Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Üldharidus

Pärnu linnas on 20 üldhariduskooli, neist keskuslinnas 15 kooli: 8 munitsipaalpõhikooli, 1 munitsipaalgümnaasium, 3 erapõhikooli, 1 eragümnaasium, 2 riigigümnaasiumi. Osavaldades on 5 kooli: Audru osavallas on 2 põhikooli ja 1 lasteaed-algkool, Paikuse osavallas on 1 põhikool, Tõstamaa osavallas 1 keskkool.

Üldhariduskoolid


Vastuvõtt põhikooli

Olulised kuupäevad

10. märts  

alustatakse elukohajärgsete põhikoolide määramist (aluseks elukohaandmed rahvastikuregistris 10. märtsi seisuga)

20. märts  

avalikustatakse ARNO-s lapsele määratud elukohajärgne põhikool, algab määratud põhikoolile vastuvõtutaotluste esitamine

20. märts - 10. aprill

saab esitada koolivahetustaotlusi (otsusest antakse vanematele teada hiljemalt 1. maiks)

1. mai 

kõikidele lastele on elukohajärgne põhikool määratud

 

algab pärast 1. maid esitatud taotluste läbivaatamine ja koolide määramine 

 

algab taotluste vastuvõtt Pärnu linna kooli õppima asumiseks vanematelt, kelle laps ei ole Pärnu linna elanik 

Õppima asumine

• Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
• ARNO
• ARNO privaatsuspoliitika
• ARNO kasutusjuhend lapsevanemale

Kõikidele lastele, kellel tekib koolikohustus, tagab Pärnu linn õppekoha elukohajärgses põhikoolis. Selleks määrab haridusosakond igale kooliminevale Pärnu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli.

Munitsipaalüldhariduskoolides tagatakse õppimisvõimalus neile õpilastele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri andmetel on Pärnu linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Pärnu linn.

Lapsevanemal on võimalik valida:
• elukohajärgne põhikool (määratakse lapsele elukohajärgselt ARNO abil);
• ülelinnalise vastuvõtuga kool - Pärnu Päikese Kool, kuhu võetakse õpilasi vastu kooli vastuvõtu tingimuste alusel;
• ülelinnalise vastuvõtuga klass – Pärnu Ülejõe Põhikooli muusikaklass, kuhu võetakse õpilasi vastu kooli vastuvõtu tingimuste alusel;
• ülelinnalise vastuvõtuga HEV-õpilaste klassid – hariduslike erivajadustega õpilaste klassidesse võetakse õpilasi vastu koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel ja vanema taotluse alusel.
• Lisaks on vanemal võimalik taotleda lapsele õppekoht erakoolis, kus saab õppima asuda vastavalt erakooli poolt kehtestatud vastuvõtutingimustele.

Pärnu linna elukohajärgsed põhikoolid:
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
• Pärnu Mai Kool
• Pärnu Raeküla Kool
• Pärnu Rääma Põhikool
• Pärnu Tammsaare Kool 
• Pärnu Vanalinna Põhikool
• Pärnu Ülejõe Põhikool

 Audru Kool
 Jõõpre Kool
 Lindi Lasteaed-Algool
 Paikuse Põhikool
• Tõstamaa Keskkool

Ülelinnalise vastuvõtuga kool
• Pärnu Päikese Kool


Esimesse klassi astuvale lapsele kooli määramine

Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Pärnu linnavalitsuse 22. 01.2024 määrus nr 2 „ Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“.

Lapsele määrab elukohajärgse põhikooli haridusosakond, kasutades selleks Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Lapsevanem ei pea kooli registreerimise avaldust esitama. Programm arvutab välja iga lapse kodu kauguse kõikidest elukohajärgsetest põhikoolidest. Elukohajärgse kooli määramise aluseks on lapse rahvastikuregistri elukohaandmed 10. märtsi seisuga.

Elukohajärgne põhikool määratakse Pärnu linnas elavale lapsele, kellel tekib järgneval õppeaastal koolikohustus; kelle koolikohustuse täitmine on käimasoleval õppeaastal edasi lükatud; kelle vanem või eestkostja soovib lapse koolikohustuslikust east nooremana kooli panna.

10. märtsi seisuga eksporditakse laste elukohaandmed rahvastikuregistrist ARNO-sse ning programm paigutab lapsed koolitee pikkuse (jalgsi tee pikkuse) ja õppekohtade arvu alusel elukohajärgsetesse põhikoolidesse. Haridusosakond vaatab tulemused üle ja vajadusel korrigeerib neid.

Üldjuhul määratakse lapse elukohajärgseks kooliks kodule kõige lähemal asuv kool. Kui kooli läheduses elab lapsi rohkem, kui on antud koolis õppekohti, siis arvestatakse õpilase elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise varasemat aega.

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse vanematele 20. märtsil ARNO kaudu.
ARNO-sse saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, mobiil-ID, smart-ID ja pangalingi abil. Vanem näeb ainult oma lapse või laste andmeid.

Kui vanem on tema lapsele määratud elukohajärgse põhikooliga nõus, saab ta pärast 20. märtsi esitada ARNO kaudu elukohajärgsele põhikoolile vastuvõtutaotluse. Taotlus tuleb esitada üldjuhul hiljemalt 10. aprilliks. Taotlusi võetakse vastu ka hiljem. Pärast vanema poolt vastuvõtutaotluse esitamist hakkavad koolid lapsi õpilaste nimekirjadesse kinnitama.


Määratud elukohajärgse põhikooli muutmine

Kui lapsevanem ei ole lapsele määratud elukohajärgse põhikooliga rahul ning soovib kooli vahetada, saab ta alates 20. märtsist kuni 10. aprillini esitada ARNO-s koolivahetustaotluse.

Koolivahetustaotluse esitamise põhjused võivad olla järgmised:
1) pere teine laps õpib teises koolis (v. a ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis);
2) vanem soovib loobuda saadud õppekohast ülelinnalise vastuvõtuga klassis, erakoolis või hariduslike erivajadustega õpilaste koolis;
3) pere on pärast 10. märtsi vahetanud elukohta;
4) vanemal on muid põhjusi, mida ta peab oluliseks.

Vanemate esitatud koolivahetustaotlused vaatab üle ning teeb otsuse linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Võimalusel tagatakse lapsele õppimisvõimalus õe-vennaga ühes koolis. Ülejäänud juhtudel lahendatakse taotlused lähtuvalt koolitee pikkusest ja vabade õppekohtade olemasolust. Otsusest saab vanem teada hiljemalt 1. maiks. Kui komisjon vanema taotlust ei rahulda, jääb lapse elukohajärgseks põhikooliks esialgselt määratud kool. Lapsele määratud elukohajärgne kool kinnitab ARNOs lapse vastuvõtu hiljemalt 1.maiks.

Elukohajärgse põhikooli määramine pärast 1. maid
Kui lapsele pole 1. maiks elukohajärgset kooli määratud või kui vanem soovib pärast 1. maid kooli vahetada, siis on vanemal võimalik esitada taotlus ARNO kaudu. Hilisemad taotlused vaatab üle linnavalitsuse komisjon, kes määrab lapsele elukohajärgse põhikooli, kus on vabu õppekohti.

Pärast 1. maid on vanemal, kelle laps ei ole Pärnu linna elanik võimalus esitada ARNOs vastuvõtutaotlus lapse õppima asumiseks vabale õppekohale Pärnu linna koolis. Lapse vastuvõtmisega muutub kool lapse elukohajärgseks põhikooliks. 


Ülelinnalise vastuvõtuga klassi/kooli õppima asumine

Vanemal on võimalik taotleda lapse vastuvõtmist ülelinnalise vastuvõtuga klassi või hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste kooli, kuhu võetakse õpilasi õppima koolide vastuvõtutingimuste alusel. Infot saab koolidest.

Ülelinnalise vastuvõtuga klass on Pärnu Ülejõe Põhikooli muusikaklass
Muusikaklassi vastu võetud õpilaste andmed esitab kool haridusosakonnale hiljemalt 5. märtsiks. Lapsevanemad saavad esitada ARNO kaudu koolile vastuvõtutaotluse hiljemalt 10. aprilliks.
• Vaata lähemalt Pärnu Ülejõe Põhikooli kodulehelt

Ülelinnalise vastuvõtuga põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele on Pärnu Päikese Kool
• Vaata lähemalt Pärnu Päikese Kooli kodulehelt 

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppima asumine
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses lähtutakse kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt õpivad hariduslike erivajadustega õpilased üldjuhul elukohajärgses tavakoolis. Eriklasside moodustamise ja õpilaste määramise eriklassi otsustab direktor, arvestades õpilaste hariduslike erivajaduste iseloomu ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi.


Erakooli õppima asumine

• Erakooli saab õppima asuda vastavalt erakooli kehtestatud vastuvõtutingimustele.
• Erakool informeerib haridusosakonda õppima asuda soovijatest hiljemalt 5. märtsiks.
• Juhul, kui vanem loobub õppekohast erakoolis, määratakse lapsele pärast haridusosakonna teavitamist elukohajärgseks kooliks lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.

Erakoolid
• Pärnu Waldorfkool
• Pärnu Vabakool
Pärnu Kristlik Erakool


Oluline lisainfo

Lapse elukohaandmed on rahvastikuregistris ebapiisavad
Kui lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris Pärnu linna täpsusega, st puudub elukoha aadress, siis ei saa lapsele elukohajärgset põhikooli määrata.

Kooli määramiseks tuleb haridusosakonnale teada anda lapse tegelik elukoht. Kui vanem teavitab haridusosakonda ARNO kaudu, täites seal teatise vormi lapse tegelikust elukohast enne 10. märtsi, määratakse lapsele elukohajärgne põhikool koos teiste lastega samaaegselt.

Kui vanem teavitab haridusosakonda lapse tegelikust elukohast pärast 10. märtsi, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu õppekohti. Lapse elukoha andmeid saab kontrollida riigiportaalis eesti.ee või Pärnu linnavalitsuse rahvastikutoimingute peaspetsialistidelt (Suur-Sepa 16, 5308 9960; 5750 1155). '

Vanem soovib last varem kooli panna
Kui vanem soovib lapse varem kooli panna, peab ta sellest üldjuhul teavitama lasteasutust, kus laps käib. Lasteasutus teavitab haridusosakonda kirjalikult hiljemalt 10. märtsiks. Sellisel juhul määratakse lapsele koos teiste lastega samaaegselt elukohajärgne kool.

Kui vanem teavitab soovist panna laps varem kooli pärast 10. märtsi, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.

Koduste laste vanematel tuleb soovist teavitada haridusosakonda ARNO kaudu, esitades teatise hiljemalt 10. märtsiks.


Lapsele määratud elukohajärgse kooli kinnitamata jätmine
Kui vanem ei ole lapsele elukohajärgseks kooliks määratud koolile 10. aprilliks vastuvõtutaotlust esitanud, siis võtab kool asjaolude selgitamiseks vanemaga ühendust ja teavitab sellest haridusosakonda.

• Haridusosakond, 444 8209, linnavalitsus[at]parnu.ee
•  Andmeanalüütik Evelin Tormilind, 523 3196, evelin.tormilind[at]parnu.ee


Koolitoetus
ARNO-s saab esitada taotlusi esimesse klassi mineva lapse toetuse saamiseks. Toetuse taotleja ja kooli minev laps peavad olema lapse kooli minemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud. Toetuse taotlusi saab ARNOs esitada alates 2. maist. Loe lähemalt...


Õpilase üleminek ühest koolist teise
Ühest koolist teise üleminekul peab vanem esmalt veenduma, kas soovitud koolis on vabu õppekohti. Kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta saab ARNO avalikust vaatest: www.arno.parnu.ee

Õpilase vastuvõtmise otsustab kooli direktor, kui koolis on vabu õppekohti. Kui soovitud koolis ei ole vabu õppekohti, jätab kool taotluse rahuldamata ning suunab selle ARNO kaudu haridusosakonna ametnikule, kes tagab õppimisvõimaluse koolis, kus on vabu õppekohti. Haridusosakonna poolt määratud kool, kuhu õpilane vastu võetakse, loetakse tema elukohajärgseks kooliks.

Haridusosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Üldhariduse peaspetsialist
Virve Laube
Suur-Sepa 16, kab 160
509 7317
virve.laube[at]parnu.ee

Andmeanalüütik
Evelin Tormilind
Suur-Sepa 16, kab 156
523 3196
evelin.tormilind@parnu.ee

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
arnoinfo[at]parnu.ee 
LOGI SISSE

Veebilehel kasutatakse küpsiseid