Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Heakorraeeskiri 

Heakorra tagamiseks tuleb tiheasustusalal või tihedalt asustatud hoonestatud elamualal asuval kinnistul:
1) hoida korras kinnistu, selle piirdeaed ja kinnistul asuvad ehitised ning vältida kinnistult prahi, tolmu ja muu sarnase lendumist kõrvalkinnistutele;
2) koristada maha langenud lehed;
3) tagada numbrisilt hoone välisseinal või kinnistu sissepääsul ning numbrisildi nähtavus avalikult kasutatavalt teelt;
4) tagada haljastuse korrashoid, sh vältida tuleb kinnistu võsastumist (muru või heina kõrgus maapinnast ei või ületada 20 cm); *
5) tagada ehitise ohutus, sh kõrvaldada kinnistul paikneva hoone üldkasutatava territooriumiga vahetult piirneva ehitise katuselt lumi, jää (sh jääpurikad), varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagada ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal üldkasutataval territooriumil ohutu liiklemine;
6) vältida kinnistul kasvava taimestiku, sh puude ja selle juurestiku kahjustamist;
7) mitte hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänava-äärses õueosas kõrgemal piirdeaiast või hekist;
8) vältida aia- ja haljastusjäätmete põletamist;
9) kärpida üle kinnistu piiri ulatuvaid puude ja põõsaste oksi, mis varjavad liikluskorraldusvahendeid või takistavad liiklust, eemaldada puudelt murdumisohtlikud ja kuivanud oksad, koristada tuulemurd ning likvideerida kuivanud puud kooskõlas puu langetamist ja hoolduslõikust reguleerivate õigusaktidega.

* Suurematel kui 0,5 ha suurustel haljasaladel ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutel muru kõrguse nõuet ei kohaldata, kuid nõuete täitmiseks tuleb suurematel kui 0,5 ha suurustel haljasaladel muru niita vähemalt kaks korda aastas (esimene kord hiljemalt 24. juuniks ja teine kord hiljemalt 20. augustiks) ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutel vähemalt kord aastas (hiljemalt 20. augustiks).

Koormis tiheasustusaladel ja tihedalt asustatud hoonestatud elamualadel
• Kinnistu kasutaja on kohustatud tegema heakorratöid tema omandis või valduses oleval tiheasustusalal või tihedalt asustatud hoonestatud elamualal asuval kinnistul ja sellega vahetult piirneval üldkasutatava territooriumil osas, mille korrashoiukohustus ei ole seadusega antud teistele isikutele.
• Isik, kellel koormise täitmine lasub, võib oma arvel lasta selle täita teisel isikul, mis juhul tuleb koormise täitmiseks kohustatud isikul esitada linnavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus maksta koormise täitmise eest raha, mida tuleb kasutada selle koormise täitmiseks.
• Taotluse saamisel ja põhjendatud juhul tellib linnavalitsus linnavalitsuse hallatavalt asutuselt koormise täitmiseks vajalikud tööd.
• Koormise täitmise tasu arvestamisel lähtutakse sellest, et tasu peab vastama madalaimale turuhinnale ning see tasutakse kuni kolmes osas vähemalt kolme kuu jooksul.
Tiheasustusealade ja tihedalt asustatud hoonestatud elamualade kaart

Pärnu linna poolt hooldatava üldkasutatava territooriumi heakorda ning määruses nimetatud kõnniteede talvist teehooldust korraldab Pärnu linnavalitsus.

Pärnu linna omandis olevate objektide haldamise ja hooldamisega tegeleb Pärnu Haldusteenused. Lisaks osutatatakse ka erinevat liiki haldus- ja heakorrateenuseid ka linnakodanikele – alates hauaplatside korrashoiust kuni majakatustel tehtavate lumetõrje töödeni.


Anna teada

anna teada2 Veebirakenduses Anna teada saab teavitada heakorraprobleemist, (nt prügihunnik metsa all, nõuetele mitte vastav tee, lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle vms)

Mugavaks teavituste saatmiseks lae oma telefoni mobiilirakendus Anna teada, see on olemas nii AndroidiiOSi kui Windows Phone jaoks.

Infosüsteemi haldaja on AS Andmevara. Rakendus on välja töötatud Siseministeeriumi tellimusel. Projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Klikake pildil ja sisenege rakendusse

anna teada

Heakorra peaspetsialist
Piret Unn
Suur-Sepa 16, kab 213
444 8309
piret.unn[at]parnu.ee

Keskkonna- ja heakorraspetsialist
Anu Peterson
Sadama tee 2, Tõstamaa
444 8164
anu.peterson[at]parnu.ee

Keskkonna- ja heakorra peaspetsialist
Marve Virunurm
Suur-Sepa 16, kab 218
444 8307
marve.virunurm[at]parnu.ee

Keskkonna- ja heakorraspetsialist
Maarika Keskoja
Pärna allee 7, Audru
444 8177
maarika.keskoja[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid