Jäta menüü vahele

1. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
2. Volituste andmine
3. Haridusprojektidele toetuse eraldamine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5.-6. Ehitusloa andmine 
7.-11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
13. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
14. Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnisasjadele
15. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 
16. Riigihanke „Reiu-Raeküla valgustatud kunstlumeraja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
17. Pärnu linna asustusüksuse tervikteede nimekirja kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid