Jäta menüü vahele

1. Raha eraldamine reservfondist


1. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
2. Karusselli tn 2 // Supeluse tn 8 õigusvastaselt võõrandatud maa omandisse andmine ja kompenseerimine
3. Karusselli tn 2a maa ostueesõigusega erastamine
4. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
5. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine (Rüütli plats)
6. Riigihanke korraldamine (haljasalade hooldus)
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks

Ülevaade istungist


1. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
2. Volikiri M. Lank
3. Eluruumide üürile andmine
4. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
5. Nelgi35_elamu_ehitusluba
6. V_Joe_12a_korterelamu_ehitusluba
7. Kana tn 2a; Osakasutusloa väljastamine ehitise osale
8. Riigihanke “Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Pärnu linnas” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
9. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
10. Nõusoleku andmine kinnistu A. H. Tammsaare pst 30 reaalservituudiga koormamiseks.
11. Linnavara kasutusse andmine kirjalikul enampakkumisel (Tallinna mnt 1)
12. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel (Rüütli 28)
13. Linnavara võõrandamine otsustuskorras ja vara omandamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Riigihanke “Pärnu linna valgusfooride hooldus 01.01.2017 kuni 31.12.2021” pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
5. Tasumäärad Pärnu munitsipaalkoolide ruumide kasutusse andmisel
6. Linnavara võõrandamine (Mohri Ait)
7. Tasuta parkimislubade andmine
8. Pärnu linna restaureerimispreemiate määramine
9. Ehitusloa väljastamine Esplanaadi tn 7b tantsukool
10. Ehitusloa väljastamine Terase 11 elamu püstitamine
11. Rääma tn 44 hoonete koha-aadresside määramine
12. Riigi omandisse jäetava maa sihtotstarbe määramine
13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 18.05.2015 määruse nr 5 "Pärnu Linnavalitsuse ametnike ja töötajate koolituse kord" muutmine
2. XII noorte laulu- ja tantsupeo Pärnu linna kollektiivide osavõtu korraldamise komisjoni moodustamine
3. Sporditegevuse toetuse eraldamine
4. Riigihanke “Pärnu Rannastaadioni sise- ja välijõusaali seadmete ostmine koos paigaldamisega” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
5. Vara omandamine (Vanapargi 2) .
6. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine.
7. Nõusoleku andmine reaalservituudi seadmiseks kinnisasjale Kuninga tänav T2
8. Korralduse nr 88 Pärnu Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja kulude alaeelarvete kinnitamine ja eelarve täitmise korraldus muutmine
9. Raha eraldamine reservfondist
10. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Kuninga tn 19
11. Ehitusloa väljastamine. Maagi tn 1 eramu püstitamine
12. Tikri tn 1 detailplaneeringu koostamise algatamine
13. Kanali tn 14d kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
14. Niidu tn, Ehitajate tee ja Harutee metsa vahelise kvartali detailplaneeringu kehtestamine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Suur-Jõekalda tänav T1 katastriüksuse moodustamisel täppismõõdistusega maakatastris registreeritud andmete peale esitatud vaide lahendamine
17. Pärnu linna 2017. aasta eelarve II lugemine
18. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 35 "Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
19. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 38 "Pärnu linna kultuuriasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
20. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 37 "Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
21. Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026 kinnitamine
22. Pärnu Linnavolikogu määrus "Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas"
23. Vanapargi tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
24. Kuninga tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
25. Maa munitsipaalomandisse taotlemine - Tähe tn 10

Ülevaade istungist


1. -2. Volituste andmine
3. Ehitusloa väljastamine, Kuu tn 6b eramu
4. Ehitusloa väljastamine. Kõrtsi tn 1 tootmishoone
5. Ehitusloa väljastamine. Rääma tn 15a korterelamu
6. Rohu tn, Pirni tn, Ehitajate tee ja Tähe tn pikenduse vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine
7. Eluruumide üürile andmine
8. Riigihanke korraldamine (elekter)
9. Riigihanke korraldamine (randade hooldus)
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
11. Linnavara võõrandamine (Raamatukogu nagid)
12. Raha eraldamine reservfondist
13. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 35 "Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
14. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 38 "Pärnu linna kultuuriasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
15. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 37 "Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend" muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna 2016. aasta kultuuri aastapreemiate määramine
2. Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise korra muutmine
3. Kooli tn 20a kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
4. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
5. Tamme 11a elamu ja garaaži ehituslubade vaide tähtaja pikendamine
6. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue pakkumise korraldamine
7. Nõusoleku andmine kinnisasjade Hommiku tänav 2a ja Ringi tänav T1 koormamiseks reaalservituudiga kinnisasja Aida tänav 10 kasuks

Ülevaade istungist


1. Riigihanke „Väikebusside ja mahtuniversaali rentimine“ pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2016 korralduse nr 267“Tervist edendava projekti toetamine“ kehtetuks tunnistamine
3. Pärnu linnavalitsuse 19.09.2016 korralduse nr 511 „Hariduslike erivajadustega õpilaste klasside avamine 2016/2017 õppeaastal“ muutmine
4. Lina tn 31 ja 31a kinnistute ning Savi tn T5 krundi detailplaneeringu kehtestamine
5. Koha-aadressi määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Rannastaadioni ruumid)
7. Üürilepingu erakorraline lõpetamine ja linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Akadeemia 1)
8. Üürilepingu erakorraline lõpetamine (Kohvik Kookon)
9. Nõusoleku andmine kinnisasjade Hommiku tänav 2a ja Ringi tänav T1 koormamiseks reaalservituudiga kinnisasja Aida tänav 10 kasuks.
10. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Pärnu Vesi kasuks.
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS TREFF Nord kasuks
12. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine
2. Pärnu linna omandis olevate eluruumide muutmine tugiteenusega eluruumideks
3. Riiklike peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 05.10.2015 korralduse nr 491 "Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
5. Riigihanke korraldamine (Rüütli plats)
6. Pärnu LV 08.11.2010 korraldyuse nr 529 muutmine
7. Tasuta parkimislubade andmine/Pärnu Vesi
8. Ehitusloa väljastamine Kastani põik 14 üksikelamu püstitamiseks
9. Ehitamise alustamise lubamine. Pesa tn 2 varjualune
10. Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Pärnu linna 2016. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)
12. Pärnu linna 2017. aasta eelarve
13. Pärnu Linnavolikogu 14.06.2012 määruse nr 16 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine
14. Linnavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklassides 2016/2017 õppeaastaks
3. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
4. Abipolitseinikele preemiate andmine
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Pernova Hariduskeskus)
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (SA Pärnumaa Turism)
7. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Oja 142)
8. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
9. Konkursi Ettevõtlik pärnakas 2016/2017 väljakuulutamine
10. Konkursi “Pärnu linna restaureerimispreemia 2016” väljakuulutamine ja Pärnu linna restaureerimispreemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
11. Rohu tn 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Koha-aadressi muutmine
13. Hoonete koha-aadresside määramine
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Pärnu Linnavalitsuse 25.04.2016 korralduse nr 259 „Liblika tänaval moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine” muutmine
16. Aisa tn 30 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


 

1. Volituste andmine
2. Kultuuri aastapreemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Konkursi “Kaunis kodu” tulemuste kinnitamine
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Tallinna mnt 2)
7. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (korteriomand Rüütli 51a)
8. Õnnemängu mängukoha tegevuse jätkamise nõusoleku andmine
9. Paide mnt 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Hariduse tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
11. Tarva tn 12 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
12. Suur-Sepa tn 24 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Sambla tn 32 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. vaide menetlemise tähtaja pikendamine Tammsaare pst 30

Ülevaade istungist


1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamine
2. Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Eakate Avahoolduskeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
4. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise komisjoni moodustamine
5.-6. Volituste andmine
7. Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine
8. Pärnu Linnavalitsuse 03.10.2011 korralduse nr 335 "Pärnu Linna Spordikooli spordihalli ruumide kasutusse andmise tasumäärad" muutmine
9. Pärnu Linnavalitsuse 26.01.2015 korralduse nr 47 "Pärnu Linna Spordikooli kergejõustikuhalli kasutusse andmise tasumäärad" muutmine
10. Pärnu Linnavalitsuse 14.09.2015 korralduse nr 446 "Metsa tn 19 asuva Pärnu Spordikooli spordikompleksi kasutamise tasumäärad" muutmine
11. Ettevõtlustoetuse eraldamine
12. Karjamaa tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
13. Hoonete koha-aadresside määramine
14. Koha-aadressi muutmine
15. Pärnu Linnavalitsuse 14.12.2015 korralduse nr 688 „Lina tänaval moodustatavatele katastriüksustelekoha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseksvajaliku maa määramine” muutmine
16. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks PK Arendus OÜ kasuks.
17. Vara omandamine
18. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


1. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
2. Tasuta parkimislubade andmine
3. Nelgi tn 35 projekteerimistingimused hoonestusala suurendamiseks
4. Ehituslubade väljastamine Tamme tn 11a elamu ja garaaži püstitamiseks
5. Ehitusloa väljastamine. Loode tn 4 abihoone püstitamine
6. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
7. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Kajaka tn 6 koha-aadresside määramine
9. Pärnu linna 2016. aasta teine lisaeelarve (I lugemine)
10. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
11. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna omandis olevaid eluruume käsitlevate määruste muutmine"
12. Pärnu Linnavolikogu määrus "Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord"
13. Pärnu Linnavolikogu otsus "Halduslepingu lõpetamine"
14. Ilmse ebatäpsuse parandamine
15. Pärnu Linnavolikogu otsus "Riia mnt 71 // 73 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine"
16. Riia mnt 225 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2005 otsuse nr 150 “Ringi tn, Rüütli tn, Aia tn ja Kuninga tn vahelise kvartali detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna hallatavate asutuste eelarve taotluste esitamise kord 2017. eelarveaastaks
2. Raha eraldamine reservfondist
3. aasta noorsootöötaja nimetuse omistamine ja preemia määramine
4. Hariduspreemiate määramine
5. Pärnu Õppenõustamiskeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (MTÜ Pärnu Surfiklubi)
7. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel (Staadioni kohvik)
8. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Pärnu Vesi kasuks
9. Ettevõtliku Pärnaka konkurssi tulemuste kinnitamine
10. Ehitusloa väljastamine Pärlimõisa tee 25 tootmishoone püstitamine
11. Ehitusloa väljastamine Sireli tn 12 üksikelamu püstitamine
12. Ehitusloa väljastamine. Vana-Rääma tn 9
13. Ehitusloa väljastamine. Kreegi tn 16 üksikelamu
14. Pärnu Linnavalitsuse 02.11.2015 korralduse nr 553 muutmine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Kohanime määramine
17. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 19. mai 2016 otsuse nr 50 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine"

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 12.09.2011 määruse nr 11 "Pärnu linna hariduspreemiate määramise kord" muutmine
2. Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse kinnitamine
3. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
4. Tervist edendava projekti "Sinu käed päästavad elu" toetamine
5.-8. Volituste andmine
9. Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi asukoha kinnitamine ja ideekonkursi välja kuulutamine
10. Pärnu Linnavalitsuse 11. septembri 2006 korralduse nr 798 “Rüütli tn, Ringi tn ja Aia tn vahelise maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine
11. Sambla tn 46 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
12. Riigihanke korraldamine (Raja tn lasteaed)
13. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
14. Riigihanke korraldamine (sõidukid)
15. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


1. Hariduslike erivajadustega õpilaste klasside avamine 2016/2017 õppeaastal
2. Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja Maarja tn 11 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
3. Lina tn 31 ja 31a kinnistute ning Savi tn T5 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine
4. Merimetsa tn 79 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
5. Hoonete koha-aadresside määramine
6. Kalevi pst 84 hoonete koha-aadresside määramine
7. Kuu tn 1 hoonete koha-aadresside määramine
8. Tallinna mnt 69 hoonete koha-aadresside määramine
9. Koha-aadressi muutmine

Ülevaade istungist


1. Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse hinnakirja muutmine
2. Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise dokumentide vormide kehtetuks tunnistamine
3. Ettevõtliku Pärnaka konkurssi tulemuste kinnitamine
4. Ehitusloa väljastamine. Voorimehe põik 5
5. Ehitusloa väljastamine Lubja tn 3 elamu püstitamine
6. Suur-Sepa tn 18 ajutised hooned
7. Väike-Veski tn 10 hoonete koha-aadresside määramine
8. Kinnistu valdusesse andmine
9. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
10. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras Vee tn 4
11. Linnavara võõrandamine (Rüütli 51a-5)
12. Tasuta parkimisloa andmine/Käsikellastuudio
13. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 „Pärnu linna põhimäärus“ muutmine“ eelnõu (II lugemine) kohta

Ülevaade istungist


1. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Pühavaiamu 15)
2. Linnavara otsustuskorras võõrandamine AS-le Pärnu Vesi
3. Hoovid korda taotluste rahuldamine
4. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eleketrilevi OÜ kasuks.
5. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
6. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
7. Lubja tn 35b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
8. Betooni tn 2, 4 ja Savi tn 14b kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Pärnu Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 43 „Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 kinnitamine” muutmine
10. Lai tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (sõidukid)
12. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (toitlustusteenus)
13. Pärnu lasteaedade põhimääruste muutmine

Ülevaade istungist


1. Peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine
2. Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2016 korralduse nr 267 "Tervist edendava projekti toetamine" kehtetuks tunnistamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 19.01.2015 korralduse nr 34 "Koolilõuna toidupäeva arvestusliku maksumuse kinnitamise ja toetuse kasutamise aruande esitamise kord" muutmine
5. Tasuta parkimislubade andmine/Veretalitus
6. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks AA Investeeringute OÜ kasuks
7. Eluruumide üürile andmine
8. Ehitusloa väljastamine Väike-Veski tn 10 üksikelamu püstitamiseks
9. Vaide lahendamine
10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (liikluskorraldusvahendid)
14. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (elekter)
15. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (haljasalade hooldus)
16. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (randade hooldus)
17. Vanapargi tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
2. Koha-aadressi muutmine
3. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks Kohvik Kookon OÜ
4. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel
5. Riigihanke korraldamine (tänavate remont)
6. Tasuta parkimisloa andmine
7. Kuninga tn 18 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Protokolli märgitav otsus "Volikogu istungi kokkukutsumine"
9. Pärnu Linnavolikogu otsus "Ühinemiselepingu heakskiitmine ja avaliku väljapaneku korraldamine"

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 “Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused“ kehtetuks tunnistamine
2. Volituste andmine sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud otsuste tegemiseks
3. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
4. Riiklike peretoetuste maksmise jätkamine
5.- 8. Volituste andmine
9. Tasuta sõiduõiguse andmine
10. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras Baltman
11. Nõusoleku andmine Suur-Jõe tänav T18 reaalservituudiga koormamiseks
12. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
13. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Korteriühistu Väike-Jõe 9 kasuks.
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks
15. Tasuta parkimisloa andmine
16. Ettevõtlustoetuse eraldamine
17. Jaama tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
18. Sireli tn 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine lihtsustatud korras
19. Ehitusloa väljastamine, Nelgi tn 17
20. Ehitusloa väljastamine. Nelgi tn 11
21. Ehitusloa väljastamine. Vikerkaare tn 16
22. Ehitusloa väljastamine. Vikerkaare tn 18
23. Kasutusloa väljastamine, Karikakra tn 22
24. Kasutusloa väljastamine, Jaani tn 23a
25. Kasutuslubade väljastamine, Vana-Savi tn 2
26. A. H. Tammsaare pst 47a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
27. Suur-Jõe tn 27a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
28. Nurme tee 1a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
29. Köie tn 7/3 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
30. Sambla tn 46 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
31. Merimetsa tn 99 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
32. Põdra tn 30 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
33. Kinnistute valdusesse andmine
34. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
35. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
36. Hoonete koha-aadresside määramine
37. Pärnu Linnavólikogu otsus "Mere pst 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"
38. Pärnu Linnavolikogu otsus "Karja tn 63 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid