Jäta menüü vahele

Eeskirjad, korrad, määrused

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne).
» Õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. Seega, seni kuni ei ole vastu võetud uusi õigusakte, võivadki uues omavalitsuses elavatele isikutele rakenduda erinevad õigused (toetused/soodustused). 

» Kõik õigusaktid on kättesaadavad dokumendiregistrites. Määrused avaldatakse ka Riigi Teatajas - volikogu määrused, linnavalitsuse määrused


Arengudokumendid
Põhimäärused 

Hankekord 
Pärnu linnavalitsuse hankekord 

Linnavara valitsemise kord
Reservfondi vahendite kasutamise kord 

Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded
Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
Pärnu linnavalitsuse töökord
Pärnu linnavalitsuse liikmete tööjaotus ja asendamise kord 
muutmine (26.03.20)
Pärnu linna poolt eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise kord 

Pärnu linnavolikogu töökord
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord (kehtiv)
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord (tulevikus jõustuv)
Volikogu esimehe ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine 
Linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele töötasu, hüvitiste, toetuste ja soodustuste määramine (kehtiv)
Linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele töötasu, hüvitiste, toetuste ja soodustuste määramine (tulevikus jõustuv)
Osavallakogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise ning teenistuslähetusse saatmise kord (kehtiv)
Osavallakogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise ning teenistuslähetusse saatmise kord (tulevikus jõustuv)

Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine

SA Pärnu Haigla nõukogu liikmete tasu suuruse määramine

Pärnu linnavalitsuse palgajuhend
Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend
 
Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend
Pärnu linna kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palgajuhend 


Veebilehel kasutatakse küpsiseid