Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele
• Liiklusseadus

Viivistasu määramise alused
Vastavalt liiklusseadusele teeb parkimisjärelevalve ametiisik viivistasu määramise otsuse, kui:
1) parkimistasu on maksmata;
2) tasutud ettenähtust väiksema määra järgi;
2) tasutud parkimisaega on ületatud;
3) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud;
4) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust.

Viivistasu maksmine
• Viivistasu maksja on mootorsõiduki või haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, maksab viivistasu vastutav kasutaja.
• Viivistasu määr on 30 eurot ööpäevas.
• Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva mootorsõiduki või haagise omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates
• Esmakordse viivistasu määramise korral viimase 24 kuu jooksul viivistasu määr 0 eurot ööpäevas

• Maksukorralduse seadus

Kui mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta 30 päeva jooksul viivistasu otsusest teada saamisest esitada vaide Pärnu linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

Vaide esitamine
Viivistasu otsuse vaie
• Vaide esitamise õigus on sõiduki omanikul või sõiduki kasutajal, kui sõidukit kasutati kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse.
• Teised isikud saavad vaide esitada, kui eelnimetatud isik on neid selleks eraldi kirjalikult volitanud ning vaidele tuleb lisada volikiri.
• Vaidele lisatakse asjasse puutuvad dokumendid. Kui dokumentide esitamine ei ole võimalik, tehakse vaides viide nende asukohale.
Veebilehel kasutatakse küpsiseid