Jäta menüü vahele

- Välireklaami paigaldamise eeskiri 
- Reklaamimaks 
- Linnavara kasutustingimused reklaamikandja paigaldamisel ning tasumäärad (tingimused on korralduse lisana)

Reklaamiseadus
- Maksukorralduse seadus

-
 Reklaamikandja paigaldamise ja reklaamiloa taotlus
- Reklaamimaksu deklaratsioon .XLS ; .DOTX

» Välireklaami paigaldamine on lubatud planeerimisosakonna väljastatud reklaamiloa alusel.
» Reklaamiluba väljastatakse reklaami avalikustajale planeerimisosakonna otsusega 5 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.
» Reklaamiluba väljastatakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat. Reklaamiloa tähtaja möödumisel tuleb taotleda uut reklaamiluba juhul, kui välireklaami ei likvideerita.

Reklaamiloa taotlemiseks esitab reklaami avalikustaja planeerimisosakonnale järgmised dokumendid:
 1) vormikohase taotluse;
 2) välireklaami ja reklaamikandja kavandi koos mõõtude ja värvilahendusega;
 3) asendiskeemi, millel näidatakse ära välireklaami paigaldamise asukoht;
 4) hoonele paigaldatava välireklaami puhul hoone välisseinte joonise või fotomontaaži koos välireklaami paigalduskoha äranäitamisega;
 5) omaniku/valdaja kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse ehitisele, maatükile või ühissõidukile;
 6) struktuuriüksuse lubava otsuse või nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse linnarajatisele ja linnakinnistule;
 7) Maanteeameti väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa, kui välireklaam paigaldatakse teemaale riigimaanteel või teekaitsevööndi alal;
 8) taristu- ja ehitusteenistuse väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa, kui välireklaam paigaldatakse teemaale kohalikul teel või teekaitsevööndi alal;
 9) tehnovõrgu või –rajatise omaniku/valdaja kirjaliku nõusoleku või loa, kui välireklaam paigaldatakse tehnovõrgu või -rajatise kaitsetsooni või ühendatakse tänavavalgustuse võrguga;
 10) Muinsuskaitseameti kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale või muinsuskaitseala kaitsevööndisse, kinnismälestisele või selle kaitsevööndisse, välireklaami paigaldamiseks teostatakse kaevetöid arheoloogiamälestisega alal või ajaloolise linnakindlustuse vööndis;
 11) kasutusteatise, kui see on nõutav ehitusseadustikuga.

Reklaami avalikustaja on kohustatud:
 1) tagama enne välireklaami avalikustamist reklaamiloa olemasolu;
 2) paigaldama välireklaami vastavalt reklaamiloale;
 3) paigaldama välireklaami kooskõlas nõuetega välireklaami paigaldamiseks;
 4) paigaldama välireklaami kooskõlas ehitusseadustikuga;
 5) tagama välireklaami korrektse väljanägemise kogu reklaamiloa kehtivuse ajal;
 6) esitama planeerimisosakonnale teatise välireklaami avalikustamise ennetähtaegsest lõpetamisest vähemalt 5 tööpäeva ette;
 7) likvideerima välireklaami 3 päeva jooksul pärast reklaamiloa tähtaja möödumist juhul, kui reklaami avalikustaja ei ole taotlenud uut reklaamiluba;
 8) täitma linnavalitsuse poolt volitatud ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid;
 9) esitama vormikohase maksudeklaratsiooni viie tööpäeva jooksul reklaamiloa väljastamisest arvates

NB! Reklaami paigaldamisega kaasneb reklaamimaks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Linnakujunduse spetsialist
Janno Poopuu
Suur-Sepa 16, kab 313
444 8346
janno.poopuu[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid