Jäta menüü vahele

Teenused, toimingud

Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused

Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused

» leibkonna sissetulekust sõltuvaid sotsiaaltoetusi määratakse juhul, kui taotleja enese ja tema leibkonna ressursid on ammendatud
» sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse arvestamise aluseks on leibkonna kõikide liikmete sissetulekud, eluasemekulud ja hädavajalikud kulutused leibkonna toimetuleku tagamiseks
» regulaarse sissetuleku puhul võetakse arvesse taotluse esitamisele eelneva kalendrikuu eest saadud sissetulek, ebaregulaarse sissetuleku puhul eelneva 6 kalendrikuu keskmine sissetulek
» tagastatud tulumaks võetakse sissetulekuna arvesse summas, mis isikule reaalselt tagastatakse ja mida ta saab oma leibkonna toimetuleku tagamiseks kasutada

Sissetulekute hulka ei arvata:
1) sotsiaalhoolekande seaduses ja käesolevas määruses sätestatud sotsiaaltoetusi, välja arvatud üksi elava pensionäri toetus;
2) perehüvitiste seaduse alusel makstavaid ühekordseid riiklikke toetusi (sünnitoetus, lapsendamistoetus);
3) õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstavaid õppetoetusi;
4) sihtotstarbeliselt makstud stipendiume ning konkreetse kulu või kahju katmiseks makstud hüvitisi või toetusi, juhul kui neid pole võimalik kasutada leibkonna toimetuleku tagamiseks.

Hädavajalike kulutustena võetakse arvesse:
1) Eesti Haigekassa ravimite loetelus sisalduvate retseptiravimite ostmine;
2) isikut tõendavate dokumentide vormistamine;
3) tehniliste abivahendite või proteeside (va hambaproteesid) maksumus või omaosalus;
4) hooldusravi omaosalus;
5) raviasutuse visiiditasu ja voodipäevatasu;
6) toimetulekuks vajalikud teenused (nt telefon, transpordi tagamine jm);
7) laste koolitarvete soetamine ja kooli poolt Eestis korraldatud ühisüritustel osalemine;
8) laste kooli või lasteaia lõpetamisega seotud kulud;
9) lasteaia osalustasu;
10) laste suvelaagris osalemine (üks kord kalendriaastas ühe lapse kohta);
11) õnnetusjuhtumite ja muude ootamatute asjaoludega (nt loodusõnnetus, tulekahju või muud varalist kahju põhjustanud õnnetus, leibkonna liikme või lähedase inimese matuse korraldamine) seotud kulud.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid