Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Ettevõtlustoetuse andmise kord
Toetusetaotlus ja -aruanne

Ettevõtlustoetuse eesmärgiks on Pärnu linna väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Pärnu linnas ettevõtluse arendamine. Ettevõtlustoetust on välja antud 2012. aastast alates.

Tingimused
• Taotleja peab olema väikeettevõte, st ettevõttes töötab vähem kui 50 töölist ja ettevõtte aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.
• Taotleja peamine tegevuskoht peab olema Pärnu linnas (sh osavallad) ning taotleja peab olema tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta.

Taotluste hindamisel lähtutakse kolmest põhimõttest: 
1. töötajate arv, maksutulu laekumine ja prognoos; 
2. ettevõtte käibemahu ja kasvu potentsiaal; 
3. ettevõtte terviklik, pikaajaline ja strateegiline äriplaan, kus ettevõte peab tõestama, et tegemist on töötava ja jätkusuutliku kasvupotentsisaaliga ärimudeliga; ärimudel peab olema skaleeritav ning toetuse saamisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.

Toetatavad tegevused on:
1) eksperdi kaasamine toote- ja teenusearenduse nõustamiseks;
2) toote- ja teenusearendusprojektide koostamine;
3) eksperdi kaasamine tehnoloogiaalaseks nõustamiseks;
4) ekspordiplaanide koostamine;
5) turu- ja tasuvusuuringute läbiviimine;
6) tööalased täiendkoolitused, koolitusvisiidid;
7) välis- ja sisemesside külastamine ja osalemine;
8) eksportturgudele suunatud turundustegevused.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
• Taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts
• II taotlusvooru väljakuulutamisel on taotluse esitamise tähtaeg 30. juuni ja III taotlusvooru väljakuulutamisel 30. september.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) projektitegevuste kirjeldus ning ajakava;
2) tegevuskulude eelarve tegevuste lõikes;
3) kaasatavate konsultantide nimekiri, tutvustus (kui projekti raames kaasatakse konsultant(e));
4) jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne;
5) kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projekti raames viiakse ellu turundustegevusi.

• Toetuse alammääraks on 1000 eurot ja ülemmääraks 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
• Taotluse eelarves peab olema ette nähtud omafinantseering, mille suurus on vähemalt 30% projekti kogumahust.

• Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. 
• Toetus makstakse välja peale projektitegevuste elluviimist. Projekt tuleb ellu viia vastavalt taotluses esitatud tegevuskavale ning kulueelarvele.
• Toetuse saaja peab hiljemalt 1 kuu jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi esitama arenguteenistusele vormikohase aruande koos kuludokumentide ning neid tõendavate maksekorraldustega.
• Toetus makstakse välja pärast aruande kinnitamist 7 tööpäeva jooksul.


Eraldatud toetused
1. august 2022
2. mai 2022

1. november 2021
12. juuli 2021

26. aprill 2021

Arenguosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid