Toetused, soodustused

2017. aastal on koostatud Pärnu linna terviseprofiil, millest tulenevalt kavandatakse elanikkonna tervist väärtustava hoiaku ja käitumisele ning eluviisi kujundamisele suunatud tegevusi. 

Pärnu linn on 2002. aastal asutatud Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku (ETLV) asutajaliige. 

Pärnu linn on osalenud Euroopa Tervislike Linnade Võrgustiku III ja IV faasi tegevustes. Selles osalemine on andnud linnale kogemusi mitmetes arenguga seotud valdkondades ja loonud võimaluse saada teistelt Euroopa linnadelt nende teadmisi ja kogemusi. Pärnu linn jätkas tegevust ka Euroopa Tervislike Linnade Võrgustiku V faasis 2009-2013.

Järgides WHO põhimõtteid ning arengustrateegiaid kogu Euroopas, on asutud tervist toetava linnakeskkonna sihipärasele arendamisele, väärtustatakse ümbritsevat linnakeskkonda ja elutingimusi. 

Eesmärgid
Lähtudes linna tasakaalustatud arengu mudelist, seatakse inimarengus, sotsiaalse sidususe arengus, majandusarengus ning keskkonna säästlikus kasutuses ja arenduses vastavad üldeesmärgid, mis täpsustavad linna arenguvisiooni ning mille poole püüdlemine tagab arengu tasakaalustatuse.

Valdkondlikud eesmärgid on linna arengukava kontekstis vahendid linna tasakaalustatud arengu tagamisel. Linna arengu üldeesmärgid saavutatakse valdkondlike eesmärkide saavutamiseks tehtud tegevustega.

Inimarengu üldeesmärgid
1. Linna ettevõtluses, avalikus ja mittetulundussektoris hõivatud elanike hea tervis ja suur töövõime.
2. Elanike tugev sotsiaalne kompetents ning suurenenud tegutsemisvõime ja -tahe.
3. Elanike keskkonna- ja miljööteadlikkus.

Sotsiaalse sidususe arengu üldeesmärgid
4. Linnaelanike aktiivne osalus seltsingutes (avalik-õiguslikud, era-, mittetulundusorganisatsioonid), mis tagab inimressursi parima rakenduse linna majandusarengus.
5. Linnavalitsuse, valitsusasutuste, ettevõtjate ja mittetulundusühingute efektiivne koostöö linna miljööväärtuse, keskkonna ja infrastruktuuride arendamisel.
6. Pärnu Linnavalitsuse, avalik-õiguslike asutuste, ettevõtjate ja mittetulundusühingute eesmärgipärane osalus riiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes ressursside (teadmised ja oskused, finantsinvesteeringud) kaasamiseks linna inimarengu, majandusarengu ja keskkonna säästliku kasutamise heaks.

Majandusarengu üldeesmärgid
7. Uued tasuvad töökohad ja elanikele töö nende parimatele võimetele vastavalt.
8. Majandusareng era-, avaliku ja mittetulundussektori koostöös.
9. Majandus on parimas kooskõlas linna asendieelduste, keskkonna ja infrastruktuuridega (optimaalne ressursipaigutus).

Keskkonna säästva kasutuse ja arenduse üldeesmärgid
10. Keskkond, mis ei ohusta linna elanike ega külaliste tervist.
11. Keskkonna säästvale kasutusele tuginev linna kõrge miljööväärtus elu- ja külastuskohana.
12. Optimaalsed ja keskkonnasõbralikud infrastruktuurid, mis tagavad parimal viisil inimarengu, majandusarengu ja sotsiaalse sidususe arengu potentsiaali rakendumise.


Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
» Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, I korruse saal nr 103)
» Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
» Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
» Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Väljapanekud on avatud tööpäeviti 8.00-16.00

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Pärnu Suve ametlik avapidu Pärnu Jahtklubis!
21. juunil 2016 

15:00 Avamine – päevajuhid Marko Matvei ja Priit Öövel
17:00-17.50 Lasteetendus "Piip ja Tuut kontserdil"

18:00 Pärnu suvetiitli üleandmine - jahtide eskaader jõel. Tallinna, Türi ja Pärnu linna esindajad


18:30-19:10 Kukerpillid
19:10-19:25 Anna Raudkatsi Tantsuseltsi mereteemaline tantsuprogramm
19:30-20:10 Liisi Koikson, Marek Talts (kitarr), Marti Tärn (kontrabass)
20:15-20:30 Päevajuhtide programm
20:30-21:10 Kukerpillid ja Kaire Vilgats
21:10-21:40 Päevajuhtide programm
21:40-22:10 Kukerpillid
22:10-00:00 Dj muusika. Ilutulestikuga tervitus - Tere Pärnu suvi!

Kõik kontserdid toimuvad veelaval. Kohapeal toimetab ka Pop-up merekool "Meresõber"

Tasuta!
Vaata lisaks Facebookis


suveavamine FB liisikoikson 1920x1080
suveavamine FB kukerpillid 1920x1080

suveavamine FB piiptuut 1920x1080

Tänavad
Pärnu linna tänavate nimekiri
Tänava nimesiltide ja majanumbrite vorminõuded

Linnaosad
Vana-Pärnu linnaosa
- Vana-Pärnu elamupiirkond

Ülejõe linnaosa
- Ülejõe elamupiirkond

Rääma linnaosa
- Niidu ettevõtluspiirkond
- Rääma elamupiirkond

Tammiste linnaosa
- Tammiste puhkepiirkond

Kesklinna linnaosa
- Kesklinna teeninduspiirkond
- Eeslinna elamupiirkond
- Ranna puhkepiirkond
- Papiniidu ettevõtluspiirkond
- Mai elamupiirkond

Raeküla linnaosa
- Raeküla elamupiirkond

Pargid  (Kaart)
- Vana park
- Vabaduse park
- Koidula park
- Brackmanni park
- Munamäe park
- Vallikäär
- Keskpark
- Lastepark
- Jakobsoni park
- Rüütli plats
- Mõrra park
- Noorteväljaku park
- Ülejõe park
- Rääma park
- Niidupark
- Veteranide park
- Salme park
- Leinapark
- Waldhofi park
- Annemõisa park
- Paju park
- Siinmaa park
- Rannapark

Metsapargid
- Vana-Pärnu metsapark
- Koolinoorte

Metsad
- Ringtee mets
- Piiri mets
- Kalevi mets
- Kännu mets
- Käo mets
- Vambola mets
- Tarva mets
- Hirve mets
- Hiie mets
- Laane mets
- Tammiste mets
- Jaama mets
- Suusa mets
- Raba mets
- Sanglepa salumets
- Harutee mets
- Papiniidu mets
- Raeküla mets

Kalmistud
- Vana-Pärnu kalmistu
- Vana kalmistu
- Alevi kalmistu
- Metsakalmistu

Aiad
- Steineri aed

Staadionid
- Kalevi staadion
- Lastestaadion
- Raeküla staadion
- Niidupargi staadion
- Koidula staadion
- Ülejõe staadion
- Kesklinna tennisestaadion
- Tammsaare tennisestaadion
- Saviaugu tenniseväljakud
- Tammiste vibustaadion

Sillad
- Kesklinna sild
- Siimu sild
- Papiniidu sild
- Sindi-Lodja sild
- Vana-Pärnu jalakäijate sild
- Lennuvälja tee pikendusel ja Sauga jõge ületav sild

Muulid
- Pärnu muul
- Vana-Pärnu muul

Rannad:
- Kesklinna rand
- Raeküla rand
- Vana-Pärnu rand

Veed
- Pärnu jõgi
- Reiu jõgi
- Sauga jõgi
- Vallikraav
- Rääma oja
- Niidu oja

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS)
- Kaubandustegevuse seadus
Majandustegevuse register (MTR)

Kaubandustegevuse seaduse järgi ei tehta enam majandustegevuse registreeringuid ning pole vaja esitada ka majandustegevusteadet (välja arvatud juhtudel, kui seda näeb ette eriseadus)

Eriseadused ja tegevusalad, mille puhul tuleb majandustegevuse teade esitada:
» Alkoholiseadus
» Tubakaseadus
» Biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük)
» Rahva tervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük)
» Toiduseadus 
» Tegevusloa- ja teatamiskohustusega tegevusalad

Alkoholi ja tubakatoodete müümiseks peab majandustegevusteate esitama järgmistel tegevusaladel:
- jaekaubandus
- hulgikaubandus
- toitlustamine

» Teatamiskohustuse saab täita Eesti teabevärava eesti.ee kaudu või notari juures 
» Kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle

» Kauplejad, kes tegutsesid siiani MTR-i registreeringu alusel, kuid kellele kehtib majandustegevusteate esitamise kohustus, ei pea esitama uut teadet, sest registreeringuga MTR-is loetakse majandustegevusteade esitatuks.
» Juurdepääs majandustegevuse registri andmetele, millele ei ole seadusega kehtestatud juurdepääsupiiranguid, on registri veebilehel mtr.mkm.ee


Majutusettevõtjatele:
» Majutusteenust pakkuvad ettevõtjad majandustegevuseteatist esitama ei pea
» Turismiseaduse järgi on majutusteenuse osutamine vaba majandustegevus, kuid kõik kes kauplevad alkohoolsete jookidega majutusruumis või vastuvõtus, peavad tulenevalt alkoholiseadusest esitama teate alkohoolse joogiga kauplemise kohta toitlustuse alal.
» Majutusettevõtjad, kes pakuvad majutusruumis või vastuvõturuumis alkoholi, peavad esitama toitlustamise majandustegevuseteate alkoholi müügi kohta. Toitlustamise majandustegevusteate alusel on lubatud majutusettevõttes nii alkohoolsete jookide müük kohapeal tarbimiseks kui ka kaasamüük.


Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord
- Üldised kujundusprintsiibid müügikoha hooajalisele laiendusele ja hooajalisele müügikohale
Ülemäärase müra ja valgusefektide lubamine müügikohtade hooajalistel laiendustel


Müügikoha hooajaliseks laiendamiseks ja hooajalise müügikoha paigaldamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele taotlus koos vajalike lisadega:

Müügikoha laiendamise või paigaldamise taotlus
1) asendiplaan (M 1: 200 – 500), kus on näidatud hooajalise laienduse maa-ala asukoht ja mõõdud;
2) aluspõranda rajamisel vaated (pealt ja eest) kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega;
3) värvifoto (digitaalne) hoonest, mille ette või millega vahetult külgnevalt hooajaline laiendus paigaldatakse;
4) kaubandusliku inventari olemasolul selle värvifoto(digitaalne);
5) maa omaniku kooskõlastus, kui maa omanikuks ei ole Pärnu linn;
6) vajadusel tehnovõrkude omanike nõusolekud, kui igapäevaselt mitteteisaldatav hooajaline laiendus paigaldatakse tehnovõrkude kaitsevööndisse.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Hooajalise ehitise ja ajutise müügikoha paigaldamine erakinnistule

Allolev juhend on mõeldud hooajaliste ehitiste kohta, mida kasutatakse avalikkusele suunatud teenuste pakkumiseks erakinnistutel ja mille kasutamise aeg on kuni kuus kuud.

Hooajalist ehitist, mille kasutusotstarve erineb katastriüksuse sihtotstarbest, võib lubada:
» kui selle ehitamine ei ole vastuolus avalike huvidega ja väärtustega ning on linnaelu seisukohast oluline
» kui selle ehitamisega ei kaasne olulist muudatust linnaruumis

Kooskõlastamine
» hooajalise ehitise kujundus ja asukoht tuleb kooskõlastada planeerimisosakonna arhitektidega, Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal asuva ehitise puhul Muinsuskaitseametiga
» kooskõlastamiseks vajalikud joonised tuleb esitada vähemalt kaks kuud enne hooajalise ehitise kasutamist

Kooskõlastamiseks tuleb esitada:
1) asendiplaan (M 1: 200–500), kus on näidatud ehitise asukoht ja mõõdud;
2) värvifoto koos hoonega, mille ette või millega vahetult külgnevalt ehitis paigaldatakse;
3) terrassi või aluspõranda rajamisel vaated (pealt ja eest) kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega;
4) inventari, sh varjude kasutamisel nende lahendused ja paiknemine (värvifoto);
5) maaomaniku kooskõlastus, kui maa omanikuks ei ole Pärnu linn;
6) vajadusel tehnovõrkude omanike nõusolekud, kui igapäevaselt mitteteisaldatav hooajaline laiendus paigaldatakse tehnovõrkude kaitsevööndisse;
7) ajutise ehitise kasutamise aeg.

Kujunduspõhimõtted:
» ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et see ei tekita ohtu inimeste elule, tervisele, varale ega keskkonnale;
» ehitis peab oma välisilmelt sobima linnaruumi, kavandatavasse asukohta ja olema esteetiliselt vaadeldav;
» ehitis peab olema kvaliteetse ja turvalise konstruktsiooniga, kasutades keskkonda sobivaid materjale;
» kujunduses on soovitatav kasutada Pärnu logo või Pärnuga seotud sümboolikat;

» ehitise juurde rajatava aluspõranda/terrassi kõrgus võib olla kuni 20 cm katendi pinnast (võimalusel terrasse mitte kavandada);
» aluspõranda küljed peavad olema kogu ulatuses kaetud, aluspõranda kandekonstruktsioon peab olema varjatud;
» terrassi võib piirata või kujundada konteinerhaljastusega või muu ümbruskonda sobiva vaadeldava lahendusega;
» piirde kõrgus võib olla kuni 80 cm katendi pinnast (vältimaks oluliste vaadete sulgemist linnaruumis);

» päevavarjud/markiisid peavad asukohta sobima (nt võib kasutada heledaid tekstiilist varje);
» varjude kujundus (värvilahendus, suurus, konstruktsioon jne) ning asukoht tuleb kooskõlastada koos ehitisega;
» prügiurnid peavad olema korrektse välimusega, tagada tuleb nende korrashoid ning regulaarne tühjendamine.

Lubatud ei ole:
» kasutada plastamassist ning asukohta mitte sobivat välimööblit;
» kasutada kujunduses kunsttaimi;
» ladustada tühja taarat, kaubakaste jms;
» paigaldada ehitisest väljapoole külmikuid, müügilette jms.

Hooajalise ehitise kasutamise lõppemisel tuleb kogu ehtis k.a terrassid, piirded, varjud jms likvideerida.

- Välireklaami paigaldamise eeskiri 
- Reklaamimaks 
Reklaamiseadus
- Maksukorralduse seadus

-
 Reklaamiloa taotlus
- Reklaamimaksu deklaratsioon .XLS ; .DOTX

» Välireklaami paigaldamine on lubatud planeerimisosakonna väljastatud reklaamiloa alusel.
» Reklaamiluba väljastatakse reklaami avalikustajale planeerimisosakonna otsusega 5 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.
» Reklaamiluba väljastatakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat. Reklaamiloa tähtaja möödumisel tuleb taotleda uut reklaamiluba juhul, kui välireklaami ei likvideerita.

Reklaamiloa taotlemiseks esitab reklaami avalikustaja planeerimisosakonnale järgmised dokumendid:
 1) vormikohase taotluse;
 2) välireklaami ja reklaamikandja kavandi koos mõõtude ja värvilahendusega;
 3) asendiskeemi, millel näidatakse ära välireklaami paigaldamise asukoht;
 4) hoonele paigaldatava välireklaami puhul hoone välisseinte joonise või fotomontaaži koos välireklaami paigalduskoha äranäitamisega;
 5) omaniku/valdaja kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse ehitisele, maatükile või ühissõidukile;
 6) struktuuriüksuse lubava otsuse või nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse linnarajatisele ja linnakinnistule;
 7) Maanteeameti väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa, kui välireklaam paigaldatakse teemaale riigimaanteel või teekaitsevööndi alal;
 8) taristu- ja ehitusteenistuse väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa, kui välireklaam paigaldatakse teemaale kohalikul teel või teekaitsevööndi alal;
 9) tehnovõrgu või –rajatise omaniku/valdaja kirjaliku nõusoleku või loa, kui välireklaam paigaldatakse tehnovõrgu või -rajatise kaitsetsooni või ühendatakse tänavavalgustuse võrguga;
 10) Muinsuskaitseameti kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale või muinsuskaitseala kaitsevööndisse, kinnismälestisele või selle kaitsevööndisse, välireklaami paigaldamiseks teostatakse kaevetöid arheoloogiamälestisega alal või ajaloolise linnakindlustuse vööndis;
 11) kasutusteatise, kui see on nõutav ehitusseadustikuga.

Reklaami avalikustaja on kohustatud:
 1) tagama enne välireklaami avalikustamist reklaamiloa olemasolu;
 2) paigaldama välireklaami vastavalt reklaamiloale;
 3) paigaldama välireklaami kooskõlas nõuetega välireklaami paigaldamiseks;
 4) paigaldama välireklaami kooskõlas ehitusseadustikuga;
 5) tagama välireklaami korrektse väljanägemise kogu reklaamiloa kehtivuse ajal;
 6) esitama planeerimisosakonnale teatise välireklaami avalikustamise ennetähtaegsest lõpetamisest vähemalt 5 tööpäeva ette;
 7) likvideerima välireklaami 3 päeva jooksul pärast reklaamiloa tähtaja möödumist juhul, kui reklaami avalikustaja ei ole taotlenud uut reklaamiluba;
 8) täitma linnavalitsuse poolt volitatud ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid;
 9) esitama vormikohase maksudeklaratsiooni viie tööpäeva jooksul reklaamiloa väljastamisest arvates

NB! Reklaami paigaldamisega kaasneb reklaamimaks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

- Ettevõtlustoetuse andmise kord
- Ettevõtlustoetuse taotlus ; Lisa - eelarve
- Toetuse kasutamise aruanne ; Lisa - kulud

NB! Taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts

Ettevõtlustoetuse eesmärgiks on Pärnu linna väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Pärnu linnas ettevõtluse arendamine. Ettevõtlustoetust on välja antud 2012 aastast alates.

Kes saavad toetust taotleda?
» Taotleja peab olema väikeettevõte, st ettevõttes töötab vähem kui 50 töölist ja ettevõtte aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.
» Taotleja peamine tegevuskoht peab olema Pärnu linnas (sh osavallad) ning taotleja peab olema tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta.

Toetatavad tegevused on:
1) eksperdi kaasamine toote- ja teenusearenduse nõustamiseks;
2) toote- ja teenusearendusprojektide koostamine;
3) eksperdi kaasamine tehnoloogiaalaseks nõustamiseks;
4) ekspordiplaanide koostamine;
5) turu- ja tasuvusuuringute läbiviimine;
6) tööalased täiendkoolitused, koolitusvisiidid;
7) välis- ja sisemesside külastamine ja osalemine;
8) eksportturgudele suunatud turundustegevused.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
» Taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts
» II taotlusvooru väljakuulutamisel on taotluse esitamise tähtaeg 30. juuni ja III taotlusvooru väljakuulutamisel 30. september.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) projektitegevuste kirjeldus ning ajakava;
2) tegevuskulude eelarve tegevuste lõikes;
3) kaasatavate konsultantide nimekiri, tutvustus (kui projekti raames kaasatakse konsultant(e));
4) jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne;
5) kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projekti raames viiakse ellu turundustegevusi.

» Toetuse alammääraks on 1000 eurot ja ülemmääraks 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
» Taotluse eelarves peab olema ette nähtud omafinantseering, mille suurus on vähemalt 30% projekti kogumahust.

» Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. 
» Toetus makstakse välja peale projektitegevuste elluviimist. Projekt tuleb ellu viia vastavalt taotluses esitatud tegevuskavale ning kulueelarvele.
» Toetuse saaja peab hiljemalt 1 kuu jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi esitama arenguteenistusele vormikohase aruande koos kuludokumentide ning neid tõendavate maksekorraldustega.
» Toetus makstakse välja pärast aruande kinnitamist 7 tööpäeva jooksul.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
15. aprill 2019
22. oktoober 2018
30. juuli 2018
16. aprill 2018

Detailplaneeringutega saate tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses ja/või dokumendiregistris. Detailplaneeringud kehtestatakse linnavolikogu otsusega või linnavalitsuse korraldusega. Sisestage dokumendiregistri pealkirjaväljale "detailplaneeringu kehtestamine" või detailplaneeringu aadress, nt "Riia mnt 27 // Suur-Posti tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine".

2020
03.02.20 - Kiviaja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Paikuse)

2019
19.12.19 - Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
02.12.19 - Vahtramäe tee 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Paikuse)
11.11.19 - A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
14.10.19 - A. H. Tammsaare pst 25 ja Papli tn 10 ning 12 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
26.09.19 - Raba-Lai tänava silla detailplaneeringu osaline (I etapi alas) kehtestamine (Pärnu)
26.09.19 - Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
26.09.19 - Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
02.09.19 - Männiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Paikuse)
20.06.19 - Kalda 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
20.06.19 - Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
20.05.19 - Raba tn 20a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
01.04.19 - Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
21.03.19 - Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
21.03.19 - Saare tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
21.03.19 - Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
07.02.19 - Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)

2018
29.11.18 - Rähni tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
29.11.18 - Papli tn 6a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
29.11.18 - Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
04.10.18 - Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
10.09,18 - Pajupera kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Papsaare küla)
06.09.18 - J. V. Jannseni tn 1, 3, 5, 5a, 7, 7a kinnistute ja Uus-Sauga tänava osa detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
21.06.18 - Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
24.05.18 - Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
14.05.18 - A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
26.04.18 - Jaani tn 19 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
26.04.18 - Niidu tn ja Ehitajate tee ristmiku (Ehitajate tee T8 kinnistu) lähiala detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
12.02.18 - Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Audru alevik)
01.02.18 - Riia mnt 175a, 177 ja 177b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
22.01.18 - Killustiku tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu) 
15.01.18 - Lubja tn 60 ja 62 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)

2017
21.12.17 - Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu kehtestamine
30.11.17 - Väike-Kuke tn 31 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
30.11.17 - Ranna pst 4 ja Kuuse tn 6 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
30.11.17 - Suur–Sepa tn 8b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
30.11.17 - Haapsalu mnt 72 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
21.09.17 - Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
17.08.17 - Hõbe tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
31.07.17 - Rääma tn 94 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
31.07.17 - Energia tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15.06.17 - Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12.06.17 - Paide maantee 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
20.04.17 - Jaama tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17.04.17 - Savi tn 23 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
27.03.17 - Savi tn 5 // 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
16.03.17 - Riia mnt 71 // 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
13.03.17 - Kooli tn 59 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
20.02.17 - Suur-Jõe tn 65 ja 65y kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
16.02.17 - Rääma tn 27 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine
16.02.17 - Riia mnt 225 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
06.02.17 - Betooni tn 2 ja 4 ning Savi tn 14b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
19.01.17 - Rääma tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
19.01.17 - Lina tn 39 ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

2016
15.12.16 - Kuninga tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15.12.16 - Vanapargi tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
05.12.16 - Niidu tn, Ehitajate tee ja Harutee metsa vahelise kvartali detailplaneeringu kehtestamine
28.11.16 - Rohu tn, Pirni tn, Ehitajate tee ja Tähe tn pikenduse vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine
14.11.16 - Lina tn 31 ja 31a kinnistute ning Savi tn T5 krundi vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine
31.10.16 - Rohu tn 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15.09.16 - Karja tn 63 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15.09.16 - Mere pst 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15.09.16 - Karusselli tn 42 // Pardi tn 1a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15.09.16 - Lai tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
29.08.16 - Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine
20.06.16 - Rohu tn, Liblika tn, Ehitajate tee ja Tähe tn pikenduse vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine
16.06.16 - Roheline tn 68 ja 72 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
16.06.16 - Roheline tn 19a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
16.06.16 - Suur-Jõe tn 25 ja Sillutise tn 1 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
30.05.16 - Nelgi tn 17 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine lihtsustatud korras                            
23.05.16 - Savi tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine     
21.04.16 - Savi tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine                
21.04.16 - Riia mnt 147 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine                                
17.03.16 - Ringi tn 11 ja Kuninga tn 40 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
18.02.16 - Riia mnt 27 // Suur-Posti tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
18.02.16 - Side tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
21.01.16 - Kivi tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
21.01.16 - Roosi tn 4a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Eesti Töötukassa
Hommiku 1, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn
447 9300
Ettevõtluse alustamise toetus
Palgatoetus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
 627 9700
Toetused ettevõtjale

KredEx
Hobujaama 4, 10151 Tallinn
667 4100
Toetus ettevõtte rahastamiseks

SA Archimedes
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn
699 9399
Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Akadeemia 2, 80088 Pärnu linn, Pärnu linn (II korrus)
627 4322
Toetatavad tegevused

PRIA
Haapsalu mnt. 86, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn
449 9081
Toetused

Eesti Teadusagentuur
Soola 8, 51004 Tartu
730 0324
Rahastamine

Euroopa Liidu Struktuuritoetus
Lõkke 4, 10142 Tallinn
663 8200
Toetused

Pärnu linna arengukavas aastani 2025 on ettevõtluse arendamiseks seatud 2 eesmärki:
1. Pärnu on parima investeerimiskeskkonnaga linn Eestis
2. Pärnus on kõrget lisandväärtust loovad, ekspordipotentsiaali suurendavad ja elanike rahulolu tagavad, keskmisest kõrgema sissetulekuga töökohad

Tegevussuunad
- kaasaegse tehnilise taristu, efektiivsete logistiliste lahenduste ja keskkonnasäästlike võimaluste väljatöötamine ning arendamine;
- soodussüsteemide väljatöötamine ja rakendamine uutele investoritele ja tegutsevatele ettevõtjatele;
- Pärnu ettevõtluskeskkonna maine ning ettevõtluskultuuri edendamine (ettevõtjate tunnustamine, koolituste ja seminaride korraldamine, efektiivne ja teadlik ettevõtluskeskkonna turundamine investoritele);
- ärivisiitide organiseerimine sõprusmaakondadesse ja omavalitsustesse (Buskerud, Helsingborg, Vaasa jne)
- kohaliku omavalitsuse poolne kiire ja kvaliteetne asjaajamine ettevõtluse arendamisega seotud täitevprotsessis, sealhulgas ametnike koolitamine.

- Pärnus toimub majandusarengule suunatud era-, haridus- ja avaliku sektori koostöö väljaarendamine (üldplaneeringu ning arengukavade koostamisse kaasamine, turismiteadmiste arendamine Pärnu üldhariduskoolides, kutsekoolides, ülikoolides ning Pärnu elanikkonna seas);
- Pärnu oskusteabe koostöövõrgustiku jätkusuutlikkuse tagamine;
- sektoriüleste klastrite väljaarendamise toetamine (puidu- metalli-, puhkemajanduse tehnika, infotehnoloogia- ja loomemajanduse valdkonnas);
- innovatsiooni teadlikkuse suurendamine (toote ja tehnoloogia arengu toetamine) ning töötajate oskustaseme tõstmine;
- ettevõtete ühisprojektide korraldamine ja arendamine;
- jätkusuutlike ja konkurentsivõimeliste loomemajanduse, ravi- ja sotsiaalteenuste ning tehnoloogia ettevõtete arendamine.

Pärnu on fookuse seadnud kindlatele ettevõtlusvaldkondadele, milles on tugevusi ning milles nähakse kasvuruumi, nendeks on:
- puhke- ja turismimajandus (sh tervishoiuteenused)
- sotsiaalteenused,
- puidusektor,
- metallitöötlemine,
- infotehnoloogia.

Pärnu linnas on 14 üldhariduskooli: 1 riigigümnaasium, 10 munitsipaalüldhariduskooli (3 gümnaasiumi ja 8 põhikooli) ja 3 eraüldhariduskooli (põhikoolid). Audru osavallas 3 (2 põhikooli ja 1 lasteaed-algkool), Paikuse osavallas 1 (põhikool) ja Tõstamaa osavallas 1 (keskkool) üldhariduskool.

» Üldhariduskoolid


» Avaldusi, taotlusi on võimalik esitada nii paberil, failidena kui ka iseteenindustes (e-vormid) (võimalusel eelistage elektroonilist esitamist)
» Iseteenindustes on üldjuhul vajalik sisselogimine (ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID või pangalink)
» Taotlusvormide täitmiseks arvutis laadige fail alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga
» Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga
» Väljaprinditud ja allkirjastatud taotlusi palume skännituna mitte esitada, edastama peab originaaldokumendi

Tundlikke isikuandmeid sisaldavad dokumendid 
» Dokumendid (failid), mis sisaldavad tundlikke isikuandmeid, soovitame eelnevalt krüpteerida, st muuta neis sisalduv info võõrastele loetamatuks. 
» Saaja sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus"
» Lisainfo: Mis on krüpteerimine? ja Kuidas saan krüpteerida dokumente nende turvaliseks edastamiseks?

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressile: 
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 


Sotsiaalteenuste osutamise kord

Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenust saavad Pärnu linnas elavad ja rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna registreeritud isikud, kelle sotsiaalne võimekus on pikaajalise töötuse tõttu langenud ning kelle konkurentsivõime tööturul on vähenenud.

Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenuse osutamise eesmärgiks on tööharjumuse taastamine inimestes, kes on pikemat aega olnud ilma tööta, töövõimeliste inimeste aktiviseerimine, abistamine töö leidmisel, info kogumine abivajaja tööalaste ja sotsiaalsete oskuste kohta ning saadud teabe kasutamine edasise tegevuse planeerimisel.

Samuti on eesmärgiks toimetulekuõpetuse andmine toimetulekuraskustega inimestele, väiksemas kollektiivis tööalase tegevuse kogemise võimaldamine, abivajaja tööalastest ja sotsiaalsetest oskustest ülevaate saamine ning abivajaja ja (tulevase) töökoha kokkusobivuse väljaselgitamine.

Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenuse osutamine toimub reeglina (igapäevases) töökeskkonnas, individuaalselt või väiksemas grupis. Teenuse saajatele luuakse võimalus tegeleda lihtsamate, erialast kvalifikatsiooni mitte nõudvate töiste tegevustega, vajadusel õpetatakse neile õigeid töövõtteid, kontrollitakse tegevuse kulgu ja resultaati. Võimekamatele abivajajatele luuakse tingimused ka keerukamate, enam oskusi nõudvate tööde tegemiseks.

Esmast nõustamist ning abi saab linnavalitsuse hoolekandekontoritest.


Esmast nõustamist ning abi saab linnavalitsuse hoolekandekontoritest.

Pärnu linnas on kaks linna hallatavat eakatele sotsiaalteenuseid pakkuvat hoolekandeasutust - Pärnu Sotsiaalkeskus ja Tammiste hooldekodu. Koduõendusteenust ja statsionaarset hoolduraviteenust pakub Pärnu Haigla õendus- ja hoolduskeskus. 

Pärnu Sotsiaalkeskus aitab vähenenud toi­me­tu­lekuvõimega eakal või aju­tiselt kõrvalabi vajaval täiskasvanud inimesel võimalikult pa­remini iseseisvalt toime tulla. Pakutakse erinevaid toimetulekut toetavaid sotsiaalteenuseid, nt:
- sotsiaalnõustamine
- koduhooldusteenus
- huvitegevus päevakeskuses

Tammiste Hooldekodu osutab eakatele ja erivajadustega inimestele ööpäevaringset hooldusteenust. 
- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus ja selle taotlemine

Vaata lisaks:
- Pärnumaa hooldekodud ja õendusabiteenuse pakkujad
-
 Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine täisealisele puudega isikule

Toetused, soodustused
Teenused, toimingud
Kasulikud kontaktid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid