Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 teavitab Pärnu Linnavalitsus avalikkust linna territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest. 

Kehtivad keskkonnaload (KLIS)
- Keskkonnalubade taotlused on kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris


OÜ Eesti Killustik
1. Kavandatav tegevus: OÜEesti Killustik taotleb keskkonnaloa nr PARM-008 muutmist.
2. Loa taotleja: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Rõstla küla, Rõstla paekivikarjäär, 48002. Osaühing Eesti Killustik.
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Kõima küla, 88309, riigile kuuluvatel kinnistutel Potsepa liivamaardla 1 (katastritunnus 62401:001:1734), Potsepa liivamaardla (katastritunnused 15905:001:0033, 15905:001:0034, 15905:004:0215, 15905:004:0216, 15905:001:0127; riigivara valitseja Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet) ning Osaühingule Eesti Killustik kuuluvatel maaüksustel Kiviveski (katastritunnus 15905:001:0169) ja Kaalukoja (katastritunnus 15905:001:0170).
4. Kehtivusaeg: 22.03.2036.
5. Loataotlus

Karlmax OÜ
1. Kavandatav tegevus: Karlmax OÜ taotleb keskkonnaluba kaevandamiseks.
2. Loa taotleja: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Ehitajate tee78-18, 12915. Karlmax OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Eassalu küla, Eassalu kruusamaardla, Kallase kinnistu, 88307; katastrinumber 15905:002:0454
4. Kehtivusaeg: 15 aastat.
5. Loataotlus

Kihnu Trans OÜ
1. Kavandatav tegevus: Kihnu Trans OÜ tegevuseks on ehitusjäätmete (17 01 01-tellised, 17 01 02-betoon ja 17 05 04 - kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*) taaskasutamine, ladustamine ja vajadusel purustamine (R12s). Käideldud jäätmed suunatakse pinnase täiteks (R5t)
2. Loa taotleja: Kihnu Trans OÜ, Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Toome tn 5
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kaubasadama tee 17 (katastritunnus 15904:003:0991)
4. Kehtivusaeg: 5 aastat
5. Loataotlus

R Tooted OÜ 
1. Kavandatav tegevus: taotletakse keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks.
2. Loa taotleja: Pärnu maakond, Pärnu linn, Jõõpre küla, Audru tee 9, 88303. R Tooted OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Malda küla, Ranni, 88314; katastrinumber 16001:001:0093
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Finn-Rotor Estonia OÜ
1. Kavandatav tegevus: taotletakse keskkonnaluba metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmisel eralduvate saasteainete õhku paiskamiseks.
2. Loa taotleja: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Turba tn 17, 80010. Finn-Rotor Estonia OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Turba tn 17, 80010; katastrinumber 62401:001:1618
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Tambira OÜ
1. Kavandatav tegevus: taotletakse Soomra VI liivakarjääri avamiseks kaevandamisluba
2. Loa taotleja: Tambira OÜ (registrikood: 11686259, aadress: Lindamäe, Kärbu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Soomra VI liivakarjäär (katastritunnus 62401:001:0310), Soomra küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
4. Kehtivusaeg: taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat
5. Loataotlus 

Osaühing Dozerland
1. Kavandatav tegevus: Geoloogilise uuringu luba taotletakse eesmärgiga võtta proovid granulomeetrilise koostise, kruusafraktsioonist valmistatud killustiku purunemis-kindluse määramiseks.
2. Loa taotleja: Osaühing Dozerland (registrikood: 14195154, aadress Aia tn 24-4, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Audru metskond 52, Kõima küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
4. Kehtivusaeg: taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat
5. Loataotlus

Käitlus OÜ
1.Kavandatav tegevus: Taotluse kohaselt toimub tavajäätmete ladustamine, sorteerimine, pressimine, purustamine ja taaskasutusse suunamine
2. Loa taotleja: Käitlus OÜ (registrikood 12863054; aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Energia tn 4, 80010)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Savi tn 36a, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (katastritunnus 62505:071:0005)
4. Loa kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Eraisik
1. Kavandatav tegevus: Taotluse kohaselt toimub Audru jõe kaldajoone muutmine, eesmärgiga rajada paadikanal. Paadikanali rajamine on kinnitatud detailplaneeringuga nr A/356.
2. Loa taotleja: eraisik
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Leetsi tee 6, Valgeranna küla, Pärnu linn (katastritunnus 16001:001:0019)
4. Loa kehtivusaeg: 14.12.2022
5. Loataotlus

Puistevilla Paigaldus OÜ
1. Kavandatav tegevus: Taotluse kohaselt toimub kvaliteetse puistevilla materjali tootmine, läbi sobilike villajäätmete vastuvõtmise, puhastamise, töötlemise (peenestamine) ja pakendamise kaudu. Puistevilla tootmine soojustuse eesmärgiks.
2. Loa taotleja: Puistevilla Paigaldus OÜ (registrikood 12425087, aadress Lõvisüda tee 7, 88317 Papsaare küla, Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Naaritsa tee 2, Audru alevik, Pärnu linn (katastritunnus 16001:001:0417)
4. Loa kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Fortum Eesti AS
1. Kavandatav tegevus: Käitaja taotleb keskkonnaloa muutmist seoses konteinerkatlamaja paigaldamisega käitise tootmisterritooriumile. Konteinerkatlamajas asub kaks põletuseadet soojussisendile vastavate nimisoojusvõimsusega 2,75 MWth ja 5,71 MWth. Mõlemal põletusseadmel on suitsugaaside jaoks eraldi 15 m kõrgune korsten. Põletusseadmeid kasutatakse tipukateldena.
2. Loa taotleja: Fortum Eesti AS (registrikood 12114252, aadress Suur-Jõe 52, 80042 Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Õli 6, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Osaühing PAIKRE
1. Kavandatav tegevus: Ettevõtte taotleb kompleksloaga uue käideldavate jäätmete nimistu ja koguste muutmist, ehitusjäätmete mehaanilist sorteerimist ning puidujäätmete purustamist (purustiga) käitise väliterritooriumil
2. Loa taotleja: Osaühing PAIKRE (registrikood: 10836969, aadress: Pärnade pst 11, 80046 Paikuse alev, Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Põlendmaa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond. katastrinumbril 56801:005:0284
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus
6. Keskkonnakompleksloa muutmistaotluse menetlusse võtmise teade


GW Grupp OÜ 

1. Kavandatav tegevus: GW Grupp OÜ poolt kavandatava tegevuse eesmärgiks on jäätmete vastuvõtt, ladustamine, sorteerimine, ümberpakkimine, jäätme partiide koostamine nende taaskasutamisse suunamiseks ja üleandmine vastavat õigust omavale isikule.
2. Loa taotleja: GW GRUPP OÜ, 12727322, Pärnu linn, Rüütli tn 6-5, 80011
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Turba 2b, Pärnu linn, Pärnu linn
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Rapala Eesti Aktsiaselts
1. Kavandatav tegevus: Käitis taotleb tähtajatu kehtivusega õhusaasteloa muutmist heiteallikate lisandumise ja kasutatavate kemikaalide loendi ja koguste muutumise tõttu, kehtivusaja andmeid ei muudeta. Kasutatavate kemikaalide summaarne kogus väheneb ligikaudu 10 tonni võrra.
2. Loa taotleja: Rapala Eesti Aktsiaselts (registrikood 10497987; aadress: Lao 8, 80042 Pärnu linn, Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Lao tn 8, Papiniidu tn 13 ja Suur-Jõe tn 64, Pärnu linn 
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Fortum Eesti AS 
1. Kavandatav tegevus: Keskkonnaluba nr L.ÕV/326771 muudetakse ja viiakse vastavusse muutunud seadusandlusega. Keskkonnaloale kantakse kauplemissüsteemi heitkoguse loal olevad andmed. Käitaja põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Käitises on kolm heiteallikat, milleks on katlamaja korstnad. Katlamajas asub kolm põletusseadet soojussisendile vastavate nimisoojusvõimsustega 9,89 MWth, 10,11 MWth ja 4,57 MWth.
2. Loa taotleja: Fortum Eesti AS (registrikood 12114252; aadress: Suur-Jõe 52, 80042 Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Ringi 56, Pärnu linn
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Aktsiaselts K.A.T. & Ko
1. Kavandatav tegevus: Taotluse kohaselt teostatakse maavara kaevandamist Päraküla liivakarjääri mäeeraldisel. Ala koosneb kahest lahustükist ja hõlmab osaliselt või täielikult eraomandisse kuuluvaid kinnistuid Joanna (katastritunnus 82603:001:0066), Peraküla - Joanni (katastritunnus 82603:001:0067), Luiskama (katastritunnus 82603:001:0076) ja Metsa (katastritunnus 82603:001:0059). Päraküla liivakarjääri mäeeraldise pindala on 16,59 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 18,73 ha. Maavara kasutusalaks on ehitus.
2. Loa taotleja: Aktsiaselts K.A.T. & Ko (registrikood 10250382; aadress: Savi tn 42, 80041 Pärnu linn, Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond Pärnu linn Päraküla
4. Kehtivusaeg: taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat
5. Loataotlus 

Pärnu Jahtklubi
1. Kavandatav tegevus: Taotluse kohaselt teostatakse Pärnu Jahtklubi sadama veeala hooldussüvendamist Pärnu jões Lootsi tn 6/8 kinnistu (katastritunnus 62510:002:2860, registriosa nr 17305) kaldajoonel mahuga 300 m³, kaadamispunkt on Pärnu lahes, Manilaiu lõunaotsa ja Võiste vahelisel mõttelisel sirgel (X: 6451403, Y: 517321) ning rajatakse kaldakindlustus Lootsi 6/8 kinnistul olemasolevatest maakividest mahus 250 m³.
2. Loa taotleja: Pärnu Jahtklubi
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu jões Lootsi tn 6/8 kinnistu kaldajoonel, Pärnu lahes
4. Kehtivusaeg: 31.01.2020 kuni 30.12.2021
5. Loataotlus

AS Pärnu Vesi
1. Kavandatav tegevus: Soovitakse muuta veelubasid nr L.VV/329083 ja L.VV/329096, seoses Silla küla biotiikide heitvee, Audru Karuslooma elamute heitvee, Annikaevu puurkaevu filtripesuvee ja Liu küla puurkaevu filtripesuvee väljalaskmete välja võtmisega veelubadest ning Sanga puurkaevu lisamisega veeloasse nr L.VV/329096.
2. Loa taotleja: Aktsiaselts PÄRNU VESI (registrikood 10120395, aadress: Vingi tn 13, 80013 Pärnu linn, Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu linnas Kihlepa, Kõima, Ahaste, Jõõpre, Lindi, Silla, Seljametsa ja Vaskrääma küla ning Audru alevik ja Lavassaare alev
4. Kehtivusaeg: tähtajatud
5. Loataotlus

AS Jiffy Products Estonia
1. Kavandatav tegevus: vee erikasutus -maavara kaevandamisel eemaldatava vee suublasse juhtimine
2. Loa taotleja: AS Jiffy Products Estonia (registrikood 10053049, aadress: Papiniidu tn 5a/1, 80042 Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakonnas Pärnu linnas Seljametsa külas Kõrsa ja Kõrsa II turbatootmisaladel
4. Kehtivusaeg: kuni 19.12.2049
5. Loataotlus

Skano Fibreboard OÜ
1. Kavandatav tegevus: Rääma tn 31 asuvad puitkiudplaatide tootmishooned, abirajatised ning toimub valmistoodangu ladustamine, Rääma tn 94 kinnistul asub katlamaja ning toimub puitkiudplaatide tootmiseks vajaliku laastu ladustamine ja ettevalmistus.
2. Loa taotleja: Skano Fibreboard OÜ (12503545)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Rääma tn 31 ja 94 (Pärnu linn)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu 
5. Loataotlus 

Keskkonna- ja heakorrapeaspetsialist
Marve Virunurm
Suur-Sepa 16, kab 218
444 8307
marve.virunurm[at]parnu.ee

Keskkonna- ja heakorraspetsialist
Maarika Keskoja
Pärna allee 7, Audru
444 8177
marika.keskoja[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid