Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

 Hajaasustuse programm (Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14)
• Hajaasustuse programm (programiinfo, RTK) 

2024. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruarist 1. aprillini 2024

• Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 
• Toetust saavad taotleda Pärnu linna hajaasustusega piirkondades elavad Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalla pered

Toetatavad tegevused
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) 

Tingimused 
• Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
• Toetuse taotlemiseks peavad taotlejad ja kaastaotlejad 2024. aasta 1. jaanuari seisuga olema katkematult sisse kirjutatud hajaasustusega maapiirkonnas asuvasse majapidamisse, mille elutingimusi soovitakse parandada.
• Toetuse suuruseks ühe majapidamise kohta on kuni 6500 eurot, millele tuleb lisada vähemalt 33 protsendi suurune oma- ja kaasfinantseering. 
• Kui taotleja on aastatel 2019–2023 hajaasustuse programmist juba toetust saanud, arvestatakse varasem toetussumma toetuse piirmäära sisse.
• Taotlejal ei tohi olla ajatamata riigimaksuvõlgu, taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema omavalitsuse poolt kinnitatud.

Toetuse saamise täpsemad tingimused ja taotlemiseks vajalikud vormid on kättesaadavad programmi lehel.

Taotluste esitamine
• Taotlemiseks vajalikud dokumendid
• Taotlus tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele

Taotlus koos vajalike dokumendiga saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee või
osavallakeskuse postiaadressile:
• Audru osavallakeskus, Pärna allee 7 , 88301 Audru alevik, Pärnu linn
• Paikuse osavallakeskus, Pärnade pst 11, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
• Tõstamaa osavallakeskus, Sadama tee 2, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn


 Aruandlus
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31. oktoobriks 2025.
• Toetuse kasutamise aruanne tuleb osavallakeskusele esitada ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti elluviimise lõppkuupäeva
• Kui projekti tegevused lõppevad planeeritust varem, esitatakse toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppemist

Aruandevorm

Lisaks aruandele toetuse kasutamise kohta tuleb toetuse saajal esitada:
• kulu- ja maksedokumentide koopiad
• veesüsteemide valdkonna projekti puhul ka vee kvaliteedi analüüs (välja arvatud juhul, kui projekti eesmärgiks oli torustike ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu)

Linnavalitsus kiidab toetuse kasutamise aruande heaks või lükkab selle tagasi 20 tööpäeva jooksul aruande saamisest arvates ning teavitab toetuse saajat otsusest viie tööpäeva jooksul.


Rahuldatud taotlused
• Pärnu linn: 2018 ; 2019 ; 2020 ; 2021 ; 2022 ; 2023
• Audru vald: 2017-1 ; 2017-2 ; 2016 ; 2015-1 ; 2015-2
• Paikuse vald: 2017 ; 2016 ; 2015 ; 2014 2013 2011 2010 2009 2008
• Tõstamaa vald: 2017 ; 2016 ;  2015 ;  2014 ; 2013 

rm reg logo sm

Lisainfo, tehniline nõustamine

Programmi koordinaator
Anu Peterson
keskkonna- ja heakorraspetsialist
5558 9798
anu.peterson[at]parnu.ee

Paikuse projektijuht
Kaarin Kivil
528 3247
kaarin.kivil[at]parnu.ee
Vastuvõtt kokkuleppel

Audru ja Tõstamaa projektijuht
Meelis Kaljumäe
5191 5636
meelis.kaljumae[at]parnu.ee
Vastuvõtt kokkuleppel

Veebilehel kasutatakse küpsiseid