Jäta menüü vahele

» Hajaasustuse programm (Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14)
» Hajaasustuse programm (programiinfo, RTK) 

Taotlusvoor oli avatud 1. veebruarist 1. aprillini 2021

» Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 
» Toetust saavad taotleda Pärnu linna hajaasustusega piirkondades elavad Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalla pered

Toetatavad tegevused:

» majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
» elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
» aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
» leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) 

Tingimused ja taotluste esitamine

» Toetuse saamise täpsemad tingimused ja taotlemiseks vajalikud vormid on kättesaadavad programmi lehel
» Taotlusele lisatavad kohustuslikud dokumendid on loetletud nii taotlusvormis kui ka määruses (§ 10)
» Vajalikud dokumendid saata (digi)allkirjastatuna osavallakeskuse postiaadressile või e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee

» Toetuse taotlemiseks peavad taotlejad ja kaastaotlejad olema alates 2021. aasta 1. jaanuarist olema katkematult sisse kirjutatud hajaasustusega maapiirkonnas asuvasse majapidamisse, mille elutingimusi soovitakse parandada.
» Toetuse suuruseks ühe majapidamise kohta on kuni 6500 eurot, millele tuleb lisada vähemalt 33 protsendi suurune oma- ja kaasfinantseering. 
» Kui taotleja on aastatel 2016–2020 hajaasustuse programmist juba toetust saanud, arvestatakse varasem toetussumma toetuse piirmäära sisse.
» Taotlejal ei tohi olla ajatamata riigimaksuvõlgu, taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema omavalitsuse poolt kinnitatud.

» Taotluse koostamisel saab abi ja nõu projektijuhtidelt (vt kontaktid paremal veerus)


 Aruandlus
» Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31. oktoobriks 2022.
» Toetuse kasutamise aruanne tuleb osavallakeskusele esitada ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti elluviimise lõppkuupäeva
» Kui projekti tegevused lõppevad planeeritust varem, esitatakse toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppemist

Lisaks aruandele toetuse kasutamise kohta tuleb toetuse saajal esitada:
» kulu- ja maksedokumentide koopiad
» veesüsteemide valdkonna projekti puhul ka vee kvaliteedi analüüs (välja arvatud juhul, kui projekti eesmärgiks oli torustike ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu)

Linnavalitsus kiidab toetuse kasutamise aruande heaks või lükkab selle tagasi 20 tööpäeva jooksul aruande saamisest arvates ning teavitab toetuse saajat otsusest viie tööpäeva jooksul.


Rahuldatud taotlused

» Pärnu linn: 2018 ; 2019 ; 2020
» Paikuse vald: 2017 ; 2016 ; 2015 ; 2014 2013 2011 2010 2009 2008
» Tõstamaa osavald: 2017 ; 2016 ;  2015 ;  2014 ; 2013 

rm reg logo sm

Abi ja nõustamine

Audru osavallakeskus
Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn

Peeter Viik
5624 1259
peeter.v[at]audru.ee
T 14–17 ; N 9–12


Paikuse osavallakeskus
Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn

Velmo Narruskberg
444 8157, 5303 8366
velmo.narruskberg[at]parnu.ee
T 13–17 ; N 9–12

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn

Alo Tomson
444 8162
alo.tomson[at]parnu.ee
T 13–17 ; N 9–12

Veebilehel kasutatakse küpsiseid