Linnavalitsuse hoone ja osavallakeskused on külastajatele suletud

Linnavalitsuse hoone, osavallakeskused ja piirkondlikud hoolekandekontorid on külastajatele suletud, vastuvõtud ja kokkulepitud kohtumised tühistatud
Teenistujatega suhtlemiseks palume kasutada elektroonilisi sidevahendeid, iseteeninduskeskkonda ja telefoni.

Loe lähemalt: eriolukorraga seotud piirangud ja juhised käitumiseks

Seoses eriolukorraga ei toimu planeeringute ja projekteerimistingimuste avalikke väljapanekuid ja avalikke arutelusid!

 Detailplaneeringute, üldplaneeringu ja projekteerimistingimuste avalike väljapanekute ja arutelude läbiviimise toimingud on edasi lükatud, kuna pole võimalik järgida planeerimisseaduses ettenähtud tähtaegu

Pärast eriolukorra lõppemist korraldatakse uued avalikud väljapanekud ja arutelud või pikendatakse tähtaegu

Olukorra selginedes annab linnavalitsus muudatustest teada linna veebilehel ning üleriigilise levikuga ajalehes
 Lisainfo: Planeeringute menetlemine eriolukorra tingimustes (planeerimine.ee)

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse III korrusel asuvas ruumis nr 306. Samas ruumis toimuvad ka avalikud arutelud. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


28. oktoobrist kuni 25. novembrini 2019
J. V. Jannseni tn 47 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu maa-ala suurus on 1221 m2, mis hõlmab hoonestamata J. V. Jannseni tn 47 kinnistut. Planeeringuala asub Pärnu linnas ülejõel, J. V. Jannseni ja Loode tänava nurgal.

Üldplaneeringuga määrati J. V. Jannseni tn 47 krundile väikeelamumaa juhtotstarve. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek linna üldplaneeringu muutmiseks, määrates krundi uueks juhtfunktsiooniks ärimaa. Kinnistule kavandatakse spordiotstarbeline hoone koos majutusfunktsiooniga. J. V. Jannseni tn 47 krundi hoonestusalale on planeeritud kaks hoonet lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 575 m2, krundi täisehituseks on 47% krundi pinnast.

Krundile on kavandatud kolm hoonestusala tähistusega HA-1 kuni HA-3. HA-1 alas hoone lubatud maksimaalne kõrgus on 9,5 m, HA-2 alas on 10,5 m ja HA-3 alas 6,5 m. Suurim korruselisus on kolm maapealset korrust (2 täiskorrust + katusekorrus), maa-alust korrust ette ei nähta. Planeeringuga on J. V. Jannseni tn 47 krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud 55-60 % kultuuri- ja spordiasutuse maa ja 40-45 % majutushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele ärimaa.

J. V. Jannseni tn 47 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 26.09.2019 otsus nr 67)
- Detailplaneeringu kooskõlastused


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid