en Pärnu linn - Väike-Jõe tn 5 ja 7 (Pärnu)

29. jaanuaril 2020 kell 15.30 
Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu  avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 28. oktoobrist kuni 25. novembrini 2019 ning selle aja jooksul laekus planeeringulahenduse kohta kaks avaldust.

Detailplaneeringu maa-ala suurus on 10302 m2, mille moodustavad Väike-Jõe tn 5 ja Väike –Jõe tn 7 kinnistud. Planeeringuala asub Pärnu kesklinnas, Suure-Jõe, Väike-Jõe, III Jõe ja IV jõe tänava vahelisel alal.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Väike-Jõe tn 5 kinnistu neljaks krundiks, millest kolm on korterelamumaa kasutamisega krunti (POS 1 kuni POS 3) ja üks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt, mis kavatsetakse liita Väike-Jõe tn 7 kinnistuga (POS 6). Kruntidele POS 1 ja POS 2 on lubatud rajada üks hoone, kruntide ehitisealuseks pinnaks on kavandatud 35% krundi pindalast. Krundile POS 3 on lubatud suurim hoonete arv kaks hoonet (korterelamu ja abihoone) lubatud krundi täisehituse protsendiga 35% krundi pinnast.

POS 1 kuni POS 3 krundile kavandatud hoonete suurim kõrgus on kolme korruselise hooneosa puhul 11 m ja kahekorruselise hooneosa puhul 7,5 m, Pos 3 krundile lubatud abihoone suurim kõrgus on 5m arvestatuna olemasolevast maapinnast. Väike-Jõe tn 7 kinnistule võib ehitada kolm hoonet (põhihoone ja kaks abihoonet) krundile lubatud suurima maa pealse ehitisealuse pinnaga kokku 250 m2 ja maa-aluse ehitisealuse pinnaga 100 m2. Põhihoone lubatud maksimaalne kõrgus on 7,5 m ja abihoone kõrgus on 5,0 m.

Üldplaneeringuga määrati Väike-Jõe tn 5 krundile väikeelamumaa juhtotstarve. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Pärnu Linna üldplaneeringut, määrates Väike-Jõe tn 5 krundi (POS 1 kuni POS 3) uueks maakasutuse juhtotstarbeks korruseelamumaa juhtfunktsiooni. POS 6 krundi maakasutuse juhtotstarbena säilib väikeelamumaa.

Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 26.09.2019 otsus nr 68)
- Detailplaneeringu kooskõlastused


Veebilehel kasutatakse küpsiseid