Linnavalitsuse hoone ja osavallakeskused on külastajatele suletud

Linnavalitsuse hoone, osavallakeskused ja piirkondlikud hoolekandekontorid on külastajatele suletud, vastuvõtud ja kokkulepitud kohtumised tühistatud
Teenistujatega suhtlemiseks palume kasutada elektroonilisi sidevahendeid, iseteeninduskeskkonda ja telefoni.

Loe lähemalt: eriolukorraga seotud piirangud ja juhised käitumiseks

Seoses eriolukorraga ei toimu planeeringute ja projekteerimistingimuste avalikke väljapanekuid ja avalikke arutelusid!

 Detailplaneeringute, üldplaneeringu ja projekteerimistingimuste avalike väljapanekute ja arutelude läbiviimise toimingud on edasi lükatud, kuna pole võimalik järgida planeerimisseaduses ettenähtud tähtaegu

Pärast eriolukorra lõppemist korraldatakse uued avalikud väljapanekud ja arutelud või pikendatakse tähtaegu

Olukorra selginedes annab linnavalitsus muudatustest teada linna veebilehel ning üleriigilise levikuga ajalehes
 Lisainfo: Planeeringute menetlemine eriolukorra tingimustes (planeerimine.ee)

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse III korrusel asuvas ruumis nr 306. Samas ruumis toimuvad ka avalikud arutelud. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 3.–17. veebruarini 2020 ning selle ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks avaldus.

Suvituse tn 11 kinnistu suurusega 349 m², asub kesklinnas rannapargi vahetus läheduses Supeluse ja Suvituse tänavate ristmikul. Suvituse tn 11 kinnistul on asunud aastaid kiosk, mis on täna kasutusel kiirtoitlustuskohana. Detailplaneeringuga nähakse olemasoleva kioski asemele uus toitlustus-ärihoone. Krundile on lubatud rajada üks kahekorruseline hoone suurima ehitisealuse pindalaga kokku 210 m2 , millest hoone kahekorruselise osa pind on 100 m² . Kaetud terrasside pind on kavandatud 110 m², mis arvestatakse ehitisealuse pinna hulka.

Kahekorruselise hoone maksimaalne kõrgus on 6,8 m arvestatuna olemasolevast ümbritsevast maapinnast. Maa-aluseid korruseid planeering ei kavanda. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

- Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 13.01.2020 korraldus nr 18)
- DP Kooskõlastused


26. veebruarist kuni 11. märtsini 2020 
Paikuse alevis Pärnade pst 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine. Pärnade pst 3 hoone lubatud suurim ehitisealune pind 1150 m2. Krundi kasutamise sihtotstarve väikeettevõtluse hoone ja tootmise maa (ÄV). Üldplaneeringu juhtotstarve sega-hoonestusala (S1). Hoone maksimaalne lubatud kõrgus on 11 m, kuhu tuleb mahutada kuni 2 korrust.

Pärnade pst 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 20.01.2020 korraldus nr 37)

Detailplaneeringuga saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 Pärnu linnavalitsuse infosaalis ja Paiksue osavallakeskuses (Pärnade pst 11)


26. veebruar kuni 11. märts 2020
Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala, suurusega 2698 m2, paikneb Pärnu linnas Ülejõel, Lubja ja Nurme tänavate vahelises elamupiirkonnas ning hõlmab hoonestatud elamumaa sihtotstarbega Lubja tn 41 kinnistut. Krundile on lubatud ehitada neli hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga kokku 535 m2.

Ehitusõigusega lubatud suurim hoonete arv krundil jaguneb põhielamuks ja kolmeks abihooneks. Hoonestusalale HA-1 jääva kahekorruselise põhielamu suurim lubatud kõrgus on 8,5 m ja abihooned on 4,5 m kõrgused arvestatuna olemasolevast maapinnast. Hoonestusalale HA- 2 on lubatud rajada üks abihoone suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 90 m2 ja suurima lubatud kõrgusega 4,5 m arvestatuna planeeritavast maapinnast. Abihooned on planeeritud ühekorruselistena.

Kehtiva üldplaneeringukohane maakasutuse juhtotstarve (juhtfunktsioon) planeeritaval alal on valdavalt väikeelamu- ja osaliselt transpordimaa. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamu maa. Lubja tn 41 kinnistu osaline maakasutuse juhtotstarbe muutmine transpordimaast väikeelamumaaks ei ole antud olukorras Pärnu linna üldplaneeringu põhilahenduse oluline ega ulatuslik muutmine planeerimisseaduse mõistes.

- Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 03.02.2020 korraldus nr 69)
- DP kooskõlastused


29. jaanuaril 2020 kell 15.30 
Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu  avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 28. oktoobrist kuni 25. novembrini 2019 ning selle aja jooksul laekus planeeringulahenduse kohta kaks avaldust.

Detailplaneeringu maa-ala suurus on 10302 m2, mille moodustavad Väike-Jõe tn 5 ja Väike –Jõe tn 7 kinnistud. Planeeringuala asub Pärnu kesklinnas, Suure-Jõe, Väike-Jõe, III Jõe ja IV jõe tänava vahelisel alal.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Väike-Jõe tn 5 kinnistu neljaks krundiks, millest kolm on korterelamumaa kasutamisega krunti (POS 1 kuni POS 3) ja üks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt, mis kavatsetakse liita Väike-Jõe tn 7 kinnistuga (POS 6). Kruntidele POS 1 ja POS 2 on lubatud rajada üks hoone, kruntide ehitisealuseks pinnaks on kavandatud 35% krundi pindalast. Krundile POS 3 on lubatud suurim hoonete arv kaks hoonet (korterelamu ja abihoone) lubatud krundi täisehituse protsendiga 35% krundi pinnast.

POS 1 kuni POS 3 krundile kavandatud hoonete suurim kõrgus on kolme korruselise hooneosa puhul 11 m ja kahekorruselise hooneosa puhul 7,5 m, Pos 3 krundile lubatud abihoone suurim kõrgus on 5m arvestatuna olemasolevast maapinnast. Väike-Jõe tn 7 kinnistule võib ehitada kolm hoonet (põhihoone ja kaks abihoonet) krundile lubatud suurima maa pealse ehitisealuse pinnaga kokku 250 m2 ja maa-aluse ehitisealuse pinnaga 100 m2. Põhihoone lubatud maksimaalne kõrgus on 7,5 m ja abihoone kõrgus on 5,0 m.

Üldplaneeringuga määrati Väike-Jõe tn 5 krundile väikeelamumaa juhtotstarve. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Pärnu Linna üldplaneeringut, määrates Väike-Jõe tn 5 krundi (POS 1 kuni POS 3) uueks maakasutuse juhtotstarbeks korruseelamumaa juhtfunktsiooni. POS 6 krundi maakasutuse juhtotstarbena säilib väikeelamumaa.

Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 26.09.2019 otsus nr 68)
- Detailplaneeringu kooskõlastused


31. detsember 2019 kuni 14. jaanuar 2020
Kiviaja kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala suuruseks on 13 601 m2. Planeeringuala asub Pärnu linnas Paikuse alevis ja hõlmab osaliselt Kiviaja kinnistut, mis on suurusega 24 873 m², sihtotstarbega 100% maatulundusmaa ja osaliselt Pärnu-Tori tugimaantee nr 59 kinnistu, suurusega 79 783 m²; sihtotstarbega 100% transpordimaa. Kavandatava tegevuse eesmärgiks laiemalt on Kiviaja teemapargi atraktiivsemaks muutmine, sh võimaluste loomine tervisesportlastele, turistidele ja kohalikele elanikele.

Detailplaneeringuga kavandatav ei ole vastuolus Paikuse valla üldplaneeringuga, üldplaneeringus määratud tingimustega tuleb detailplaneeringu koostamisel arvestada.

-Kiviaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 02.12.2019 korraldus nr 785)

Detailplaneeringuga saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 Pärnu linnavalitsuse infosaalis ja Paiksue osavallakeskuses (Pärnade pst 11)


12. detsember 2019 kuni 12. jaanuar 2020
Potsepa detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringu alaks on Pärnu linnas Kõima külas asuva Potsepa liivamaardla maaüksusest ca 16,9 ha suurune ala, mis piirneb Kaelepa - Soomra teega. Planeeringu eesmärgiks on (lõhkematerjali) tehase rajamine. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla üldplaneeringu põhilahendust maakasutuse osas, mäetööstusmaa katastriüksuse sihtotstarve soovitakse muuta tootmismaaks.

- Detailplaneeringu materjalid

Detailplaneeringu eeskiislahendusega saab avaliku väljapaneku jooksul tutvuda Audru osavallakeskuses (tööpäeviti 08.00–16.00,  tuba 13).

Detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu toimub 15. jaanuaril 2020 kell 15.00 
Audru osavallakeskuses


19. november kuni 2. detsember 2019
Raksipõllu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu ala hõlmab Audru alevikus Raksipõllu, Raksivahe, Raksiserva ja osaliselt Raksijõe kinnistuid (katastriüksuste tunnused on 62401:001:0230, 15904:003:2120, 15904:003:2121, 62401:001:0212), mis piirneb Audru jõega ja asub Luige tee elamuala piirkonnas.

Detailplaneeringuga soovitakse osaliselt muuta Audru Vallavalitsuse poolt 27.06.2016 korraldusega nr 248 kehtestatud, kuid realiseerimata Raksijõe kinnistul kehtivat detailplaneeringut, asendades III (puhkemajanduse) etapi puhkehoonete ehitusõiguse väikeelamute ehitusõigusega.

Planeeringuala jagatakse 7 ridaelamumaa, 65 pereelamumaa, 7 haljasala maa ning 7 tee ja tänava maa krundiks. Jõeäärsel alal on väikeelamu kruntide suurused vähemalt 2500 m2 ja mujal vähemalt 2000 m2. Väikeelamumaa krundile on lubatud üks kuni kahekorruseline põhihoone koos kahe kõrvalhoonega. Pereelamute suurim ehitisealune pindala võib olla 300 m2, ridaelamutel kuni 400 m2. 

Elamukruntide parkimisvajadus tuleb lahendada omal krundil. Vajalik parkimiskohtade arv vastavalt üldplaneeringule on pereelamutel kuni 2 kohta omal krundil ning ridaelamutel 2 kohta korteri kohta omal krundil. Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohaselt.

- Raksipõllu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2019 korraldus nr 700)
- Kooskõlastused

Detailplaneeringuga saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 ka Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, tuba 13).


28. oktoobrist kuni 5. novembrini 2019
Aisa tn 33 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek

6. novembril 2019 kell 16.00 
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 

DP seletuskiri
DP joonised


28. oktoobrist kuni 25. novembrini 2019
J. V. Jannseni tn 47 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu maa-ala suurus on 1221 m2, mis hõlmab hoonestamata J. V. Jannseni tn 47 kinnistut. Planeeringuala asub Pärnu linnas ülejõel, J. V. Jannseni ja Loode tänava nurgal.

Üldplaneeringuga määrati J. V. Jannseni tn 47 krundile väikeelamumaa juhtotstarve. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek linna üldplaneeringu muutmiseks, määrates krundi uueks juhtfunktsiooniks ärimaa. Kinnistule kavandatakse spordiotstarbeline hoone koos majutusfunktsiooniga. J. V. Jannseni tn 47 krundi hoonestusalale on planeeritud kaks hoonet lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 575 m2, krundi täisehituseks on 47% krundi pinnast.

Krundile on kavandatud kolm hoonestusala tähistusega HA-1 kuni HA-3. HA-1 alas hoone lubatud maksimaalne kõrgus on 9,5 m, HA-2 alas on 10,5 m ja HA-3 alas 6,5 m. Suurim korruselisus on kolm maapealset korrust (2 täiskorrust + katusekorrus), maa-alust korrust ette ei nähta. Planeeringuga on J. V. Jannseni tn 47 krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud 55-60 % kultuuri- ja spordiasutuse maa ja 40-45 % majutushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele ärimaa.

J. V. Jannseni tn 47 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 26.09.2019 otsus nr 67)
- Detailplaneeringu kooskõlastused


29. oktoober kuni 12. november 2019
Vahtramäe tee 10 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Vahtramäe tee 10 kinnistu, pindalaga 3018 m2, asub Paikuse alevi elamipiirkonnas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks.

Üldplaneeringuga on määratud antud maa-ala juhtotstarve elamumaa E2. Elamumaa sihtostarbega kruntide suurused on 1200 m2 ja 1508 m2 ning transpordimaa 310 m2. Mõlemale krundile kavandatakse elamu koos kõrvalhoonega (1 põhihoone + 1 abihoone). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 240 m2 ja 226 m2. Alale on tagatud juurdepääs Vahtramäe tee tänavalt. Parkimine lubatakse oma kinnistute piires.

Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut Paikuse valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.

Vahtramäe tee 10 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 23.09.2019 korraldus nr 641)

Detailplaneeringuga saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 Pärnu linnavalitsuse infosaalis ja Paiksue osavallakeskuses (Pärnade pst 11) 


18. oktoober kuni 18. november 2019
Luige kinnistu detailplneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala moodustab hoonestatud Luige kinnistu (suurusega 5253 m², katastriüksuse tunnus on 15904:003:0250), mis piirneb Audru jõega ja asub Eliise tee elamualade piirkonnas.

Maaüksusel soovitakse tegeleda traditsioonilise kalapüügiga. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kuni 40 m2 ja kuni 5 m kõrguse abihoone (paadikuuri) rajamiseks. Lisaks paadikuurile rajatakse kuuri kõrvale kuni 40 m2 nakkevõrkude puhastamise plats. Luige kinnistu asub osaliselt Audru jõe kalda ehituskeeluvööndis. Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Paadikuuri soovitakse rajada Audru jõe kaldast ca 4 m kaugusele. Seetõttu on vajalik ehituskeeluvööndi vähendamine.

Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

DP seletuskiri
DP asukohaskeem
DP planeeringu lahendus
DP tugiplaan
DP illustreerivad joonised 123

Detailplaneeringu eskiislahendusega saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, tuba 13) 


2. oktoobril 2019 kell 15.30 
Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu väljapaneku tulemuste avalik arutelu  

Detailplaneeringu avalik väljapanek 29. juulist kuni 28. augustini 2019 ja selle jooksul laekus planeeringulahenduse kohta kolm avaldust.

Planeeringuala asub Pärnu kesklinna elamupiirkonnas Suur-Jõe tänava, 1.Jõe tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal. Detailplaneering teeb ettepaneku liita 1885 m2 suurune Suur-Jõe tn 16a kinnistu ja 1161 m2 suurune Väike-Jõe tn 2a kinnistu üheks krundiks suurusega 3046 m2. 

Moodustatavale krundile kavandatakse rajada kolm hoonet (üksikelamu, kõrvalhoone ja garaaž-paadikuur) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 518 m2, mis moodustab täisehituseks 17% krundi pinnast. Uue kõrvalhoone suurim lubatud kõrgus on kuni 6,0 m alates ümber hoone planeeritavast maapinnast +2,35 m. Suurimad lubatud kõrgused üksikelamule on kuni 9,0 m ja garaaž-paadikuurile kuni 3,35 m alates ümber hoone olevast keskmisest maapinnast+2,20 m. Üksikelamu maksimaalne korruselisus on kaks maapealset põhikorrust, lubatud on rajada ka maa-alune korrus. Kõrvalhoone ja garaaž-paadikuur on lubatud ehitada ühe põhikorrusega, maa-alust korrust ette ei nähta. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.


Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringuga kavandatav lahendus muudab Pärnu linna üldplaneeringuga määratud kruntide maksimaalse suuruse osa.

Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 20. juuni 2019 otsus nr 51)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid