1.–3. Volituste andmine
4. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
5. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
6. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja linnavara võõrandamine otsustuskorras
7.–8. Ehitusloa andmine 
9.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Pärnu linnas Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
13. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid