Pane tähele!

» Johann Voldemar Jannseni nimeline auhind (ettepanekute esitamine kuni 25.04.20)
» Otsime Pärnu Jõuluturu 2020 korraldajat (pakkumiste esitamine kuni 20.03.20 kl 12.00)
» Pärnumaa laulupidu 2020 

- Toetuste ja preemiate maksmise kord 
Preemiate suurused
- Toetuse- ja preemiataotlus

Toetatakse:
» andeka noorsportlase (20-26a) rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks ettevalmistavates laagrites osalemist
» seenior- ja veteransportlaste (va esindusmeeskonnad) rahvusvahelistel tiitli- ja meistrivõistlustel osalemist
» kultuurikollektiivide ja loovisikute (sh interpreetide) rahvusvahelistel konkurssidel osalemist
» kultuurikollektiivide ja loovisikute omaloomingu (sh produktsiooni) esitlemist rahvusvahelisele auditooriumile (üldjuhul välisriikides)

Premeeritakse:
» sportlaseid medalikohtade saavutamisel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning olümpiamängudel (sh noorte- ja paraolümpia)
» kultuurikollektiive ja loovisikuid (sh interpreetide) silmapaistvate tulemuste eest üldtuntud üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel

Toetuse taotlemise tingimused
» taotlusi võivad esitada juriidilised isikud
» taotlus esitatakse üldjuhul vähemalt kaks kuud enne kavandatavate kulutuste tegemist
» toetatava sportlas(t)e ja loovisiku (sh interpreedi) rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn või ta kuulub Pärnu linnas registreeritud spordiklubisse, kultuuriühingusse
» toetatav kultuuriühing on Pärnu linnas asuv ja/või tegutsev mittetulundusühing
» toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast rahvusvahelise tiitlivõistluse, konkursi või esitlemise toimumist esitama toetuse kasutamise kohta aruande  

Preemia taotlemise tingimused
» taotlusi/ettepanekuid võivad esitada juriidilised isikud, füüsilised isikud, Pärnu linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistus 
» taotlus esitatakse üldjuhul hiljemalt kaks kuud pärast tulemuste saavutamist

Taotluses märgitakse:
1) premeeritava nimi, isikukood, elukoha aadress, kontakt
2) võistluse/konkursi nimi
3) tulemus, mis on kinnitatud võistlusprotokollis, konkursi tulemustes või viide tulemusele
4) muu taotleja poolt vajalikuks peetav informatsioon.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused ja preemiad
2. märts 2020 (toetused)
2. märts 2020
 (preemiad)
25. veebruar 2020
17. veebruar 2020
6. jaanuar 2020
14. oktoober 2019
9. september 2019
15. aprill 2019
4. märts 2019

- Kultuuri-, haridus- ja spordistipendiumide taotlemise ja määramise kord

» Stipendium on rahaline auhind, mida saab kultuuri-, haridus- või sporditegevuses erilisi ja silmapaistvaid tulemusi saavutanud isikule taotleda vastav hallatav asutus.
» Stipendiumitaotlusi saab esitada jooksvalt.
» Stipendiumitaotlus esitada Tõstamaa osavallakeskusele

Stipendiumi võib taotleda isikule, kes on:
 1) saavutanud väga häid tulemusi õppetöös või;
 2) saavutanud väga häid tulemusi sporditegevuses või;
 3) saavutanud väga häid tulemusi kultuuri valdkonnas või loomingulises tegevuses või;
 4) koostanud loome-, uurimis- või teadustöö, mis on olulise tähendusega Tõstamaa vallale.


» Seni kehtinud vabaühenduste toetuse korra järgi menetletakse juba esitatud toetusetaotlusi
» Tegevustoetusi saab taotleda vastavalt Pärnu linna kultuuriühingute ja avatud kultuurikeskuste tegevustoetuse andmise korrale
» Alates 2019. aastast saab projektitoetusi taotleda vastavalt Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise korrale

» Projektitoetuse kasutamise aruanne
» Tegevustoetuse kasutamise aruanne
» Aruanne tuleb esitada lepingus ettenähtud tähtajaks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
9. november 2018
4. juuni 2018
9. aprill 2018
12. märts 2018NB! Projektitoetuse taotlusi saab esitada kuni 15. novembrini 2018!


» Seni kehtinud kultuurirahastu toetuste korra järgi saab toetust taotleda käesoleval aastal ning menetletakse juba esitatud toetusetaotlusi
» 2019. aastast saab toetusi taotleda vastvalt Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise korrale

» Projektitoetuse taotlus juriidilisele isikule .pdf ; .rtf
» Projektitoetuse taotlus eraisikule .pdf ; .rtf
» Projektitoetuse leping .pdf ; .rtf
» Projektitoetuse kasutamise aruanne .pdf ; .rtf

Kultuurirahastu eelistab ja toetab osavallas toimuvaid projektipõhiseid üritusi:

 1) mille tegevus toimub Paikuse kultuuriruumis;
 2) mille tegevuse tulemus jääb Paikuse kultuuriruumi;
 3) tegijat, kes tegutseb Paikuse kultuuriruumis;
 4) konkreetseid projekte versus tegevustoetus;
 5) laiemale avalikkusele suunatust.

» Kultuurirahastust toetuse saamiseks tuleb kultuurirahastu ekspertgrupile esitada vormikohane taotlus 
» Toetusetaotluste esitamise tähtajad on 15. november
» Aruanne tuleb esitada ühe kuu jooksul viimasest projekti kulust arvates (kui lepingus ei ole sätestatud teisiti)

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
5. november 2018
19. märts 2018


Kuni uute ja ühiste kordade vastuvõtmiseni kehtivad endiste omavalitsusüksuste toetuste ja stipendiumide määramise korrad. Õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega ning kehtivad edasi kuni uute vastuvõtmiseni sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla toetused Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna toetused Pärnu territooriumil jne). 


Pärnu linn

» Kultuuriprojektide toetus
» Kultuuri valdkonnas tegutsevate MTÜ-de tegevustoetus
» Kultuurikollektiivide, loovisikute ja sportlaste toetus ja preemia
» Loomestipendium
» Spordiprojektide toetus 
» Sporditegevuse toetus

Tõstamaa osavald

» Tõstamaa kultuuri-, haridus- ja spordistipendiumid

Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord

- Kultuuriprojektide toetuse taotlus .doc ; e-vorm
- Kultuuriprojektide toetuse kasutamise aruanne
- Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojekti toetuse taotlus

Kultuuriprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
- kultuurisündmuste ja -programmide korraldamine
- kultuuriteavikute väljaandmine (trükised, heliplaadid, DVD-d, videofilmid)
- muu kultuurialane tegevus.

Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus 
- toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks
- projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat
- projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- toetusetaotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks

Toetuse taotlemine
- toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
- toetust võib projektile saada üks kord eelarveaastal
- haridus- ja noorsooprojekte toetuste taotlused tuleb esitada 1. aprilliks ja 1. novembriks
- mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks
- kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks

Aruandlus
- toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
- mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaselt

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
17. veebruar 2020
6. jaanuar 2020
23. september 2019
3. juuni 2019
13. mai 2019
18. veebruar 2019
21. jaanuar 2019
26. märts 2018
12. märts 2018
15. jaanuar 2018
30. oktoober 2017
13. märts 2017
1. jaanuar 2017
7. märts 2016

7. jaanuar 2016


NB! Alates 17. veebruarist 2020 hakkas kultuurühingute ja avatud kultuurikeskuste tegevusteoetuse asemel kehtima uus kultuuri valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute tegevustoetus

- Kultuuri valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord (al 17.02.20)
Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslikud määrad

Toetust makstakse Pärnu linna haldusterritooriumil registreeritud ja tegutsevatele kultuuriühingutele, kogukonnakeskustele ja avatud kultuurikeskustele 
» kultuuriühing - mittetulundusühing, mille põhitegevus on kultuurialase huvitegevuse korraldamine
» avatud kultuurikeskus - mittetulundusühing, mille üks põhikirjalistest tegevustest on tegutsemine avatud kultuuritöö põhimõttel
» kogukonnakeskus - mittetulundusühing, mis tegutseb kultuuri valdkonnas ja mille tegevuse sisuks on kogukonna ja/või külaliikumise arendamine ning kodanikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseerimine

Kultuuriühingute toetus

» toetust antakse kollektiividele, mis tegutsevad rahvakultuuri (koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatants, folkloor, harrastusteater, harrastuskunst, käsitöö) valdkonnas
» kollektiiv peab olema Pärnu linnas aktiivselt tegutsenud taotluse esitamise tähtpäevale eelnenud 12 kuu jooksul ning selle huvitegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas
» pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks kollektiivile tegevuses osaleja kohta (tegevuses osaleja elukohaks peab rahvastikuregistris olema märgitud Pärnu linn)
» toetus koosneb pearahast, millele lisandub saavutustoetus, kui toetuse saaja vastab eelpool nimetatud tingimustele
» toetust ei anta kollektiivile, mis tegutseb õppeasutuse ringina
» Kultuuriühingute tegevustoetuse taotlus 
» Kultuuriühingute tegevustoetuse aruanne

Avatud kultuurikeskuste tegevustoetus

» toetust antakse mittetulundusühingutele, mis on tegutsenud Pärnu linnas vähemalt 1 aasta
» toetus on ette nähtud avatud kultuurikeskuse haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskulude (küte, elekter, vesi, kanalisatsioon) osaliseks katmiseks, avalike teenuste pakkumise, keskuse töötajate personalikulude ning vahendite soetamise kulude osaliseks katmiseks ning avalikkuse teavitamiseks
» Avatud kultuurikeskuste tegevustoetuse taotlus

Toetuse eraldamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:
1) kultuurikeskus on nädalas avatud 30 tundi kokku vähemalt 5 päeval nädalas ning 10 kuud aastas;
2) kultuurikeskuse ruume kasutab vähemalt 5 erinevat kollektiivi;
3) kultuurikeskuse avatud kultuuritegevuseks kasutatav pind on suurem kui 100 m2 (al 01.01.2021 kuni 300 m2);
4) kultuurikeskuses on loodud keskust administreeriva töötaja töökoht;
5) avalikkuse regulaarne teavitamine kultuurikeskuses toimuvatest sündmusest.

Kogukonnakeskuste toetus (alates 17.02.20)

» toetust antakse avalikult kasutatavat hoonet või selle osa haldavatele/kasutavatele mittetulundusühingutele nende regulaarse tegevusega kaasnevate kulude katmiseks (ruumide majandamiskulud ning muud mittetulundusühingu tegevusega seotud ning eelnevalt linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistusega kokkulepitud kulud)

Toetuse eraldamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:
1) taotluses märgitud tegevuste ja toetuse andmise eesmärgi vastavus;
2) tegevuse mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele (sh vastamine kogukonna ootustele);
3) tegevuse järjepidevus;
4) tegevuse seotus Pärnu linna arengukavaga;
5) eelarve kulude põhjendatus, läbipaistvus ja optimaalsus (kulud on realistlikud, arvestades vajadusi ja turusituatsiooni);
6) taotleja suutlikkus tegevuste läbiviimisel;
7) taotleja varasem käitumine toetuse kasutamisel.


Taotluste esitamine ja aruandlus
» Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada 15. oktoobriks
» Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada toetuse saamise aastalejärgneva aasta 1. veebruariks

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Eraldatud toetused
2. märts 2020 (kogukonnakeskuste toetus)
17. veebruar 2020

21. jaanuar 2019

12. märts 2018
22. jaanuar 2018
9. jaanuar 2017
11. jaanuar 2016- Pärnu linna loomestipendiumite väljaandmise kord
- Loomestipendiumi taotlus
- Loomestipendiumi kasutamise aruanne

- Stipendiumi eesmärk on Pärnu linnas elavate või tegutsevate loovisikute tegevuse toetamine ja väärtustamine
- Stipendium määratakse konkreetsele isikule taotluses märgitud loometegevuse toetuseks
- Stipendiumi võivad taotleda kujutava või audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri erialal tegutsejad

Taotluste esitamine
Taotlused tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele 20. juuniks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Küsimused ja vastused

Eraldatud stipendiumid
16. juuli 2019
3. september 2018
3. juuli 2017


Sporditegevuse toetamise kord 
- Sporditegevuse toetamise pearaha arvestamise alused
Treenerite tasustamise arvestamise alused
- Sporditegevuse toetuse taotlus (taotlusvoor avaneb septembris) 
Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne +kuluaruanne

» Sporditegevuse toetust antakse Pärnu linnas tegutsevatele ja asuvatele spordiklubidele sporditegevuse korraldamiseks 
» Erandkorras antakse treenerite tasustamise toetust ja pearaha väljaspool Pärnu linna tegutsevale ja asuvale spordiklubile, mille tegevuses osalevad 6-19 aastased Pärnu linna õppurid, kui tegutsetakse eelistatult olümpiamängude kavva kuuluval spordialal, millega tegelemise võimalusi Pärnu linnas tegutsevad ja asuvad spordiklubid ei paku.

Sporditegevuse toetused on:
1) treenerite tasustamise toetus;
2) spordiehitiste majandamistoetus;
3) spordiehitiste ja -rajatiste toetus rendikulude katmiseks;
4) pearaha;
5) esindusvõistkondade toetus;
6) meistrivõistluste korraldustoetus.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
» Spordiklubil on õigus toetust taotleda alates teisest tegevusaastast.
» Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt ja määratakse üheks kalendriaastaks.
» Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada hiljemalt 1. novembril
» Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 20. jaanuariks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele 
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
17. veebruar 2020
18. veebruar 2019
5. veebruar 2018
23. jaanuar 2017
5. detsember 2016
30. mai 2016
8. veebruar 2016

Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord
- Spordiprojektide toetuse taotlus ja aruanne 
- Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojekti toetuse taotlus

Spordiprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:

- spordisündmuste korraldamine
- elanike spordi- ja liikumisharrastuse edendamine
- rahvusvaheliste võistluste ja turniiride korraldamine
- muu spordialane tegevus.

Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus
- toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks
- projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat
- projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- toetusetaotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks

Toetuse taotlemine
- toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
- toetust võib projektile saada üks kord eelarveaastal
- haridus- ja noorsooprojekte toetuste taotlused tuleb esitada 1. aprilliks ja 1. novembriks
- mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks
- kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks

Aruandlus
- toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
- mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaselt


Eraldatud toetused
25. veebruar 2020
17. veebruar 2020
19. august 2019
10. juuni 2019
20. mai 2019
22. aprill 2019
21. jaanuar 2019
12. märts 2018
22. jaanuar 2018
23. jaanuar 2017
9. veebruar 2016


Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee

kultuur.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid