» Hajaasustuse programm (Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14)
» Hajaasustuse programm (programiinfo, RTK) 

Taotluste vastuvõtt on lõppenud!

» Eraldatud toetused (5. august 2019)

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 

Toetatavad tegevused:
» majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
» elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
» aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
» leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) 

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

» Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine
» Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmetel katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse
» Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud
» Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi
» Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud
» Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020

Projekti maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2014–2018 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotluste esitamine

Taotlus koosneb taotlusvormist + alljärgnevatest kohustuslikest dokumentidest:
1) taotlusvom
2) projekti eelarve (arvutamise abimees)
3) projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast: veesüsteemid ; kanalisatsioonisüsteemid ; autonoomne elektrisüsteem ; juurdepääsuteed
4) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri;
5) vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või hajaasustuse programmi määruse § 6 lõikes 6 nimetatud keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus;
6) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
7) veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;
8) kaks võrreldavat hinnapakkumust (kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid);
9) notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut;
10) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

» Punktides 5, 7 ja 9 nimetatud dokumendid võib esitada ka pärast hindamiskomisjoni poolt tehtud taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist.
» Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Taotluse koostamisel saab abi ja nõu projektijuhtidelt (vt kontaktid paremal veerus)


 Aruandlus
» Toetuse kasutamise aruanne tuleb Pärnu linnavalitsusele esitada ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti elluviimise lõppkuupäeva
» Kui projekti tegevused lõppevad planeeritust varem, esitatakse toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppemist

Lisaks aruandele toetuse kasutamise kohta tuleb toetuse saajal esitada:
» kulu- ja maksedokumentide koopiad
» veesüsteemide valdkonna projekti puhul ka vee kvaliteedi analüüs (välja arvatud juhul, kui projekti eesmärgiks oli torustike ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu)

Linnavalitsus kiidab toetuse kasutamise aruande heaks või lükkab selle tagasi 20 tööpäeva jooksul aruande saamisest arvates ning teavitab toetuse saajat otsusest viie tööpäeva jooksul.


Dokumentide saatmine

Vajalikud dokumendid saata (digi)allkirjastatuna osavallakeskustele või linnavalitsusele:
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
linnavalitsus[at]parnu.ee


Rahuldatud taotlused

» Pärnu linn: 2018
» Paikuse vald: 2017 ; 2016 ; 2015 ; 2014 2013 2011 2010 2009 2008
» Tõstamaa osavald: 2017 ; 2016 ;  2015 ;  2014 ; 2013 

rm reg logo sm

Abi ja nõustamine

Audru osavallakeskus
Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn

Peeter Viik
5624 1259
peeter.v[at]audru.ee
T 14.00-17.00 ; N 9.00-12.00


Paikuse osavallakeskus
Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn

Martin Hollas
444 8157; 553 8497
martin.hollas[at]parnu.ee
T 13.00-17.00 ; N 9.00-12.00

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn

Alo Tomson
444 8162
alo.tomson[at]parnu.ee
T 13.00-17.00 ; N 9.00-12.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid