Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

NB! Toetusetaotlusi saab esitada 15. märtsini 2024

Tingimused

Korterelamute hoovide korrastamiseks toetuse andmise kord 
• Toetus on mõeldud avalikult läbipääsetavate ehk piirdega piiramata korterelamute õuealade heakorrastamiseks
• Toetust võivad taotleda Pärnu keskuslinnas ja osavaldades tegutsevad korteriühistud
• Toetusetaotluse võib esitada ka ühiselt teiste taotlejatega, kui hoovid külgnevad üksteisega

Toetust saab taotleda:
1) kinnistu hooviala projekti koostamiseks
2) mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks
3) jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks
4) hooviinventari paigaldamiseks, korrastamiseks või rajamiseks (k.a prügikonteinerite ja rataste hoiustamise kohad, hooviala valgustus)
5) istutustöödeks ning kõrghaljastuse hooldus- ja raietöödeks
6) parkimiskohtade ja sissesõiduteede rajamiseks ning teekatte parandamiseks

Toetusemäär: 
• Punktides 1–5 nimetatud tegevuste toetuseks kuni 50% kavandatavate tegevuste kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 40% linna eelarves kajastatud toetuse kogumahust ühe taotluse kohta
• Punktis 6 nimetatud tegevuste toetuseks antakse toetust kuni 50% taotluses kavandatavate tegevuste kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 20% linna eelarves kajastatud toetuse kogumahust ühe taotluse kohta

Taotlemine ja aruandlus
• Taotlusi saab esitada 15. jaanuarist 15. märtsini 
• Taotleja võib sama aasta jooksul esitada ühe toetusetaotluse punktides 1–5 nimetatud tegevusteks ning ühe taotluse punktis 6 nimetatud tegevustele
• Kavandatav töö tuleb ellu viia toetuse saamise otsusest 12 kuu jooksul
• Teostatud tööde kohta tuleb esitada aruanne hiljemalt hiljemalt 13 kuu jooksul toetuse andmise otsusest

• Toetusetaotlus e-vorm ; .doc
• Kuluaruanne

Taotlusele tuleb lisada: 
1) korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku tegevuse teostamise kohta;
2) ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks;
3) vajadusel taotleja kasutuses oleva naaberkinnistu omaniku nõusolek;
4) kinnistu või kinnistute plaan kavandatava tegevuse asukoha skeemiga ning kavandatava tegevuse kirjeldus;
5) fotod kavandatava tegevuse asukohast enne tegevuste algust;
6) kavandatavate tegevuste eelarve;
7) juhul, kui kavandatava tegevuse eelarve on suurem kui 2 000 eurot (käibemaksuta), tuleb esitada taotleja valitud hinnapakkumine. Hinnapakkumine peab sisaldama pakkuja kinnitust, et tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust. Edukale hinnapakkumisele tuleb lisada vähemalt kaks hinnapakkumist vähemalt kolme pakkumiskutsega. Juhul, kui taotleja ei valinud tegevuse teostajaks kõige väiksema maksumusega pakkumist, tuleb taotlusele lisada põhjendus valitud hinnapakkumise kohta;
8) asjakohased load, kooskõlastused, hinnangud või nõusolekud kavandatava tegevuse tegemiseks.

 

Haljastuse peaspetsialist
Maire Akkermann
521 7496
maire.akkermann[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid