Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Raieloa andmise kord 
• Raieloa taotlus doc e-vorm 

Pärnu linna tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude raiumiseks annab vastava taotluse alusel loa Pärnu linnavalitsus.

Raieloa taotluse võib esitada:
1) puu kasvukoha maa-ala omanik või seaduslik valdaja omaniku nõusolekul;
2) Pärnu linna omandis oleval maa-alal kasvava puu puhul asjast huvitatud isik;
3) puu kasvukoha kinnistu naaberkinnistu omanik, kui taotletakse üle piiri ulatuvate puuokste kõrvaldamist.

Taotlus peab sisaldama:
 1) taotleja andmeid (nimi; isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefon, e-posti aadress jms);
 2) põhjendust puu langetamiseks või hoolduslõikuseks. Hoolduslõikuse korral soovitavat lõikuse ulatust ja võra kuju pärast lõikust;
 3) pildimaterjal olemasolevast olukorrast;
 4) puu kasvukoha aadressi ning vajadusel asendiplaani või joonist puu asukoha selgitamiseks või puu asukoha täpset kirjeldust;
 5) kinnitust, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse tööde järgselt heakord;
 6) asjakohasel juhul ehitusloa või –teatise number.

Vajadusel lisatakse taotlusele:
1) kõikide kaasomanike nõusolekud kaasomandis oleval kinnistul asuva puu langetamiseks või hoolduslõikuseks 
2) juhatuse või üldkoosoleku otsus ühistu kinnistul asuva puu langetamiseks või hoolduslõikuseks 
3) kui puu kasvab naaberkinnistul, lisatakse taotlusele dokumendid, et on täidetud asjaõigusseaduses sätestatud üle piiri ulatuvate okste eemaldamiseks vajalikud tingimused.

Blanketil täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus saata aadressil
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn Raieluba ei ole vaja:
1) tuuleheite ja tormimurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtliku) puu langetamiseks;
2) kuivanud, murdunud ja rippes okste ning vesivõsude kõrvaldamiseks;
3) elupuu ja vormipuu hoolduslõikuseks;
4) väljaspool Pärnu linna muinsuskaitseala, selle kaitsevööndit või miljööväärtuslikku ala kasvava puu hoolduslõikuse teostamiseks;
5) okste kärpimiseks osas, mis varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate ja/või sõidukite liiklust;
6) Pärnu linna omandis oleval maa-alal kasvava puu raieks, juhul kui puu langetatakse või hoolduslõikust teostatakse Pärnu linnaga sõlmitud lepingu alusel;
7) maakatastriseaduse mõistes maatulundusmaal kasvava puu langetamiseks.


Linnamajanduse osakond
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8100
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad

Veebilehel kasutatakse küpsiseid