Jäta menüü vahele

1. Eneseisolatsioonis viibivatele Covid-19 diagnoosiga isikutele muu hoolekandelise abi osutamine
2. Tõstamaa keskkooli arengukava 2021-2035 kinnitamine
3. Jõõpre kooli arengukava 2021-2035 kinnitamine
4. Pärnu linnavalitsuse 24.05.2021 korralduse nr 346 „Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojektide toetuse eraldamine“ muutmine
5. Pärnu linnavalitsuse korralduste muutmine
6.–10. Ehitusloa andmine
11. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine
12. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maade riigi omandisse jätmiseks
13. Pärnu linn, Papsaare küla, Nurme tee L2 ja Nurme tee L3 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Pärnu linnavalitsuse 16.08.2021 korraldusele nr 531 esitatud vaide lahendamine
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Lai tn 18 kinnistul
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Lõuna tn 20 kinnistul
17. Pärnu linnas, Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Pärnu linnas Õuna tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
19. Nõusoleku andmine kinnisasja Suur-Jõe tn 57 ja kinnisasja koormava hoonestusõiguse koormamiseks isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ kasuks
20. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Lavassaare alev, Karja tn 2 kinnistu


1.–5. Volituste andmine
6. Koolivaheaegade muutmine Pärnu Raeküla koolis 2021/2022. õppeaastal
7. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine 2021/2022. õppeaastaks Pärnu Raeküla koolis
8. Raha eraldamine reservfondist
9.–11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12.–16. Ehitusloa andmine
17. Sundvalduse seadmine
18. Mai tn 3 kinnistu, Karja tänava pikenduse, kergliiklustee ja Mai elamupiirkonna vahelise ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine
19. Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Hoonestusõiguse seadmine valikpakkumisel Pärnu linnas, Pärnu linnas kinnisasja Rehepapi tn 3 jagamisel moodustatavale kinnisasjale

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Pärnu linna ettevõtlustoetuse taotluste hindamise ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine
4.–14. Pärnu linna lasteaedade arengukavade kinnitamine
15.–16. Ehitusloa andmine 
17. Kohanime määramine 
18. Pärnu linnavalitsuse 10.02.2020 korralduse nr 81 „Reklaamikandjate paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise tasumäärade ja kasutusse andmise tingimuste kehtestamine“ muutmine
19.–22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Sundvalduse seadmine 
24. Kinnisasjade tasuta omandamine 
25. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks kinnisasjale Pikk tn 14
26. Hoonestusõiguse seadmine valikpakkumisel Pärnu linnas, Pärnu linnas kinnisasja Rehepapi tn 3 jagamisel moodustatavale kinnisasjale
27. Pärnu linnavalitsuse 31.05.2021 korralduse nr 375 muutmine
28. Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 korralduse nr 104 "Linnavara kasutusse andmine" muutmine
29. Linnavara kasutusse andmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu linna hariduspreemiate määramine
3. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
4. Pärnu linnas, Papsaare külas, Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
5. Valgeranna külas Leetsi tee 7 detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Tee ehitusloa andmine Kiriku-Rebasefarmi tee
7. Tee ehitusloa andmine Talli tänav T1 ja Turu tänav T3
8.–11. Ehitusloa andmine 
12.–13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Lemmetsa küla, Nigula tee ja Nigula tee L2 katastriüksuste Tori valla munitsipaalomandisse andmine ning sihtotstarvete määramine
15. Papsaare küla, Kulliaasa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Pärnu linnavalitsuse 09.08.2021 korralduse nr 527 “Pärnu linnas Rõugu tn 14 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine” muutmine
17. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
18. Eluruumide üürile andmine
19. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale Pärnu linnas Pärlimõisa tee 9 kirjalikul enampakkumisel
20. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele Pärnu linnas Kiltri tn 1, 3 ja 4 kirjalikul enampakkumisel
21. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks

Ülevaade istungist


1. MTÜ Pärnumaa Puuetega Koja sotsiaalprojekti eelnõu
2. Volituste andmine
3. Pärnu linnavalitsuse 06. mai 2019 korralduse nr 297 „Pärnu Keskraamatukogu lahtioleku aegade kinnitamine” muutmine
4. Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi väljaandmise kord
5.–6. Ehitusloa andmine
7. Pärnu linnas Seljametsa külas Laine kinnistu ja Koidu tn 1, 3, 5, 7 ja 8 detailplaneeringu koostamise algatamine
8. Värati külas Meremaa detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Papsaare küla Ihna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Paikuse alev Keraamika tn 17 kinnistule
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Kaldatamme tee 2 kinnistule
12.–15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Keskkonnaameti vaide lahendamine
17. Pärnu linnavalitsuse 03.05.2021 korralduse nr 282 muutmine
18. Riigihanke „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla ehitamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
19. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks (Vanajõe tee)
20. Riigihanke „Telefoni- ja andmesideteenused“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
21. Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
22. Korrakaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
23. Maapõueseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
24. Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Ülevaade istungist


1. Tammiste hooldekodu arengukava koostamise algatamine
2. Pärnu linna hariduspreemiate määramine
3. Pärnu linnavalitsuse hallatavate huvikoolide õppetasudest
4. Pärnu linna kliima- ja energiakava 2030 algatamine
5. Riigihanke „Arvutite ja monitoride rentimine” pakkumuse tagasilükkamine
6. Raha eraldamine reservfondist
7. Pärnu linnavalitsuse 08.02.2021 korralduse nr 83 „Spordiprojektide toetuste eraldamine“ ja 24.05.2021 korralduse nr 347 „Spordiprojektidele toetuste eraldamine“ muutmine
8. Pärnu linnavalitsuse 25.01.2021 korralduse nr 48 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ ja 10.05.2021 korralduse nr 286 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ muutmine
9.–19. Ehitusloa andmine 
20. Sundvalduse seadmine AS Pärnu Vesi kasuks 
21. Kohanime muutmine - Pärnu Jahtklubi jahisadam
22. Pärnu linnas Raba tn 18, Lille tn 35 ja 46 ning Hariduse tn 8 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
23. Pärnu linnas Seljametsa külas Kannuse kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
24. Enne 1. juulit 2015 algatatud Audru osavalla planeeringute menetluse lõpetamine (korraldus)
25. Linnavara kasutusse andmine 
26. Isikliku kasutusõiguse seadmine(müraservituut) kinnisasjale Kambi tee 6
27. Kinnisasja Terminali tn 3 Eesti Vabariigile võõrandamise müügitingimused

Ülevaade istungist


1. Noore tervishoiutöötaja õppelaenu tagasimakse toetuse eelnõu
2. Volituste andmine
3. Toetuse eraldamine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Pärnu linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2022-2036 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
6. Ehitusloa andmine 
7. Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
8. Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Vesiroosi tn 6 kinnistul
10. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maade riigi omandisse jätmiseks
11. Sundvalduse seadmine Koolipõllu ja Aruvälja kool
12. Kinnisasja Terminali tn 3 Eesti Vabariigile võõrandamise müügitingimused

Ülevaade istungist


1. Riigihanke „Pärnu Rääma Põhikooli õppehoonete rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ning edukate pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine.

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 16.08.2021 korralduse nr 539 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste eraldamine“ muutmine
2. Toetuse eraldamine
3. Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojektidele toetuste eraldamine
4. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu linnavalitsuse korralduste 02.08.2021 nr 498 ja 23.08.2021 nr 543 muutmine
5. Koha-aadresside määramine
6. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
7. Kohanimede määramine ja muutmine - ühissõidukipeatused Soomra küla
8.–9. Ehitusloa andmine 
10. Vaide lahendamine
11. Pärnu linnas Haraka tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Pärnu linnas, Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Silla küla endise kanafarmi piirkonna maa-alal detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Jõekalda tee 99,103 ja 103a kinnistutel

Ülevaade istungist (.pdf)


1. Pärnu spordikeskuse osutatava rannaratastoolide laenutamise hinna kehtestamine
2. Seljametsa rahvamaja töötajate koosseisu kinnitamine
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
4. –7. Ehitusloa andmine 
8. Pärnu linnas, Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
9. Pärnu linnas, Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
11. Pärnu linnavalitsuse 01.03.2021 korralduse nr 136 "Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Marksa küla, Mihkli kinnistu“ muutmine
12. Nõusoleku andmine ehituskohustuse täitmise tähtaegade muutmiseks
13. Konkursi „Kaunis kodu“ tulemuste kinnitamine
14. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2026
15. Pärnu linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 43 „Pärnu linna arengukava aastani 2035“ muutmine
16. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
17. Nõusoleku andmine Pärnu linnas Härma tn 14 kinnistut koormava hoonestusõiguse tingimuste muutmiseks ja hoonestusõiguse võõrandamiseks
18. Pärlimõisa tee ja Kõrtsi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Pärlimõisa tee 26 kinnistu osas
19. Enne 1. juulit 2015 algatatud Audru osavalla planeeringute koostamise lõpetamine
20. Tõstamaa alevik Kalli mnt 2c kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
21. Jäätmehoolduseeskiri

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 28.06.2021 korralduse nr 440 „Loomestipendiumite eraldamine“ muutmine
2. Toetusmeetme „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmine“ abil rajatud Rohu tn 119 elamu kasutusse andmiseks komisjoni moodustamine ja üürimäära kehtestamine
3. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
4. Volituste andmine
5. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
6. Pärnu linnas Merekalda tn 21 ja Merekalda tänav T4 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnas Kuninga tn 30a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
2. Pärnu linnas Tammiste tee 18 ja 18a kinnistute detailplaneeringu algatamine
3. Pärnu linnas Vesiroosi tn 5 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
4. Sundvalduse seadmine Looga tee 9, Sanga, Kamble, Sauga tee 7
5. Sundvalduse seadmine Oja tn 126, Niidu tn 3 ja Niidu tn 5
6. Pärnu Linnavalitsuse 01.08.2011 nr 266 muutmine
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
8. Pärnu Pikk, Pargi, Lai ja Aia tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistluse väljakuulutamine
9. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste eraldamine
10. Pärnu Spordikeskuse osutatava rannaratastoolide laenutamise hinna kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
2. Pärnu Lasteaia Trall osalustasudest vabastamine
3. Ehitusloa andmine 
4. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Kastna külas Putukavurru kinnistule
5. Kinnisasja Pärnu jõgi L9 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks kinnisasja Vaala sadam omanikele
6. Kinnisasjade Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L3 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
7. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
8. Pärnu linnas Lehola tn 53 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
9. Pärnu linnas Rõugu tn 14 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
10. Pärnu linnas Karusselli tn 16 hoonete koha-aadresside määramine
11. Raha eraldamine reservfondist
12. Kohanime määramine, Oblika tee

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
3. –6. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale 
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
8. Kinnisasjade Pärnu jõgi L5 ja Vasakkalda kallasrada L7 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks APR OÜ
9. Arvamus Soomra VI liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse kohta
10. Riigihanke „Laptop-arvutite rentimine” pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
11. Riigihanke „Pärnu linna hallatavate asutuste IT tugiteenus“ pakkumuste tagasilükkamine, pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Killustiku tn 5 ja Savi tn 20 kinnistutele
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Niidupargi tn 8 kinnistule
14.–19. Ehitusloa andmine Audru alevik, Tiigi tn 14
20. –26. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid