31. detsember 2019 kuni 14. jaanuar 2020
Kiviaja kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala suuruseks on 13 601 m2. Planeeringuala asub Pärnu linnas Paikuse alevis ja hõlmab osaliselt Kiviaja kinnistut, mis on suurusega 24 873 m², sihtotstarbega 100% maatulundusmaa ja osaliselt Pärnu-Tori tugimaantee nr 59 kinnistu, suurusega 79 783 m²; sihtotstarbega 100% transpordimaa. Kavandatava tegevuse eesmärgiks laiemalt on Kiviaja teemapargi atraktiivsemaks muutmine, sh võimaluste loomine tervisesportlastele, turistidele ja kohalikele elanikele.

Detailplaneeringuga kavandatav ei ole vastuolus Paikuse valla üldplaneeringuga, üldplaneeringus määratud tingimustega tuleb detailplaneeringu koostamisel arvestada.

-Kiviaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 02.12.2019 korraldus nr 785)

Detailplaneeringuga saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 Pärnu linnavalitsuse infosaalis ja Paiksue osavallakeskuses (Pärnade pst 11)


Veebilehel kasutatakse küpsiseid