Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 teavitab Pärnu Linnavalitsus avalikkust linna territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest. 

Kehtivad keskkonnaload (KLIS)
- Keskkonnalubade taotlused on kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris


Pärnu Jahtklubi
1. Kavandatav tegevus: Taotluse kohaselt teostatakse Pärnu Jahtklubi sadama veeala hooldussüvendamist Pärnu jões Lootsi tn 6/8 kinnistu (katastritunnus 62510:002:2860, registriosa nr 17305) kaldajoonel mahuga 300 m³, süvendatav pinnas kaadatakse Pärnu lahes (keskpunkti koordinaadid: x:6446812; y:519834) ning rajatakse kaldakindlustus Lootsi 6/8 kinnistul olemasolevatest maakividest mahus 250 m³.
2. Loa taotleja: Pärnu Jahtklubi
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu jões Lootsi tn 6/8 kinnistu kaldajoonel, Pärnu lahes
4. Kehtivusaeg: 31.01.2020 kuni 30.12.2021
5. Loataotlus

AS Pärnu Vesi
1. Kavandatav tegevus: Soovitakse muuta veelubasid nr L.VV/329083 ja L.VV/329096, seoses Silla küla biotiikide heitvee, Audru Karuslooma elamute heitvee, Annikaevu puurkaevu filtripesuvee ja Liu küla puurkaevu filtripesuvee väljalaskmete välja võtmisega veelubadest ning Sanga puurkaevu lisamisega veeloasse nr L.VV/329096.
2. Loa taotleja: Aktsiaselts PÄRNU VESI (registrikood 10120395, aadress: Vingi tn 13, Pärnu linn, 80013)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu linnas Kihlepa, Kõima, Ahaste, Jõõpre, Lindi, Silla, Seljametsa ja Vaskrääma küla ning Audru alevik ja Lavassaare alev
4. Kehtivusaeg: tähtajatud
5. Loataotlus

AS Jiffy Products Estonia
1. Kavandatav tegevus: vee erikasutus -maavara kaevandamisel eemaldatava vee suublasse juhtimine
2. Loa taotleja: AS Jiffy Products Estonia (registrikood 10053049, aadress: Papiniidu tn 5a/1, 80042 Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakonnas Pärnu linnas Seljametsa külas Kõrsa ja Kõrsa II turbatootmisaladel
4. Kehtivusaeg: kuni 19.12.2049
5. Loataotlus

Skano Fibreboard OÜ

1. Kavandatav tegevus: Rääma tn 31 asuvad puitkiudplaatide tootmishooned, abirajatised ning toimub valmistoodangu ladustamine, Rääma tn 94 kinnistul asub katlamaja ning toimub puitkiudplaatide tootmiseks vajaliku laastu ladustamine ja ettevalmistus.
2. Loa taotleja: Skano Fibreboard OÜ (12503545)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Rääma tn 31 ja 94 (Pärnu linn)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu 
5. Loataotlus 


Aktsiaselts Metaprint
Keskkonnaamet esitas AS Metaprint õhusaasteloa muutmise taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 12.12.2017. Aktsiaselts METAPRINT tootmisterritooriumi aadress on Betooni 2, Pärnu linn. Käitise põhitegevuseks on kergmetalltaara tootmine (EMTAKi kood 25921), muudeks tegevusaladeks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301) ja mujal liigitamata trükkimine, (EMTAKi kood 18129). Tootmises kasutatakse kuni 1,131 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavaid kemikaale aastas, õhku võib eralduda kuni 0,68 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas. Kütteks kulub kuni 68,5 tuhat m3 maagaasi aastas, katelde summaarne nimisoojusvõimsus on 0,564 MW. Käitisel on tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba nr L.ÕV/325055, mille muutmist taotletakse uue heiteallika (gaasikatel) lisandumise tõttu.

AS Preab

Keskkonnaamet esitas AS Preab õhusaasteloa muutmise taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 04.10.2017. AS Preab tootmisterritoorium asub Savi tn 32, Pärnu linn. Käitise põhitegevuseks on mööbliosade tootmine (EMTAKi kood 31092), muudeks tegevusaladeks on mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine (EMTAKi kood 46191) ja auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301). Tootmises kasutatakse kuni 99,9672 tonni kemikaale aastas, õhku paisatakse kuni 3,878 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas. Kütteks kulub kuni 250 tonni vedelgaasi aastas. Käitis soovib muuta kehtivat õhusaasteluba nr L.ÕV.PM-44779 kütteaine muutumise, kasutatavate kemikaalide muutumise ja uute heiteallikate tõttu.

AS Reideni plaat 
Keskkonnaamet esitas AS Reideni plaat õhusaasteloa taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 11.09.2017. AS Reideni plaat taotleb õhusaasteluba muude plastist ehitustoodete tootmisel (EMTAKi kood 22239) tekkivate saasteainetele õhku heitmiseks. Käitisel on kehtiv õhusaasteluba nr L.ÕV/322254, uut luba taotletakse tootmismahu suurenemise ja uute heiteallikate tõttu. 

SOL Baltics OÜ
Keskkonnaamet esitas SOL Baltics OÜ jäätmeloa taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 15.09.2017. Ettevõte taotleb jäätmeluba aia- ja haljastusjäätmete, prügi ja tänavapühkmete kogumiseks, veoks ja ajutiseks ladustamiseks Turba 2 kinnistule. 

Keskkonna- ja heakorrapeaspetsialist
Marve Virunurm
Suur-Sepa 16, kab 218
444 8307
marve.virunurm[at]parnu.ee

Keskkonna- ja heakorraspetsialist
Elen Kuningas
Pärna allee 7, Audru
444 8177
elen.kuningas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid