa ravimite loetelus sisalduvate retseptiravimite ostmine;
2) isikut tõendavate dokumentide vormistamine;
3) tehniliste abivahendite või proteeside (va hambaproteesid) maksumus või omaosalus;
4) hooldusravi omaosalus;
5) raviasutuse visiiditasu ja voodipäevatasu;
6) toimetulekuks vajalikud teenused (nt telefon, transpordi tagamine jm);
7) laste koolitarvete soetamine ja kooli poolt Eestis korraldatud ühisüritustel osalemine;
8) laste kooli või lasteaia lõpetamisega seotud kulud;
9) lasteaia osalustasu;
10) laste suvelaagris osalemine (üks kord kalendriaastas ühe lapse kohta);
11) õnnetusjuhtumite ja muude ootamatute asjaoludega (nt loodusõnnetus, tulekahju või muud varalist kahju põhjustanud õnnetus, perekonnaliikme või lähedase inimese matuse korraldamine) seotud kulud.
12) koolieelse lasteasutuse ja kooli toidu eest tasumine.
13) elukoha vahetusega kaasnevad kulud isikutele, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimelised enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi vanemale.

• Hädavajalike kulude hulka ei arvestata kulutusi, mille tegemisest on taotluse esitamise hetkel möödas rohkem kui 31 päeva, ning vastavate kulutuste katmiseks lisatoetust tagasiulatuvalt ei määrata.
• Eluks hädavajalike kulutuste hulka ei arvestata laenusid, võlgnevusi, täitenõudeid, liisinguid, sõltlaste asendusraviga seotud kulusid ja tasulisi raviteenuseid

Toetuse taotlemine
Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Toetusetaotlusi on võimalik esitada:
e-teeninduses
- saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 
- saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

Alamkategooriaid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid