AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


28. oktoobrist kuni 26. novembrini 2019
Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on ca 6881 m2, mis asub Pärnu linnas, Tammiste piirkonnas hõlmates Nurmenuku tn 18 ja Nurmenuku tn 20 kinnistut.

Detailplaneeringuga jagatakse Nurmenuku tn 18 kinnistu kuueks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundiks. Üksikelamu maa krundid paiknevad positsioonidel Pos 1 kuni Pos 6 ja nende suurused on kavandatud vahemikus 875 m2 kuni 1195 m2. Üksikelamumaa kruntidele lubatud suurim hoonete arv on kolm hoonet (1 eluhoone ja 2 abihoonet). Kahekorruselise eluhoone suurim lubatud kõrgus on 8,0 m ja ühekorruselise abihoone suurim lubatud kõrgus on 5,5 m arvestatuna planeeritud maapinnast.

Keldrikorrust ette ei nähta. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta Nurmenuku tn 18 krundi korruselamumaa juhtotstarve ümber väikeelamumaa juhtotstarbeks, mistõttu on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Nurmenuku tn 20 kinnistu on kaasatud detailplaneeringu alasse eesmärgiga ehitada välja mänguväljak kavandatava elurajooni tarbeks, kinnistul säilib olemasolev kuju ja suurus 388 m2 ning üldplaneeringu kohane üldmaa juhtfunktsioon.

Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 26.09.2019 otsus  nr 69)
- Kooskõlastused


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid