Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 20. märtsi 2017 korralduse nr 152 „Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse 22. jaanuari 2018 määruse nr 2 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ muutmine
4. Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide õpilastele elukohajärgse munitsipaalkooli esimese klassi määramise muutmise taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine
5. Ehitusloa andmine 
6. Pärnu Linnavalitsuse 25.02.2014 korralduse nr 109 muutmine
7. Koha-aadressi muutmine
8. Pärnu Linnavalitsuse korralduse 03.09.2018 nr 736 muutmine
9. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga 
10. Eluruumide üürile andmine
11. Riigihanke „Põldeotsa ja Paisu kergliiklustee ehitamine“ hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
12. Riigihanke „Pärnu teeületuskohtade ohutumaks ehitamine“ pakkumuste vastavaks ja pakkuja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
13. Raha eraldamine reservfondist
14. Osaühingu SuFe osakapitali suurendamine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2.-4. Volituste andmine
5. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
6. Loa andmine projektlaagri pidamiseks
7. Sporditegevustoetuste eraldamine_eelnou
8. Kultuuriühingule tegevustoetuse eraldamine
9. Seljametsa Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitamine
10. Riigihanke „Värati jahisadama ehitamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
11. Riigihanke „Põldeotsa ja Paisu kergliiklustee ehitamine“ edukaks tunnistatud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
12.-13. Tasuta parkimislubade andmine
14. Pärnu Kunstihoone ja lähiümbruse arhitektuurivõistluse välja kuulutamine
15. Vaide rahuldamata jätmine 
16. Ehitusloa andmine 
17. Niidu tn 18b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18.-19.Koha-aadresside muutmine
20. Pärnu Linnavalitsuse 19. veebruar 2018 korralduse nr 193 muutmine
21. Kinnistute valdusesse andmine
22. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
23. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuste määramine
2.-3. Volituste andmine
4. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
5. Pearaha arvestamise alused
6. Treenerite tastustamise arvestamise alused
7. Sporditegevustoetuste eraldamine
8.-9. Ehitusloa andmine 
10. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
11. Vaiete lahendamine
12. Pärnu linnas Paikuse alevis Kiviaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
14.-20. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
21. Haldusaktide kehtetuks tunnistamine
22.-23. Maa erastamine ja koha-aadressi andmine
24.-25 Sundvalduse tasu
26.-28. Sundvaldus 
29. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
30. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
31. Kinnisasja tasuta omandamine 
32.-33. Tasuta parkimisloa andmine 
34. OÜ Paikre nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine 

Ülevaade istungist


1. Aukirja andmine
2. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2019
3. Spordiprojektide toetuste eraldamine
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine
6. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
7. Audru osavalla spordivaldkonna parimate tunnustamine
8. Nõusoleku andmine tehnorajatiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
9. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
11. Koha-aadresside muutmine
12. Maamaksuvabastuse määramine
13.-16. Maamaksuvabastuse määramisest keeldumine
17. Lõuna tn 18b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Toetuste ja preemiate maksmise kord
19. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord
20. Pärnu Linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 37 “Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine
21. Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
22. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ muutmine„ eelnõule

Ülevaade istungist


1. Ametisse kinnitamine
2. Pärnu Keskraamatukogu arengukava algatamine
3. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks
4. Riigihanke „Põldeotsa ja Paisu kergliiklustee ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine
5. Tasuta parkimisloa andmine 
6. Ehitusloa andmine
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 

Ülevaade istungist


1. Sotsiaaltoetuste suuruste määramine
2. Volituste andmine
3. "Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse hinnakirja kinnitamine" muutmine
4. Pärnu Tammsaare Lasteaia teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
5. Estonia Spa Hotels AS audiitori nimetamine
6. AS Pärnu Vesi audiitori nimetamine
7. Raha eraldamine reservfondist
8. Tee ehitusloa andmine Audru alevik Lihula mnt 10//12 parkla ja bussipeatuse sissesõidutee
9. V. Havakats Suur-Jõe 44/1 vaideotsus
10. Pärnu linnas Mai tn 27c ja Mai tn 27d koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Riigihanke “Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujula ehitamine” pakkumuste vastavaks ja pakkumuse edukaks tunnistamine ja kvalifitseerimine
12. Riigihanke “Bürootarvete ostmine” pakkumuste tagasilükkamine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
13. Riigihanke „Hoonete sisekoristuse ja kinnistute välikoristuse teenus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Spordikooli spordihalli ja Pärnu Mai Kooli ruumide soodustingimustel kasutusse andmine
2. Pärnu Linnavlaitsuse 26.03.2018 korralduse nr 290 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 27. august 2018 korralduse nr 716 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine
4. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel
5.-6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
7. -9. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
11. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
12. Riigihanke “Pärnus, Rohu tn 119 kinnistule korterelamu projekteerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja kvalifitseerimine
13.-16. Eluruumide üürile andmine 
17. Ehitusloa andmine 
18. Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord
19.-20. Kohanime määramine
21.-23. Ehitusloa andmine 
24. Koha-aadresside määramine
25. Pärnu Linnavalitsuse 15.11.2017 korralduse nr 12 muutmine
26.-37. Koha-aadresside määramine, muutmine ja sihtotstarvete määramine
38. Eehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
39. Pärnu linn Haraka tn 1 ja Riia mnt 269 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
40. Kinnistute valdusesse andmine
41. Arvamuse andmine „Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 20 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ muutmine“ eelnõule

Ülevaade istungist


1. Valimisjaoskondade moodustamine
2. Hooldajatoetuse määramine
3. Hooldajatoetuse maksmise pikendamine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
5. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
6. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
7. Spordiprojektide ekspertkomisjon
8. Pärnu Keskraamatukogu nõukogu moodustamine
9. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
10. Riigihanke „Pärnus Kuuse tn 6 spordiväljaku ja Ranna pst 4 parkla projekteerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
11. Riigihanke “ Audru teede talvine hooldus 2018-2022” pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine
12. Tasuta parkimislubade andmine 
13. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
14.-18. Ehitusloa andmine 
19. Tallinna mnt 91, 91y ja Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
20. Koha-aadresside määramine
21. Jõulukaunistuste konkursi väljakuulutamine
22. Eluruumide üürile andmine
23. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega
24.-25. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
26. Linnavalitsuse 03.02.2014 korralduse nr 70 muutmine
27. Raieloa andmise kord
28. Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga „Capitalizing key elements of NonHazCity: empowering private and professional users for better risk management and use reduction of chemical products in their cities"
29. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
30. Leevälja I kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
31. Papsaare küla Luige kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
32. Audru Vallavolikogu 12.11.2015 määruse nr 23 "Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna ja rahastamisel vanemate poolt kaetava osa kehtestamine" muutmine
33. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine
34. Audiitori määramine
35. Reservfondi vahendite kasutamise kord

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3.-4. Ehitusloa andmine 
5. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
6. Koha-aadressi muutmine ja hoonete koha-aadresside määramine
7. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Kirjalike enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute kirjalike enampakkumiste korraldamine
9. Kirjaliku enampakkumiste tulemuste kinnitamine
10. Riigihanke „Pärnus, A. H. Tammsaare pst. 30 koolihoone rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning ühispakkujate kvalifitseerimine
11. A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12.-14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine

Ülevaade istungist


1. Aasta tervisedendaja kinnitamine
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse hoolekogu kinnitamine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Pärnu Linnavalitsuse 27.12.2011 korralduse nr 465 „Pärnu Keskraamatukogu ja haruraamatukogude lahtiolekuaegade kinnitamine“ muutmine
6. Kaasomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras 
7. Linnavara võõrandamine (
8. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
9.-11. Ehitusloa andmine 
12. Savi tn 9a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
13.-21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ja muutmine
22. Jõekalda tee 37 ehitusteatise vaide lahendamine
23. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine P
24. Tervise projektide toetamise kord

Ülevaade istungist


1. Hooldajatoetuse määramata jätmine
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklassides 2018/2019 õppeaastaks
3. Vabaühendustele projektitoetuste eraldamine
4. Eluruumide üürile andmine
5. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
6. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse üleandmiseks .
7. Pärnu Linnavalitsuse 29.08.2016 korralduse nr 476 muutmine.
8.-9. Enampakkumiste tulemuste kinnitamine 
10. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine
11.-14. Ehitusloa andmine 
15. Tee ehitusloa andmine 
16. Kinnistute valdusesse andmine
17. Raba tn 20a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Ehitise tagantjärgi seadustamise toimingute suhtes esitatud vaide lahendamine
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Sihtasutuse Kihnu Kultuuriruum nõukogu liikme nimetamine
3. Riigihanke „Hoonete sisekoristuse ja kinnistute välikoristuse teenuse tellimine 3 aastaks” kõigi pakkumuste tagasilükkamine
4. Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine
5. Spordiprojektile toetuse eraldamine
6.-12. Ehitusloa andmine
13. Tee ehitusloa andmine 
14. Suur-Jõe tn 71 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Pärnu linnas Rääma tn 7 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Pärnus Savi tn 45 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
17. Pärnu Linnavalitsuse 17. september 2018 korralduse nr 775 “Lindi küla Saeveski teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks“ muutmine
18. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
19. Pärnu Linnavalitsuse 26.06.2014 korralduse nr 316 muutmine
20. Nõusoleku andmine kinnisasja  koormamiseks reaalservituudiga
21. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
22. Linnavalitsuse 03.02.2014 korralduse nr 70 muutmine
23. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna 2019. aasta eelarve
2. Pärnu linna 2018. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)
3. Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
4. Tervist edendava projekti toetamise kord
5. Pärnumaa 2035+ heakskiitmine
6. Tõstamaa Lasteaia põhimäärus
7. Paikuse Lasteaia põhimäärus
8. Pärnu Päikese Kool põhimäärus
9. Pärnu linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord
10. Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga „Tammiste Hooldekodu liginullenergiahoone ehitamine”
11.-13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
14. Pärnu linnas Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
15. Papli tn 6a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
16. Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Nelgi tn 40, Sireli tn 8 ja Sireli tn 10 kinnistute osas
17. Pärnu linnavalitsuse arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu kohta
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
20.-27. Ehitusloa andmine 
28. Rähni tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
29. Suur-Jõe tn 71 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
30. Pärnu Linnavalitsuse 17. september 2018 korralduse nr 775 “Lindi küla Saeveski teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks“ muutmine
31. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
32. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
33. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
34. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
35. Volituste andmine
36. Pärnu Linnavalitsuse 26.06.2014 korralduse nr 316 muutmine
37. Linnavalitsuse 03.02.2014 korralduse nr 70 muutmine
38. Riigihanke „Hoonete sisekoristuse ja kinnistute välikoristuse teenuse tellimine 3 aastaks” kõigi pakkumuste tagasilükkamine
39. Spordiprojektile toetuse eraldamine

Ülevaade istungist


1. Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine
2. Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi eraldamine
3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
4. Toetuse eraldamine noorteprojektidele 
5. Pärnu Linnavalitsuse 26.03.2018 korralduse nr 290 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
6. Kultuurirahastu projektipõhiseks sihtfinantseerimiseks rahaliste vahendite eraldamine
7. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
8.-10. Ehitusloa andmine 
11. Paikuse alevis Vahtramäe tee 10 kinnistule detailplaneeringu algatamine
12. Paikuse alevis Männiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine
13.-14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Hoonete koha-aadresside määramine
16. Koha-aadressi muutmine ja hoonete koha-aadresside määramine
17.-18. Koha-aadresside muutmine 
19. Lavassaare Vallavalitsuse 28.07.2004 korralduse nr 41 muutmine
20. Kohanime muutmine 
21. Pärnu linnas Saare tn 6 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
22. Pärnu linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine
2. Tervist edendava projekti toetus
3. Tervisenõukogu liikmete nimetamine
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5. Pärnu Linnavalitsuse 06.04.2015. a korralduse nr 190 „Pärnu Raekoja saali ürituste korraldamiseks kasutusse andmise tasumäärade kehtestamine“ muutmine
6.-7. Ehitusloa andmine
8. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
9. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
10.-12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Sundvalduse seadmine 
15. Pärnu linnas Lootsi tn 10 kinnistu ja Lootsi tn 6//8 kinnistu jõeäärse ala detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
16. Pärnu Lasteaed Mai põhimäärus
17. Tammuru endise pardifarmi maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Tunnustuse "Aasta tervisedendaja" määramise kord
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 18.12.2017 korralduse nr 107 "Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine" muutmine
4. Paikuse Vallavalitsuse 28 augusti 2017 määruse nr 4 "Huvihariduse ja huvitegevuse kava" muutmine
5. Ettevõtlustoetuse eraldamine
6.-9. Ehitusloa andmine Audru alevik, Nooruse põik 10
10. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
11.-17. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
18. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine ja ehitusteatise menetluse peatamine
20. Pärnu linnas Lootsi tn 10 kinnistu ja Lootsi tn 6//8 kinnistu jõeäärse ala detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülevaade istungist


1.-3. Volituste andmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Abielu sõlmimise teenuse eest tasu kehtestamine
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
7. Linnavara võõrandamine
8. Pärnu Linnavalitsuse 01.10.2018 korralduse 804 „ Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras“ muutmine
9. Nõusoleku andmine kinnistu koormamiseks reaalservituudiga
10. Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks reaalservituudiga.
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
12. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseksja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
13. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
14. Vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
15. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise mürast tulenevate mõjutuste talumiseks taotlemine
16.-17. Eluruumi üürile andmine
18.-19. Ehitusloa andmine
20. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
21. Koha-aadressi_muutmine
22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Kinnistute valdusesse andmine
24. Vee andmise ning reo- ja sademevee vastuvõtmise sulgemiseks loa andmine
25. Pärnu linna 2018. aasta teine lisaeelarve (I lugemine)
26. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
27. Paikuse Päevakeskuse ümberkorraldamine
28. Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
29. Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
30. Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
31. Lemmetsa külas Aabrami-Enno-Põllu ja Kingpooli ning Papsaare külas Pilliroo kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
32. Pärnu linna valimiskomisjoni moodustamine
33.-34. Arvamused

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise komisjoni moodustamine
2. Tervist edendav projekt
3. Liikmesõiguse teostaja nimetamine MTÜ-s Eesti Tervislike Linnade Võrgustik
4. Seljametsa Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitamine
5.-6.Ehitusloa andmine 
7. Koha-aadresside määramine
8.-10.Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
12. Linnavara võõrandamine 
13. Eluruumi üürile andmine
14. Pärnu linnas Karja tn 97, 99 ja Villa tn 2a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
16. Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17. Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogude poolt osutatavate tasuliste teenuste tasumäärade kinnitamine
18. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja Pärnu Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 68 "Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 "Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine" muutmine
2. Jõõpre Vanurite Kodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumuse kinnitamine
3. Tõstamaa Vallavalitsuse 12. oktoobri 2017 korralduse nr 843 „Huvihariduse ja huvitegevuse kava muutmine“ muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse kantselei põhimäärus
5. Elukoha andmete kehtetuks tunnistamine
6. Pärnu Linnavalitsuse 5. veebruari 2018 määruse nr 4 „Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord ” muutmine
7. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
8. Pärnu Linnavalitsuse 09.09.2018 korralduse nr 743 muutmine
9. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras.
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
11. Hoonestusõiguse seadmine kinnistutele 
12. Restaureerimistoetuse eraldamine
13. Ehitusloa andmine 
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
16. Koha-aadresside määramine
17. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
18.-19. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
20. Volituste andmine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Nõusoleku andmine
3.-7. Ehitusloa andmine 
8. Õigusvastaselt võõrandatud maa omandisse andmine ja kompenseerimine
9. Pärnu Linnavalitsuse 23.07.2018 korralduse nr 637 "Papsaare külas Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" ebatäpsuse parandamine
10. Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele koha-aadresside, teenindusmaa ja sihtotstarvete määramine
12. Vaideotsus
13. Sundvalduse seadmine
14. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
15. Nõusoleku andmine jahi pidamiseks .
16. Linnavara võõrandamine 
17. Eluruumi üürile andmine 
18. Soojasõlmede tasuta otsustuskorras võõrandamine

Ülevaade istungist


 

1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord
2.-3. Volituste andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 15. jaanuari 2018 korralduse nr 29 „Pärnu linna 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine" muutmine
5. Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
6. Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolide õpilaspileti duplikaadi hinna kehtestamine
7. Spordiprojekti muudatus
8. SA Tõstama Mõis nõukogu liikmete nimetamine
9. OÜ SuFe nõukogu liikmete nimetamine
10. SA Tõstamaa Hooldekodu nõukogu liimete nimetamine
11. Linnapea välislähetus
12.-13. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
15. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks linnale kuuluvatele kinnisasjadele tehnorajatiste ehitamiseks ja talumiseks 
16.-17. Nõusoleku andmine kinnisasja  koormamiseks reaalservituudiga.
18. Tasuta parkimisloa andmine
19. Ehitusloa väljastamine
20. -21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
23. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
24. Pärnu arengukava aastani 2035 kinnitamine
25. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023
26. Paikuse Vallavolikogu 21.05.2007 määruse nr 12 "Soome sõprusvaldade stipendiumi kord" kehtetuks tunnistamine
27. Sporditegevuse toetamise kord
28. Seljametsa Muuseumi ümberkorraldamine
29. Seljametsa Rahvamaja põhimäärus
30. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
31. Pärnu linnas Lootsi tn 10 kinnistu ja Lootsi tn 6//8 kinnistu jõeäärse ala detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
32. Pärnu linnas Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
33. Pärnu Linnavolikogu määruse „Elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuete kehtestamise ja hädaolukorra seadusega kohalikule omavalitsusele antud ülesannete täitmise delegeerimine“ eelnõu
34. Osaühing SuFe põhikiri

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid