Lõppenud projektid

Pärnu linna projektid siseriiklike programmide kaasrahastamisel

2018 Mandri- ja saarevahelise transpordiühenduste parandamine Manija saarel
2018 Manija tuletõrje veevõtukoha rajamine
2018 Manija saarekeskuse tee ja hõljukiplatsi rekonstrueerimine
2018 KIK: Aktiivõppeprogrammid 8. ja 9. klasside õpilastele
2018 KIK: Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna 6. klassidele "Retk läbi Pärnumaa ökosüsteemide"
2018 KIK: Pärnu linna lasteaedade loodusõppe aktiivprogrammid
2018 KIK: Gümnaasiumi õppeprogrammid Pärnu linna õpilastele
2018 Tammiste hooldekodu Tieli maja küttesüsteemi rekonstrueerimine

2017 Kõrgenenud hooldusvajadusega täiskasvanu päevahoiuteenuse inventari soetamine
2017 KIK: Gümnaasiumi õppeprogrammid Pärnu linna 10.- 12. klassi õpilastele
2017 KIK: Pärnu linna lasteaedade loodusõppe aktiivprogrammid: "Erinevad elukeskkonnad meie ümber"
2017 KIK: Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna 6. klassidele "Retk läbi Pärnumaa ökosüsteemide"

2016 KIK: Pärnu kesklinna kaitsealuste parkide dendroloogiliste hinnangute ja hoolduskavade koostamine
2016 KIK: Pärnu Rannapargi hoolduskava järgsed hooldustööd
2016 KIK: Niidu maastikukaitsealal hooldustööde läbiviimine
2016 KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine (2016)
2016 KIK: Uus-Sauga 56 ja Mõisavahe 2 kinnistutel paiknevate endisaegsete sõjaväehoonete lammutamine
2016 KIK: "Keskkonnakeemia laboris" õppeprogrammid Pärnu Linna 8. ja 9. klassi õpilastele

2015 KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2015 KIK: Pärnu Rannapargi dendroloogilise hinnangu ja hoolduskava koostamine
2015 KIK: Vanapargi alleel 2015. a hooldustööde läbiviimine
2015 KIK: Pärnu linnas Rehepapi T1 kinnistul paikneva endise sõjaväehoone (juhtimis-keskuse) lammutamine

2014 KIK: Pärnu kaitsealustel alleedel (Kuninga, Pühavaimu, Ringi, Vanapargi) 2014. a hooldustööde läbiviimine
2013 Pärnu Toimetulekukooli õueala kujundamine arendavaks õpikeskkonnaks I etapp
2013 KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2012 KIK: Pärnu Raeküla Lasteaia endise katlamajahoone lammutamine
2012 KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine 
2011 Pärnu Toimetulekukooli ja Pärnu lasteaed Pillerpall akende vahetus
2011 Olev Siinmaa 130. aastapäevale pühendatud konverents ja näitus
2011 KIK: Pärnu linna avaliku konteinerpargi laiendamine
2011 KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2010 KIK: Kasutuseta puurkaevude likvideerimine Pärnu linnas
2010 KIK: Pärnu looduskaitsealustele alleedele hoolduskava koostamine


Pärnu linna projektid EL heitmekaubanduse kauplemissüsteemi kaasrahastamisel

» 2019 Tammiste hooldekodu Brüsseli maja energiatõhususe parandamine (atmosfääriõhu kaitse)
» 2019 Pärnu linna Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamine
» Pärnu linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine


Pärnu linna projektid Riigi eelarvestrateegia 2017–2020 kaasrahastamisel

» 2018 Teeületuskohtade ohutumaks muutmine Pärnu linnas 


 Pärnu linna projektid EL struktuurifondide kaasrahastamisel 2014-2020

» Puuetega inimeste eluruumi füüsiline kohandamine Pärnus (I voor)
» Omastehooldajad tööturule: koduteenus ja täisealise päevahoid Pärnu linnas võimalustepõhiselt vajadustepõhiseks
» Ettevõtluskeskkonna taristu parendamine - Kase tänava ühendamine Ehitajate teega
» Pärnu rannaalale ligipääsetavuse parendamine ning ettevõtluse infrastruktuuri arendamine
» Kergliiklustee Pärnu kesklinna ja Lottemaa ühendamiseks (Pärnu osa)
» Jüri Jaansoni raja rekonstrueerimine ja pikendus Pärnu jõe paremkaldal
» Lindi küla avalik juurdepääs merele
» 
Säästlikke liikumisviise toetav Pärnu linnasüda
» 
Tallinna mnt kergliiklustee
» 
Haapsalu mnt kergliiklustee
» Pärnu Vanalinna Põhikooli rekonstrueerimine
» Domineeriva linnakeskusega ühinevate omavalitsuste juhtimismudel
» Liivi teed ja Paide mnt ühendava kergliiklustee ehitamine
» Väike-Posti tn lasteaia rajamine
» Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside analüüsi läbiviimine


Lõppenud koostööprojektid 2014 -2020
2012–2016 LINNALEHMAD ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda (Restoration and public access of urban coastal meadow complex in Pärnu town)
2015–2016 Olgem aktiivsed! ehk Let Us Be Active! – Social inclusion of older people through volunteering in Estonia, Latvia and Finland
2015–2018 HANSA - Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances
2016–2019 NonHazCity - Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region


Pärnu linna projektid EL struktuurifondide kaasrahastamisel 2007-2013

» Pärnu Koidula Gümnaasiumi ümberkorraldamine eraldiseisvaks gümnaasiumiks
» Tammiste kergliiklustee ehitamine
» Amphora avaliku vaate arendamine mugavamaks, lihtsamaks ja arusaadavamaks
» Loode-Pärnu tööstusala I etapi tänavavõrgu rajamine
» Raba tänava kergliiklustee ehitamine
» Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi rada (Jüri Jaansoni rada)
» Kergliiklustee rajamine Pärnu rannas Mai rajooni ja kesklinna ühendamiseks
» Pärnu Rannapargi rekonstrueerimine
» Kodutute ja pikaajaliste töötute päevakeskuse loomine (Suur-Posti 18)
» Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja infrastruktuuri väljaarendamine
» Pärnu LV infosüsteemide turvalisuse tõstmine ISKE-st lähtuvate tüüpmoodulite meetme rakendamisel
» Eakate avahoolduskeskuse rekonstrueerimine ja juurdeehitus (Metsa 10)
» Vallikääru taastamine atraktiivseks puhkekeskkonnaks I etapp
» Pärnu Jääfestival 2012
» Pärnu Linnavalitsuse strateegilise juhtimisvõimekuse arenguprogramm

Koostööprojektid, milles Pärnu linn osales partnerina
» LINNALEHMAD ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda (Restoration and public access of urban coastal meadow complex in Pärnu town)
» Noore vanema toimetuleku toetamine lapsehoiu teenuse pakkumise läbi
» Noore vanema toimetuleku toetamine töötuse ennetamiseks
» Pärnumaa loomemajanduse tugiüksuse käivitamine
» Pärnumaa kodanikuühiskond aktiviseerimas tööotsijaid – põlvkondadevaheline koostöö tandemmeetodil
» Omavalitsuste õigusalase võimekuse suurendamine
» Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine
» CentralBalticCycling (Development and Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area)
» Learning 2.0 - Collaborative learning in the Age of Web 2.0
» Läänemere rannikuala üleujutuste hoiatussüsteemi teostatavusuuring
» AGORA projekt
» Lääne-Eesti Külastuskeskus (Uus tn 4, Volikogu maja I korrus)
» Pärnumaa sihtkoha turundamise klaster
» Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 1
» Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 2
» Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 3
» Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööle
» Sotsiaalhoolekande valdkonna täiendkoolituse süsteemi terviklik arendamine
» Avaliku halduse ja õigusloome kvaliteedi tõstmine osalevates omavalitsusüksustes
» Ettevõtlik pärnakas 2011/2012


Muud projektid

WHO Tervislike linnade projektid
- WHO Tervislike linnade PHAN WP6 projekt (European WHO Physical activity networking WP6 Networking on tools for physical activity planning and economic assessment)

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetused
- Majandussidemete loomine Eesti, Rootsi ja Soome ettevõtete vahel (Establishing economic links with Ostrobotnia)
- Co-operational patterns between regional university colleges and local municipalities

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused
Lõppenud projektid
- HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm
- 30. Rahvusvaheliste Hansapäevade Majanduskonverents „Hansa + turism = Hansaturism"
Lõppenud koostööprojektid, milles Pärnu linn osales partnerina
- Pärnu linna ja lähiümbruse teemaplaneeringu koostamine
- Linnafoorumid

Kasvuhoonegaaside säästu andvad investeeringuprojektid 2010-2013
Eesti osaleb rahvusvahelise kliimamuutuse raamkonventsiooni Kyoto protokolli alusel toimivas heitmekvoodi kauplemissüsteemis. Vabariigi Valitsuse korraldusel suunatakse kasutamata saastekvoodi müügist laekunud raha muuhulgas kohalike omavalitsuste objektidele, mille hulgas on kaheksa Pärnu linna objekti. Kauplemisest saadud tulu on oma olemuselt ühekordne tulu, mida saab võtta kasutusele aastail 2010–2013. Tegemist on sihtotstarbeliste vahenditega, mida tohib kasutada üksnes kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele suunatud projektide ja toetusmeetmete rahastamiseks.

Pärnu objektid, mida renoveeritakse saastekvoodi müügist laekunud vahenditest:
- Pärnu Vanalinna Põhikooli võimla
- Pärnu Kunstide Maja õppehoone
- Pärnu Rääma Põhikool
- Vene Gümnaasium
- Lastead Pöialpoiss
- Ülejõe Lasteaed
- Pärnu Lasteaed Mai
- Pärnu Raeküla Vanakooli Keskus

Veebilehel kasutatakse küpsiseid