Seoses eriolukorraga ei toimu planeeringute ja projekteerimistingimuste avalikke väljapanekuid ja avalikke arutelusid!

 Detailplaneeringute, üldplaneeringu ja projekteerimistingimuste avalike väljapanekute ja arutelude läbiviimise toimingud on edasi lükatud, kuna pole võimalik järgida planeerimisseaduses ettenähtud tähtaegu

Pärast eriolukorra lõppemist korraldatakse uued avalikud väljapanekud ja arutelud või pikendatakse tähtaegu

Olukorra selginedes annab linnavalitsus muudatustest teada linna veebilehel ning üleriigilise levikuga ajalehes
 Lisainfo: Planeeringute menetlemine eriolukorra tingimustes (planeerimine.ee)

Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+

Üldplaneeringuga hõlmatav territoorium on Pärnu linna asustusüksus (33,15 km²). Üldplaneering on linna olulisim ruumilise arengu dokument, mille eesmärgiks on ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste ehitus- ning kasutustingimuste seadmine, mis on aluseks edasiste ruumiliste otsuste tegemisel. 

Üldplaneering on varasemalt vastu võetud Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 36. Avalikustamine toimus 2014. aasta suvel, mille järgselt planeeringu koostamine viibis vaidlusaluste küsimuste lahendamise tõttu. 6. veebruari 2020 otsusega nr 2 võttis Pärnu linnavolikogu uuesti vastu Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ ning suunas selle avalikule väljapanekule. 

Uus üldplaneering rõhutab elava ja hästi ligipääsetava linnakeskuse, kvaliteetse linnaruumi ja säästlikult toimivate võrgustike olulisust linna ruumilisel arendamisel üldplaneeringuga nähakse ette paindlikum maakasutus ning seatakse täpsemad tingimused kõrge kvaliteediga linnaruumi arenguks.

Koos üldplaneeringuga avalikustatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (KSH), mille eesmärgiks on keskkonnakaalutlustega arvestamine planeeringu koostamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. Tulenevalt planeerimisdokumendi sisust ja asukohast ei kaasne riigipiiri ülest keskkonnamõju.

» Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus. Kontaktisik: Merilin Rosenberg, 444 8349, merilin.rosenberg[at]parnu.ee
» KSH läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko. Kontaktisik: Jaak Järvekülg, 5567 4693, jaak[at]hendrikson.ee
» Loe ka: Rainer Aavik, Kas me sellist Pärnut tahtsimegi? 


Avalik väljapanek

» Eriolukorra perioodil on kohapealsed planeeringumaterjalidega tutvumisvõimalused tühistatud
» Peale eriolukorra lõppemist pikendatakse üldplaneeringu avaliku väljapaneku kestust ja taastatakse paberkandjal materjaliga tutvumise võimalus
» Üldplaneeringu ja KSH materjalidega on võimalik tutvuda veebilehel: vaata allpool "Üldplaneeringu dokumendid"

Arvamuste / ettepanekute / küsimuste esitamine

» Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja KSH aruande kohta arvamust.
» Esitatud arvamustele / küsimustele annab Pärnu linnavalitsus omapoolse seisukoha / vastuse nelja nädala jooksul peale avaliku väljapaneku lõppemist

Kirjalikke arvamusi, ettepanekuid ja küsimusi saab esitada:
» saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
» saata e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee (võib kirjutada vabas vormis või blanketile
» täita ettepanekuvorm veebis

Avalik arutelu

» Arutelu toimumisaeg on tühistatud, uus aeg kuulutatakse välja peale eriolukorra lõppemist


Üldplaneeringu dokumendid 
» Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 06.02.2020 otsus nr 2)
» Üldplaneeringu seletuskiri

Joonised
1. Maa- ja veealade kasutuse plaan
2. Kultuuriväärtuslikud alad ja objektid
3. Tänavavõrgu skeem
4. Kergliiklusteede skeem
5. Roheline võrgustik ja puhkealad
6. Sotsiaalse infrastruktuuri skeem
7. Elekrtivarustuse skeem
8. Sooja- ja gaasivarustuse skeem
9. Veevarustuse skeem
10. Reoveekanalisatsiooni skeem
11. Sademeveekanalisatsiooni skeem
12. Ehitusgeoloogiliste tingimuste skeem
13. Piirangute plaan

Abimaterjalid
» Üldplaneeringu KSH aruanne
- lisa 1 KSH programm ja programmi heakskiitmiskiri
- lisa 2 2014. aasta avaliku arutelu protokoll
- lisa 3 Looduskaitseliste piirangute kaart
- lisa 4 Veekaitseliste piirangute kaart

» Muinsuskaitse eritingimused
» Liiklusruumi analüüs
» Kõrghoonete analüüs ; lisa 1 vaated ; lisa 2 illustratsioon
» Geoloogia aruanne
» Miljööväärtuslike hoonestusalade inventeerimine
» Seisukohad kooskõlastamise käigus laekunud ettepanekutele


Menetlus 2007-2014

» Üldplaneeringu algatamise otsus ja lähteseisukohad (Pärnu linnavolikogu 19.06.2007 otsus nr 60)
» Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Pärnu linnavalitsuse 05.01.2009 korraödus nr 7)
» Üldplaneeringu vastuvõtmise otsus (Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsus nr 36)
» Kõik dokumendid ja lisamaterjalid 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid