Koostamisel üldplaneeringud

(Pärnu linna asustusüksuse osas)
Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu Linnavalitsus.
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko
Kontaktisik: keskkonnaekspert Heikki Kalle, 740 9808, heikki[at]hendrikson.ee

Dokumendid

» Seletuskiri 
» Üldplaneeringu algatamise otsus ja lähteseisukohad
» Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
» Üldplaneeringu geoloogia aruanne
» Üldplaneeringu ja KSH avaliku arutelu protokoll
» Üldplaneeringu eskiisile esitatud ettepanekud ja vastused 

» Maakasutuse otstarvete ühtivustabel
» Muinsuskaitse eritingimused Pärnu linna üldplaneeringule
» Miljööväärtuslike hoonestusalade inventeerimine (väärtushinnangute kaardid ja inventeerimisankeedid)
» Pärnu linnas paiknevad kinnismälestised ja arhitektuuriväärtuslikud ehitised

Joonised:
Joonis 1: Maa- ja veealade kasutuse plaan M 1:10 000
Joonis 2: Miljööväärtuslikud alad M 1:25 000
Joonis 3: Muinsuskaitselised piirangud M 1:20 000
Joonis 4: Arengualad M 1:25 000
Joonis 5: Tänavavõrk M 1:25 000
Joonis 6: Jalgrattaliiklus M 1:25 000
Joonis 7: Rohestruktuur ja puhkealad M 1:25 000
Joonis 8: Sotsiaalne infrastruktuur M 1:25 000
Joonis 9: Elektrivarustus M 1:25 000
Joonis 10: Sooja- ja gaasivarustus M 1:25 000
Joonis 11: Veevarustus M 1:25 000
Joonis 12: Reoveekanalisatsioon;M 1:25 000
Joonis 13: Sademevee kanalisatsioon M 1:25 000
Joonis 14: Ehitusgeoloogilised tingimused M 1:25 000
Joonis 15: Piirangutsoonid M 1:10 000


Veebilehel kasutatakse küpsiseid