Jäta menüü vahele

Vastuvõtt põhikooli

10. märts  

alustatakse elukohajärgsete põhikoolide määramist (aluseks elukohaandmed rahvastikuregistris 10. märtsi seisuga)

20. märts  

avalikustatakse ARNO-s lapsele määratud elukohajärgne kool 

20. märts - 10. aprill

saab esitada elukohajärgse kooli muutmise taotlusi (otsusest antakse vanematele teada hiljemalt 30. aprillil)

1. mai 

kõikidele lastele on kool määratud 

 

algab pärast 1. maid esitatud taotluste läbivaatamine ja koolide määramine 

 

algab taotluste vastuvõtt Pärnu linna kooli õppima asumiseks vanematelt, kelle laps ei ole Pärnu linna elanik 

- Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
- ARNO
- ARNO privaatsuspoliitika
- ARNO kasutusjuhend lapsevanemale

Munitsipaalüldhariduskoolides tagatakse õppimisvõimalus neile õpilastele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Pärnu linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Pärnu linn. 

Lapsevanemal on võimalik valida kolme munitsipaalpõhikooli tüübi vahel:
» elukohajärgne põhikool (määratakse lapsele elukohajärgselt ARNO abil, lapsevanem ei pea taotlus esitama)
» ülelinnalise vastuvõtuga põhikool või kooli eriklass (avalduse alusel)
» ülelinnalise vastuvõtuga põhikool või klass hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele (avalduse alusel)

ARNO-sse saab lapsevanem siseneda ID-kaardiga või mobiil-ID kasutades. Vanem näeb ainult oma lapse või laste andmeid. 

NB! Juhul kui soovite e-taotlust esitada linnavalitsuse infosaalis, on kindlasti vaja teada/kaasa võtta ka vajalikud PIN-koodid

Koolitoetus
ARNO-s saab esitada taotlusi esimesse klassi mineva lapse toetuse saamiseks. Toetuse taotleja ja kooli minev laps peavad olema lapse kooli minemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud. Toetusetaotlusi saab ARNOs esitada alates 2. maist. Loe lähemalt...


Elukohajärgne kool määratakse lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt. Lapsevanem ei pea kooli registreerimise avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli kaugus lapse elukohast. 

Elukohajärgse põhikooli määramisel võetakse aluseks õppekohtade arv koolis ja arvestatakse:
» õpilase elukoha lähedust koolile (jalgsi tee pikkus)
» pere teiste laste õppimist samas koolis ja õpilase elukoha lähedust koolile
» võimalusel vanema soovi.

» Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis arvestatakse õpilase elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil ARNO kaudu. Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, siis kinnitab vanem koolivaliku ARNO-s ning saab seejärel vajalikud dokumendid lapsele määratud kooli viia. Pärast vanema kinnitust hakkavad koolid lapsi koolinimekirjadesse kinnitama.

Pärnu linna elukohajärgsed põhikoolid:
» Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
» Pärnu Mai Kool
» Pärnu Raeküla Kool
» Pärnu Rääma Põhikool
» Pärnu Tammsaare Kool 
» Pärnu Vanalinna Põhikool
» Pärnu Ülejõe Põhikool

» Audru Kool
» Jõõpre Kool
» Lindi Lasteaed-Algool
» Paikuse Põhikool
» Tõstamaa Keskkool
» vanema soovil erakool


Kui lapsevanem soovib tema lapsele automaatselt määratud elukohajärgset kooli vahetada, siis saab ARNO-s teha taotluse kooli muutmiseks.

Elukohajärgse põhikooli muutmise taotlemise põhjused võivad olla järgmised:
1) pere teine laps õpib teises koolis (v. a ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis)
2) vanem soovib loobuda saadud kohast ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis, erakoolis või hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolis
3) pere on pärast 10. märtsi vahetanud elukohta
4) vanemal on muid põhjusi, mida ta peab oluliseks

Taotlusi saab esitada 20. märtsist kuni 10. aprillini
Vanemate poolt elukohajärgse kooli muutmise taotlused vaatab üle ning teeb otsuse linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Võimalusel tagatakse lapsele õppimisvõimalus õe-vennaga ühes koolis. Ülejäänud juhtudel lahendatakse taotlused lähtuvalt koolitee pikkusest ja vabade õppekohtade olemasolust. Otsusest saab vanem teada hiljemalt 30. aprillil. Juhul kui komisjon vanema taotlust ei rahulda, siis jääb lapse elukohajärgseks kooliks esialgselt määratud kool.

Elukohajärgse põhikooli määramine või muutmine pärast 1. maid
Kui lapsele pole 1. maiks elukohajärgset kooli määratud või vanem soovib pärast 1. maid kooli vahetada, siis on vanemal võimalik esitada vastav taotlus haridusosakonnale. Elukohajärge kooli hilisemad taotlused vaatab üle linnavalitsuse komisjon, kes määrab elukohajärgseks kooliks põhikooli, kus on vabu õppekohti.


Vanemal on võimalik taotleda lapse vastuvõtmist ülelinnalise vastuvõtuga kooli/klassi või hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele mõeldud ülelinnalise vastuvõtuga kooli/klassi. Neisse koolidesse/klassidesse saab õppima asuda vastavalt kooli vastuvõtutingimustele (infot saab koolidest). Ülelinnalistesse koolidesse/klassidesse lõppeb vastuvõtt 5. märtsil (va HEV klassid, kus nõustamiskomisjoni otsused võivad tulla hiljem, kui vastuvõtu periood).

Ülelinnalise vastuvõtuga põhikool ja eriklassid:
Pärnu Tammsaare Kool (vene õppekeel ja varajane keelekümbluse klass)
Pärnu Raeküla Kool (spordiklass)
Pärnu Ülejõe Põhikool (muusikaklass)

Ülelinnalise vastuvõtuga põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele:
Pärnu Päikese Kool (toimetuleku ja hooldusõppekava)

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses lähtutakse kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt õpivad hariduslike erivajadustega õpilased üldjuhul elukohajärgses tavakoolis. Eriklasside moodustamise ja õpilaste määramise eriklassi otsustab direktor, arvestades õpilaste hariduslike erivajaduste iseloomu ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi.


Erakooli saab õppima asuda vastavalt erakooli poolt kehtestatud vastuvõtutingimustele. 

Erakool informeerib haridusosakonda õppima asuda soovijatest hiljemalt 5. märtsiks. Juhul, kui vanem loobub kohast erakoolis, määratakse lapsele pärast haridusosakonna teavitamist elukohajärgseks kooliks lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.

Erakoolid
- Pärnu Waldorfkool
Pärnu Vabakool


Lapse andmed on rahvastikuregistris ebapiisavad
Kui lapse elukohaandmed on rahvastikuregistris Pärnu linna täpsusega, st puudub elukoha aadress, siis ei saa lapsele määrata elukohajärgset kooli. Kooli määramiseks tuleb haridusosakonnale teada anda lapse tegelik elukoht.
Lapse elukoha andmeid saab kontrollida kodanikuportaalis eesti.ee või Pärnu linnavalitsuse rahvastikuregistri spetsialistidelt.

- Kui vanem annab lapse tegeliku elukoha teada enne 10. märtsi, määratakse lapsele elukohajärgne kool teiste lastega samaaegselt.
- Kui vanem annab lapse tegeliku elukoha teada pärast 20. märtsi, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.

Vanem soovib last varem kooli panna
Kui vanem soovib last varem koolipanna, tuleb sellest haridusosakonnale teada anda:
- kui vanem annab soovist teada enne enne 10. märtsi, määratakse lapsele elukohajärgne kool teiste lastega samadel alustel ja samaaegselt
- kui vanem annab soovist teada pärast 1. maid, saab linn koolikoha tagada vaid vabade kohtade olemasolul

Lapsele määratud elukohajärgse kooli kinnitamata jätmine
Alates 1. maist hakatakse ühendust võtma vanematega, kes ei ole hiljemalt 30. aprilliks elukohajärgset kooli teavitanud koolikoha vastuvõtmisest.

Haridusosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Üldhariduse peaspetsialist
Virve Laube
Suur-Sepa 16, kab 160
444 8256
virve.laube[at]parnu.ee

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
444 8260
arnoinfo[at]parnu.ee 
LOGI SISSE

Veebilehel kasutatakse küpsiseid