Jäta menüü vahele

1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine
2. Tervist edendava projekti toetus
3. Tervisenõukogu liikmete nimetamine
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5. Pärnu Linnavalitsuse 06.04.2015. a korralduse nr 190 „Pärnu Raekoja saali ürituste korraldamiseks kasutusse andmise tasumäärade kehtestamine“ muutmine
6.-7. Ehitusloa andmine
8. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
9. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
10.-12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Sundvalduse seadmine 
15. Pärnu linnas Lootsi tn 10 kinnistu ja Lootsi tn 6//8 kinnistu jõeäärse ala detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
16. Pärnu Lasteaed Mai põhimäärus
17. Tammuru endise pardifarmi maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid