AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


19. detsembril 2019 kell 15.30
Vana-Rääma tn 8 ja 9 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse väljapaneku tulemuste avalik arutelu


Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 18. oktoobrist kuni 18. novembrini 2019
ning selle käigus esitati kaks arvamusi ja ettepanekuid sisaldavat avaldust kavandatava planeeringu lahenduse kohta.

Planeeringuala moodustavad 1736 m2 suurune Vana-Rääma tn 8 ja 688 m2 suurune Vana-Rääma tn 9 kinnistud, mis asuvad Pärnus Ülejõel, Aru, Vana-Rääma ja Allika tänavate ääres. Vana-Rääma tn 8 kinnistul tegutseb aastast 1995 Aleksandri pubi ja Vana-Rääma tn 9 kinnistule on rajatud seda teenindav parkla. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on mõlema kinnistu maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamumaa. Kõnesoleva detailplaneeringuga planeeritakse Vana-Rääma tn 8 krundi maakasutuse sihtotstarbeks kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, majutushoone maa ja korterelamumaa, Vana-Rääma tn 9 krundi sihtotstarbeks planeeritakse parkimisehitise maa, mis vastavad valdavas osas üldplaneeringu kohasele juhtotstarbele ärimaa.

Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga. Vana-Rääma tn 8 kinnistul asub olemasolev hoonestus. Planeeringuga on määratud hoonete suurim lubatud arv Vana-Rääma tn 8 krundile kolm hoonet, hoonete suurim maapealne ehitisealune pindala kokku on 1100 m2. Kahekorruseliste hoonete suurim lubatud kõrgus on 10 m antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast. Maa-aluseid korruseid ette ei nähta.

Vana-Rääma tn 9 kinnistule on olemasoleva parkla varjamiseks planeeritud rajatis (varjualune), mis raamistab tänavaruumi ja varjab parkivaid autosid. Rajatise suurim maa-pealne ehitisealune pindala on 250 m2.

Planeeringuga ei muudeta hetkel toimivaid ja väljaehitatud liikluskorralduse põhimõtteid. Vana-Rääma tn 8 minimaalseks haljastuse osakaaluks on min 15% krundi pinnast.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustreeriv joonis


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid