Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kuni ühtse kaevetööde eeskirja kehtestamiseni kehtivad enne ühinemist kehtestatud korrad:
• Kaevetööde eeskirjad: Pärnu ;  Audru ; Paikuse ; Tõstamaa  
• Kaevetööde taastamistööde tagatisraha arvestamise alused ja määrad (Pärnu)

• Kaeveloa taotlus
• Kaeveloa tagatisraha arvestuse vorm (Pärnu)

Kaeveloa taotlemine

Kaevetööde teostamiseks peab hiljemalt 5 päeva enne kaevetööde algust esitama Pärnu linnavalitsusele kaeveloa taotluse

Kaeveloa taotlusele lisatakse:
• tehnorajatise ehitusprojekt ja ehitusluba või omavalitsuse kirjalik nõusolek
• puude ja põõsaste istutamise või juurimise korral asendiplaan
• tee ehituse või rekonstrueerimise teeprojekt ja ehitusluba
• üldkasutataval alal kaevamise korral maksekorraldus tagatisraha tasumise kohta või krediidi- või finantsasutuse garantiikiri
• linnavalitsuse poolt määratud vajalikud kooskõlastused
• tegevuslitsents, kui kaeveloa taotluses märgitud tööde tegemiseks on ette nähtud tegevuslitsents või majandustegevuseregistri registreering
• tehnorajatiste ja teede ehitamisel läbi võõra kinnisasja maaomaniku kirjalik nõusolek
• üldkasutataval alal kaevamise korral ülevaatlikud fotod/video plaanitavast kaevekohast
• väljavõte ehitusprojekti asendiplaanist
• liikluskorralduse skeem

Esitatav taotlus peab olema kooskõlastatud:
1) kaeveala maa omanikuga ja kaevetöö koha piiratud asjaõiguse omajaga;
2) kaevetöö kohta läbivate tehnorajatiste valdajatega, sealhulgas elektri, side-, gaasi-, vee-, kanalisatsiooni- või soojavõrkude valdajatega;
3) Muinsuskaitseametiga, kui kaevetöö kavandatakse mälestisel või selle kaitsevööndis;
4) Keskkonnaametiga, kui kaevetöö kavandatakse kaitstaval loodusobjektil või selle kaitsevööndis;
5) tee omanikuga, kui kaevetöö kavandatakse teel või selle kaitsevööndis;
6) liinivedu teostava ettevõtjaga, kui kaevetöö tegemiseks kavandatakse sulgeda tee, millel toimub ühistransport.
7) muud linnavalitsuse poolt määratud vajalikud kooskõlastused;

Taastamistööde tagatisraha Pärnu linnas
• Üldkasutataval alal kaevetöid teostav kaevaja on kohustatud enne kaeveloa saamist tasuma tagatisraha või esitama krediidi- või finantsasutuse garantiikirja linnavalitsuse poolt arvestatud suuruses ja tähtajaga.
• Tagatisraha suuruseks on taastatava tee- või pinnakatte pindala ja vastava tagatisraha määra korrutis, äärekivide puhul taastatava äärekivi pikkuse ja tagatisraha määra korrutis. 
• Kui taastamisele kuulub mitu tee- või pinnakatet, summeeritakse nende tagatisraha suurused.
• Osavalla territooriumil kaevetöid teostades tagatisraha tasuma ei pea

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

 

Liikluse spetsialist
Toomas Tammela
Suur-Sepa 16, kab 227
523 9064
toomas.tammela[at]parnu.ee

Teede peaspetsialist
Jaak Kanniste
Suur-Sepa 16, kab 227
444 8316
jaak.kanniste[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskonto
EE641010902023281004

Veebilehel kasutatakse küpsiseid