Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Eeskirjad, korrad, määrused

• Allpool on välja toodud olulisemad õigusaktid - eeskirjad, korrad, määrused
• Kõik Pärnu linna õigusaktid on kättesaadavad dokumendiregistris
• Määrused avaldatakse ka Riigi Teatajas: volikogu määrused ; linnavalitsuse määrused


Linnamajanduse ja keskkonna valdkonna õigusaktid

Linnavara valitsemise kord 
Linna valduses oleva rajatise või selle osa otsustuskorras kasutusse andmise tasumäärad
Pärnu linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord
Tervikuna Pärnu linna omandis olevate elamute üürimäärad
Maamaksumäärade kehtestamine 
Pärnu linna maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa

Heakorraeeskiri 
Hoove korrastavate korterelamute toetamise kord 
Kalmistute kasutamise eeskiri
Kohanimede määramise kord 
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Raieloa andmise kord 
Raieloa taotluse vormi ja raieloa vormi kinnitamine 
Supelranna ja supluskohtade kasutamise ja hooldamise kord (Koerte suplusalade kaart)
Tänava nimesiltide ja majanumbrite vorminõuded
Ülemäärase müra ja valgusefektide lubamine müügikohtade hooajalistel laiendustel

Jäätmehoolduseeskiri (JHE) (kehtib kuni 30.11.2022)
Jäätmehoolduseekiri (JHE) (jõustub 01.12.2022)
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri


Audru osavald
Eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord
Eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine
Äriruumide üüri piirmäärade kehtestamine
Maamaksumäära kehtestamine
Maamaksuvabastuse taotlemise kord
Heakorrakonkursi "Kaunim Kodu" juhend
Kaevetööde eeskiri

Jäätmehoolduseeskiri (kehtib kuni 30.11.2022)
Veeteenuse hinna kehtestamine

Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine
Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna moodustamine, vee-ettevõtja määramine ning veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine
Vee-ettevõtja määramine ning teenuse hinna kehtestamine Veikko-Tooma detailplaneeringu alal
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
OÜ SW Energia poolt Audru Keskkooli katlamajast müüdava soojusenergia kehtestamine


Paikuse osavald
Maamaksumäärade ja maksuvabastuse andmise kord
Üüri piirmäära kehtestamine
Kaevetööde eeskiri
Talviste teehooldustööde korra kehtestamine

Jäätmehoolduseeskiri (kehtib kuni 30.11.2022)
Kaugküttepiirkonna määramineSoojuse piirhinna kooskõlastamise kord
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Tõstamaa osavald
Jäätmehoolduseeskiri (kehtib kuni 30.11.2022)
Kaevetööde eeskiri            
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 

Riiklikud
Jäätmeseadus
Kalmistuseadus
Keskkonnajärelevalve seadus
Korrakaitseseadus
Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded
Lemmikloomade pidamise nõuded
Looduskaitseseadus
Loomakaitseseadus
Säästva arengu seadus
Veeseadus
Välisõhu kaitse seadus
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Üleriigiline jäätmekava


Veebilehel kasutatakse küpsiseid