1. OÜ Kümblus nõukogu liikme volituste pikendamine
2. AS Pärnu Vesi nõukogu liikmete volituste pikendamine
3. Volituste andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 19.08.2019 korralduse nr 559 „Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine
5. Pärnu sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine
6. Tõstamaa Keskkooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
7. Pärnu Päikese Kooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
8. Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava kinnitamine
9. Pärnu Kunstide Maja teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
10. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
11.–13. Ehitusloa andmine
14. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Nõusoleku andmine Sonmak Group OÜ ehituskohustuse täitmise tähtaja pikendamiseks
17. Nõusoleku andmine Pernauer OÜ ehituskohustuse täitmise tähtaja pikendamiseks
18. Riigihanke „Pärnu linna avalike tualettruumide haldamine 01.02.2020 kuni 31.12.2022“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
19. Pärnu Linnavalitsuse 5. august 2019 korralduse nr 534 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine


1. Huvihariduseks ja huvitegevuseks õppevahendi toetuse eraldamine
2. Ametist vabastamine
3.–5. Ehitusloa andmine 
6. Kkoha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Audru vallavalitsuse 19.06.2006 korralduse nr 195 „Vaba metsamaa erastamine” muutmine
8. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
9. Katastriüksuste sihtotstarvete korrastamine
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste muutmine Pärnu linnas, Papiniidu tn 8 kinnistul
12. Pärnu linnas enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud
13. Eluruumide üürile andmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna poolt eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise kord
2. Pärnu linna abipolitseinikele tänukirjade ja rahaliste tunnustuste andmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
2. Volituste andmine
3. Pärnu linna 2019. aasta kultuuri aastapreemiad
4. Kohanimede määramine
5. Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistluse väljakuulutamine
6.–8. Ehitusloa andmine
9. Projekteerimistingimuste väljastamine 
10. Pärnu Linnavalitsuse 25.07.2019 korralduse nr 462 muutmine
11. Pärnu linnas Paikuse alevis Kiviaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Paikuse alevis Vahtramäe tee 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
13. Riigihanke „Pärnu Rääma Põhikooli hoonete rekonstrueerimise projekti koostamine“ pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
14. Eluruumide üürile andmine
15. Linnavara võõrandamine
16.–27. Pärnu koolide põhimäärused
28. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ vastuvõtmine
29. Pärnu linnas enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud
30.–33. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
34. Pärnu linna Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
35. Pärnu linnas J. V. Janneni tn 47 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
36. Pärnu Linnavolikogu 21.09.2017 määruse nr 26 „Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse põhimäärus“ muutmine
37.–38. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks 

Ülevaade istungist


1.Pärnu linna 2020. aasta eelarve
Linnavalitsus saatis volikogusse esimesele lugemisele Pärnu linna 2020. aasta eelarve projekti. Põhitegevuse tuludeks on järgmisel aastal planeeritud 80, põhitegevuse kuludeks 72,2 miljonit eurot. Põhitegevuse tulemiks on 7,8 miljonit eurot, mis moodustab 9,77 protsenti põhitegevuse tuludest. Investeeringuid on kavas teha 18,6 miljoni euro ulatuses. Linna netovõlakoormuseks on prognoositud 37,7 protsenti aasta põhitegevuse tuludest.


1. SA Pärnumaa Arenduskeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
2. Linnavara tasuta võõrandamine otsustuskorras
3.–6. Ehitusloa andmine
7.–12. Koha-aadresside  ja sihtotstarvete määramine
13. Vara omandamine
14. Linnavara võõrandamine

Ülevaade istungist


1. Ametisse kinnitamine
2. Linnavara tasuta võõrandamine otsustuskorras 
3. Volituste andmine
4. Pärnu linna Aasta Tervisedendaja 2019
5. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
6. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
7. Pärnu Linnavalitsuse 14.09.2015 korralduse nr 447 muutmine
8. Pärnu Linnavalitsuse 16.09.2019 korralduse nr 618 muutmine
9. Vara omandamine ja võõrandamine
10. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
11. Eluruumide üürile andmine
12. Kohanimede määramine 
13. Koha-aadresside muutmine
14. Eassalu karjäär 4 sihtotstarbe muutmine
15.–17. Ehitusloa andmine
18.–19. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused
20. Tasuta parkimisloa andmine
21. Riigihanke „Pärnu Rääma Põhikooli hoonete rekonstrueerimise projekti koostamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Toetuse eraldamine
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklassides 2019/2020
3. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse eraldamine
4. Riigihanke „Seadmete ja sisustuse ning õppe- ja abivahendite ostmine HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu üldhariduskoolidesse“ pakkumuste tagasilükkamine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
5. Riigihanke „Fiiberoptilise laivõrgu rent“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. OÜ Paikre nõukogu liikme nimetamine
7. Nõusoleku andmine kinnisasjade reaalservituudiga koormamiseks kinnisasja kasuks
8. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 
9. Tasuta parkimisloa andmisest keeldumine
10. Audru vallavalitsuse 05.10.2017 korralduse nr 315 „Audru valla kohalike teede nimekirja kinnitamine“ muutmine
11. Vaide lahendamine
12. A.H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
13. Ehitusloa andmine
14. Koha-aadresside muutmine
15. Pärnu linna 2019. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)
16. Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 46 „Sporditegevuse toetamise kord“ muutmine
17. Pärnu Spordikooli põhimäärus
18. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine
19. MTÜ Eesti Konverentsibüroo liikmeks astumine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemiate määramine
2. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
3. Volituste andmine
4. Vara omandamine
5. Ettevõtlustoetuse eraldamine
6.–9. Ehitusloa andmine 
10.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ja muutmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Ametist vabastamine
3. Ettevõtlustoetuse eraldamine
4. Pärnu linnas Lina tn 18a ja 18b ning Rohu tn 98 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
5. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmisest keeldumine Silla külas Kuigu tee 21 kinnistul
6.–10. Ehitusloa andmine
11. Audru alevikus Raksipõllu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Pärnu linnavalitsuse 07.10.2019 korralduse nr 666 muutmine
13. Tasuta parkimisloa andmine
14. OÜ Paikre nõukogu liikmete nimetamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 9. aprilli 2018 korralduse nr 343 „Pärnu linna tervisenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ muutmine
2. Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise korra muutmine
3. Spordiprojektide ekspertkomisjoni koosseisu muutmise eelnõu
4. Kirjalike enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute enampakkumiste korraldamine
5. Pärnu linnavalitsuse 15.10.2018 korralduse nr 834 muutmine
6. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmisest keeldumine
7. Ehitusloa andmine 
8.–9. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
10. Liikmeõiguste teostaja nimetamine Rohelise Jõemaa Koostöökogus

Ülevaade istungist


1. MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus projekti toetus
2. Pärnu linnavalitsuse 14. jaanuari 2019 korralduse nr 8 „Pärnu linna 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ muutmine
3. Preemia maksmine
4. Kohanimede muutmine
5.–8. Ehitusloa andmine 
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
10. Linnavara komisjoni põhimääruse kinnitamine
11. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
12. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
13. Kohalikele teedele teeregistrisse registreerimiseks nime ja unikaalse koodi määramise delegeerimine
14. Kinnisasja koormava hoonestusõiguse ennetähtaegne lõpetamine
15. Pärnu linnas Karu tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Malmö tn 23 kinnistule
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Hommiku tn 8 ja 8a kinnistutele
18. Pärnu linnas, A. H. Tammsaare pst 25 ja Papli tn 10 ning 12 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
19. Pärnu linna 2019. aasta teine lisaeelarve
20. MTÜ Eesti Konverentsibüroo liikmeks astumine
21. Pärnu aukodanikunimetuse, Pärnu vapimärgi ja Pärnu teenetemärgi andmise kord

Ülevaade istungist


1. Terviseprojekti toetus
2. Korralduse 566 "Noore tervishoiutöötaja õppelaenu tagasimakse toetamine" muutmine
3. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
4. Pärnu linnavalitsuse 21. jaanuari 2019 korralduse nr 44 „Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse kinnitamine“ muutmine
5. Kultuuri aastapreemiate määramise komisjon
6. Spordiprojektide toetuste eraldamise muutmine 
7. Preemiate rahaliste suuruste kinnitamine
8. Preemia maksmine
9.–13. Ehitusloa andmine 
14. Papsaare külas Pajuvälja ja Lehtmetsa detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Linnavara võõrandamine
17. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
18. Nõusoleku andmine kinnisasja koormava hoonestusõiguse koormamiseks ostueesõigusega
19. Pärnu linnavalitsuse 27. mai 2019 korralduse nr 368 "Tasuta parkimislubade andmine" muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid