Eeskirjad, korrad, määrused

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). Õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

Seega, seni kuni ei ole vastu võetud uusi õigusakte, võivadki uues omavalitsuses elavatele isikutele rakenduda erinevad õigused (toetused/soodustused). Senine praktika näitab, et olulisemad korrad saavad kehtestatud 1-2 aasta jooksul. Kriitilisemad isikute õiguseid mõjutavad korrad (nt sotsiaaltoetused jms) ühildatakse üldjuhul esmajärjekorras.

» Uutel, ühinenud omavalitsuse territoorumil kehtivatel õigusaktidel on järel märge (UUS OV)
» Kõik õigusaktid on kättesaadavad dokumendiregistrites. Määrused avaldatakse ka Riigi Teatajas


Haridusvaldkonna õigusaktid


Pärnu linn

Alusharidus
Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord
Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (UUS OV)
Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Üldharidus
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord (UUS OV)
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord (UUS OV)
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord (UUS OV)
Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord (UUS OV)
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Eraharidusasutused
Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord (UUS OV)
Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad(UUS OV)

Huviharidus
Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord (UUS OV)
Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine
Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord (UUS)
Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded (UUS OV)
Tasumäärad Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide ruumide kasutusse andmisel

Projektid, preemiad
Haridus- ja noorsoopreemia määramise kord (UUS OV)
Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord (UUS)
Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord (UUS OV) 

Audru osavald
Audru Kooli huvikooli õpperühmade suurus ja moodustamise alused
Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord
Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord


Paikuse osavald
Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord
Paikuse Põhikooli õpilaste vastuvõtu kord

Riiklikud
Koolieelse lasteasutuse seadus
Põhikooli ja gümnaasiumiseadus
Erakooliseadus
Huvikooli seadus
Huviharidusstandard
Kutseharidusstandard
Kutseseadus
Kutseõppeasutuse seadus
Kõrgharidusstandard
Rakenduskõrgkooli seadus
Täiskasvanute koolituse seadus
Ülikooliseadus

Veebilehel kasutatakse küpsiseid