Jäta menüü vahele

Eeskirjad, korrad, määrused

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne).
» Õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. Seega, seni kuni ei ole vastu võetud uusi õigusakte, võivadki uues omavalitsuses elavatele isikutele rakenduda erinevad õigused (toetused/soodustused). 

» Kõik õigusaktid on kättesaadavad dokumendiregistrites. Määrused avaldatakse ka Riigi Teatajas - volikogu määrused, linnavalitsuse määrused


Haridusvaldkonna õigusaktid

Alusharidus
Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord
Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 
Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Üldharidus
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord 
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Eraharidusasutused
Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad
Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse määrad

Huviharidus
Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord
Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine
Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord
Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded
Tasumäärad Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide ruumide kasutusse andmisel

Projektid, preemiad
Hariduspreemiate määramise kord
Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord
Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord


Riiklikud
Koolieelse lasteasutuse seadus
Põhikooli ja gümnaasiumiseadus
Erakooliseadus
Huvikooli seadus
Huviharidusstandard
Kutseharidusstandard
Kutseseadus
Kutseõppeasutuse seadus
Kõrgharidusstandard
Noorsootöö seadus
Rakenduskõrgkooli seadus
Täiskasvanute koolituse seadus
Ülikooliseadus


Veebilehel kasutatakse küpsiseid