Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Jäätmehoolduseekiri (JHE) (jõustub 01.12.2022)

30. novembrini 2022 kehtivad eeskirjad
• Pärnu linna jäätmehoolduseeskiri
• Audru osavalla jäätmehoolduseeskiri
 Paikuse osavalla jäätmehoolduseeskiri
• Tõstamaa osavalla jäätmehoolduseeskiri

Jäätmevaldaja kohustused:
• tagama tekkivate jäätmete, mida ei saa või ei tohi tekkekohas taaskasutada või kõrvaldada, liigiti kogumise ja hoiustamise
• korraldama tekkinud jäätmete veo jäätmekäitluskohtadesse või kogumispunktidesse, v.a jäätmete osas, mis on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga
• kasutama jäätmete kogumiseks ja hoiustamiseks piisavas koguses ja suuruses kogumismahuteid või kokkuleppe alusel ühismahuteid
• tagama mahutite tühjendamise sagedusega, mis väldib nende ületäitumise, ümbruse reostumise, haisu ja kahjurite tekke ning leviku
• hoidma jäätmeid selliselt, et need ei levitaks haisu ega põhjustaks ohtu

Vaata lisaks: Jäätmete sorteerimine (juhendid, kogumiskohad)

Korraldatud jäätmevedu

• Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik
• Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse järgmistele jäätmeliikidele: segaolmejäätmed, biolagunevad köögi ja sööklajäätmed, vanapaber ja kartong ja biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed.

Pärnu linnas teostab korraldatud jäätmevedu Ragn-Sells AS:
• Hinnakirjad: PärnuAudru ; Paikuse ; Tõstamaa
 Veograafikud (Ragn-Sells iseteenindus)

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise / peatamise taotlemine
• Kui kinnistut ei kasutata, on jäätmetekitajal õigus taotleda Pärnu linnavalitsuselt korraldatud jäätmeveost vabastust või selle ajutist peatamist
• Vabastust on võimalik saada vaid juhul, kui linnavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata
• Suvilate ja aianduskruntide puhul on vaja kindlasti ära märkida, kas suve jooksul kinnistut kasutatakse. Kui kasutatakse, siis peab seal suvel vedu toimuma ning veo peatamine on võimalik sügisest kevadeni

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmetekitaja peab esitama hiljemalt 20. jaanuariks Pärnu linnavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnisasjal ei ole mitteliitunuks loetud perioodi kestel elatud või kinnisasja ei ole kasutatud. Kinnituse mitteesitamisel loetakse jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

• Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlus doc ; e-teenus 
• Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunu kinnitus doc ; e-teenus 


Ühismahuti

• ühismahuti kasutamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele ühismahuti kasutamise taotlus
• ühismahuti kasutamisel on jäätmeveolepingu sõlmimine kohustuslik.
• jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks
• ühismahutit, va kilekotti, on lubatud kasutada üksnes naaberkinnisasjadel või ühise õuealaga korterelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks

Blanketil täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Ragn Sells
606 0439
parnu@ragnsells.ee
ragnsells.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid