Seoses eriolukorraga ei toimu planeeringute ja projekteerimistingimuste avalikke väljapanekuid ja avalikke arutelusid!

 Detailplaneeringute, üldplaneeringu ja projekteerimistingimuste avalike väljapanekute ja arutelude läbiviimise toimingud on edasi lükatud, kuna pole võimalik järgida planeerimisseaduses ettenähtud tähtaegu

Pärast eriolukorra lõppemist korraldatakse uued avalikud väljapanekud ja arutelud või pikendatakse tähtaegu

Olukorra selginedes annab linnavalitsus muudatustest teada linna veebilehel ning üleriigilise levikuga ajalehes
 Lisainfo: Planeeringute menetlemine eriolukorra tingimustes (planeerimine.ee)

Ehitamine

» on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused
» on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega (EHS § 4 lg 1) 

Uue hoone püstitamine
» üldjuhul vajalik detailplaneering (dp olemasolu saab kontrollida andmebaasis)
» alla 20 m2 ehitiste ehitamine - enne kuuri või kõrvalhoone ehitamist tuleb pöörduda kohaliku omavalituse poole.

Ehitise laiendamine

» on ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega (EHS § 4 lg 2) 

Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine
» on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt
» ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu

Ehitise ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus:
1) muudetakse hoone piirdekonstruktsioone;
2) muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone;
3) paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet;
4) muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat;
5) viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega;
6) taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ehitis.

Hoone ümberehitamine ja laiendamine kuni 33% ulatuses
Enne ehitamise alustamist on vaja:
» koostada ehitusprojekt
» taotleda ehitusluba või esitada ehitusteatis

Ehitise lammutamine
» on ehitamine, mille käigus ehitis eemaldatakse või likvideeritakse osaliselt või täielikult
» kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ehitise asukohale sellega olemuslikult sarnane ehitis, võib seda käsitleda ehitise ümberehitamisena ehk taastamisena.

Kohustused ehitamisel

» Ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt, järgides ehitise ja ehitamise kohta kehtivaid nõudeid.
» Ehitusloa taotlenud isik peab vähemalt kolm päeva enne ehitamise alustamist esitama teatise ehitamise alustamise kohta

Teatise ehitamise alustamise kohta
» Ehitamise alustamise teatises tuleb esitada järgmised andmed: ehitamise alustamise aeg, omanikujärelevalve tegija ja ehitaja kontaktandmed.
» Kui ehitise kohta on registreeritud ehitusteatis (või on ehitisregistris märge „Ehitusloa taotlus (loetud teavitatuks)“), ei ole ehitamise alustamise teatise esitamine vajalik.

Omanikujärelevalve 
» Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha vaid vastava ametioskusega ehk pädev isik, kelle kvalifikatsioon on tõendatud.
» Omanikujärelevalve tegemise kord

Dokumenteerimine
» Ehitamine tuleb alati dokumenteerida kui ehitamiseks on nõutav ehitusluba (EHS § 15).
» Ehitamise dokumenteerib ehitav isik.
» Ehitamise dokumenteerimisele esitatavad nõuded

Nõudeid kohaldatakse ehitamisele ja ehitisele, kui
» Ehitamiseks on nõutud ehitusluba
» Ehitamiseks on nõutud koos ehitusteatisega ka ehitusprojekt
» Hoonet rekonstrueeritakse oluliselt
» Ehitise püstitamisel (uusehitise korral) tuleb pärast telgede mahamärkimist esitada ehitise mahamärkimise akt
» Hoone 0-tsükli (vundamendi) valmimisel peab ehitise omanik või ehitaja esitama vundamendi teostusmõõdistuse, mis tuleb eelnevalt registreerida

 


 

 

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Ehitusjärelevalveteenistus

Ehituslubade spetsialistid
Risto Kikkas 
444 8337
risto.kikkas[at]parnu.ee

Hillar Sojonen
444 8338
hillar.sojonen[at]parnu.ee


Ehitusjärelevalve insenerid
Mati Roossaar
444 8344
mati.roossaar[at]parnu.ee

Ago Randoja
444 8342
ago.randorg[at]parnu.ee


Järelevalveinsener-menetlejad 
Mairi Õismets 
(Audru ja Tõstamaa)
444 8175 
mairi.oismets[at]parnu.ee

Arvid Arroval 
(Paikuse)
444 8153
arvid.arroval[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid