1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklassides 2016/2017 õppeaastaks
3. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
4. Abipolitseinikele preemiate andmine
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Pernova Hariduskeskus)
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (SA Pärnumaa Turism)
7. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Oja 142)
8. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
9. Konkursi Ettevõtlik pärnakas 2016/2017 väljakuulutamine
10. Konkursi “Pärnu linna restaureerimispreemia 2016” väljakuulutamine ja Pärnu linna restaureerimispreemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
11. Rohu tn 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Koha-aadressi muutmine
13. Hoonete koha-aadresside määramine
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Pärnu Linnavalitsuse 25.04.2016 korralduse nr 259 „Liblika tänaval moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine” muutmine
16. Aisa tn 30 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid