Linnavalitsuse hoone ja osavallakeskused on külastajatele suletud

Linnavalitsuse hoone, osavallakeskused ja piirkondlikud hoolekandekontorid on külastajatele suletud, vastuvõtud ja kokkulepitud kohtumised tühistatud
Teenistujatega suhtlemiseks palume kasutada elektroonilisi sidevahendeid, iseteeninduskeskkonda ja telefoni.

Loe lähemalt: eriolukorraga seotud piirangud ja juhised käitumiseks

Seoses eriolukorraga ei toimu planeeringute ja projekteerimistingimuste avalikke väljapanekuid ja avalikke arutelusid!

 Detailplaneeringute, üldplaneeringu ja projekteerimistingimuste avalike väljapanekute ja arutelude läbiviimise toimingud on edasi lükatud, kuna pole võimalik järgida planeerimisseaduses ettenähtud tähtaegu

Pärast eriolukorra lõppemist korraldatakse uued avalikud väljapanekud ja arutelud või pikendatakse tähtaegu

Olukorra selginedes annab linnavalitsus muudatustest teada linna veebilehel ning üleriigilise levikuga ajalehes
 Lisainfo: Planeeringute menetlemine eriolukorra tingimustes (planeerimine.ee)

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse III korrusel asuvas ruumis nr 306. Samas ruumis toimuvad ka avalikud arutelud. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


26. veebruar kuni 11. märts 2020
Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala, suurusega 2698 m2, paikneb Pärnu linnas Ülejõel, Lubja ja Nurme tänavate vahelises elamupiirkonnas ning hõlmab hoonestatud elamumaa sihtotstarbega Lubja tn 41 kinnistut. Krundile on lubatud ehitada neli hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga kokku 535 m2.

Ehitusõigusega lubatud suurim hoonete arv krundil jaguneb põhielamuks ja kolmeks abihooneks. Hoonestusalale HA-1 jääva kahekorruselise põhielamu suurim lubatud kõrgus on 8,5 m ja abihooned on 4,5 m kõrgused arvestatuna olemasolevast maapinnast. Hoonestusalale HA- 2 on lubatud rajada üks abihoone suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 90 m2 ja suurima lubatud kõrgusega 4,5 m arvestatuna planeeritavast maapinnast. Abihooned on planeeritud ühekorruselistena.

Kehtiva üldplaneeringukohane maakasutuse juhtotstarve (juhtfunktsioon) planeeritaval alal on valdavalt väikeelamu- ja osaliselt transpordimaa. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamu maa. Lubja tn 41 kinnistu osaline maakasutuse juhtotstarbe muutmine transpordimaast väikeelamumaaks ei ole antud olukorras Pärnu linna üldplaneeringu põhilahenduse oluline ega ulatuslik muutmine planeerimisseaduse mõistes.

- Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 03.02.2020 korraldus nr 69)
- DP kooskõlastused


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid