Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+


Koostamisel üldplaneering

Üldplaneeringuga hõlmatav territoorium on Pärnu linna asustusüksus (33,15 km²). Üldplaneering on linna olulisim ruumilise arengu dokument, mille eesmärgiks on ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste ehitus- ning kasutustingimuste seadmine, mis on aluseks edasiste ruumiliste otsuste tegemisel. 

Pärnu Linnavolikogu võttis 06.02.2020 otsusega nr 2 uuesti vastu Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+  ning suunas üldplaneeringu avalikule väljapanekule. Üldplaneering on varasemalt vastu võetud Pärnu Linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 36. Avalikustamine toimus 2014. aasta suvel, mille järgselt planeeringu koostamine viibis vaidlusaluste küsimuste lahendamise tõttu.

Uus üldplaneering rõhutab elava ja hästi ligipääsetava linnakeskuse, kvaliteetse linnaruumi ja säästlikult toimivate võrgustike olulisust linna ruumilisel arendamisel üldplaneeringuga nähakse ette paindlikum maakasutus ning seatakse täpsemad tingimused kõrge kvaliteediga linnaruumi arenguks.

Koos üldplaneeringuga avalikustatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (KSH), mille eesmärgiks on keskkonnakaalutlustega arvestamine planeeringu koostamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. Tulenevalt planeerimisdokumendi sisust ja asukohast ei kaasne riigipiiri ülest keskkonnamõju.


Avalik väljapanek toimub 2. märtsist 3. aprillini 2020

Üldplaneeringu ja KSH materjalidega on väljapaneku jooksul võimalik tutvuda:
» Veebilehel: vaata allpool "Üldplaneeringu dokumendid"
» Pärnu linnavalitsuses E–N 8.00–17.00 ja R 8.00–16.00 (Suur-Sepa 16, planeerimisosakonnas ruumis 304)
» Pärnu keskraamatukogus E–R 10.00–19.00 ja L 10.00–15.00 (Akadeemia 3, 1. korruse perioodikasaalis)

Arvamuste / ettepanekute / küsimuste esitamine 2. märtsist 3. aprillini

» Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja KSH aruande kohta arvamust.
» Esitatud arvamustele / küsimustele annab Pärnu linnavalitsus omapoolse seisukoha / vastuse nelja nädala jooksul peale avaliku väljapaneku lõppemist

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada:
» Pärnu linnavalitsuses ja Pärnu keskraamatukogus kohapeal
» saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-postil linnavalitsus[at]parnu.ee (võib kirjutada vabas vormis või  blanketile) 
» täita ettepanekuvorm veebis
(Vormid tehakse kättesaadavaks 2. märtsiks)

Avalik arutelu toimub 14. mail kell 16.00
Pärnu keskraamatukogus (1. korruse suures saalis)

Üldinfo

» Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus. Kontaktisik: Merilin Rosenberg, 444 8349, merilin.rosenberg[at]parnu.ee
» KSH läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko. Kontaktisik: Jaak Järvekülg, 5567 4693, jaak[at]hendrikson.ee


Üldplaneeringu dokumendid 

» Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 06.02.2020 otsus nr 2)
» Üldplaneeringu seletuskiri

Joonised
1. Maa- ja veealade kasutuse plaan
2. Kultuuriväärtuslikud alad ja objektid
3. Tänavavõrgu skeem
4. Kergliiklusteede skeem
5. Roheline võrgustik ja puhkealad
6. Sotsiaalse infrastruktuuri skeem
7. Elekrtivarustuse skeem
8. Sooja- ja gaasivarustuse skeem
9. Veevarustuse skeem
10. Reoveekanalisatsiooni skeem
11. Sademeveekanalisatsiooni skeem
12. Ehitusgeoloogiliste tingimuste skeem
13. Piirangute plaan

Abimaterjalid
» Üldplaneeringu KSH aruanne
- lisa 1 KSH programm ja programmi heakskiitmiskiri
- lisa 2 2014. aasta avaliku arutelu protokoll
- lisa 3 Looduskaitseliste piirangute kaart
- lisa 4 Veekaitseliste piirangute kaart

» Muinsuskaitse eritingimused
» Liiklusruumi analüüs
» Kõrghoonete analüüs ; lisa 1 vaated ; lisa 2 illustratsioon
» Geoloogia aruanne
» Miljööväärtuslike hoonestusalade inventeerimine


Menetlus 2007-2014
» Üldplaneeringu algatamise otsus ja lähteseisukohad (Pärnu linnavolikogu 19.06.2007 otsus nr 60)
» Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Pärnu linnavalitsuse 05.01.2009 korraödus nr 7)
» Üldplaneeringu vastuvõtmise otsus (Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsus nr 36)
» Kõik dokumendid ja lisamaterjalid 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid