1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Pärnu linnavalitsuse 30.03.2020 korralduse nr 201 ”Nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute nimetamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
4. Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistluse auhindade väljamaksmise kinnitamine
5. Ehitusloa andmine 
6.-8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Pärnu linnavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 92 „Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Tammiste tee 11 kinnistule“ muutmine
10.-12. Sundvalduse seadmine
13. Enampakkumise korraldamine sadamarajatiste kasutusse andmiseks Talvesadama pidamiseks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid