Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord
2. Preemia määramine
3. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
4. SA Pärnu Haigla nõukogu liikmete tasu suuruse määramine 
5. Riigihanke korraldamine (arvutite ja monitoride rentimine)
6. Pärnu linna tervisenõukogu koosseisu ja põhimääruse kinnitamine
7. Volituste andmine
8. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
9. Vabaühendustele tegevustoetuse eraldamine
10. Riigihanke “Loode-Pärnu tööstusala kinnistute heakorrastamine Lennuvälja tee äärsel alal“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja tagasilükkamine
11. Kinnistute võõrandamise tingimuste muutmine
12. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 
13. Pärnu linna restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine 
14. Ehitusloa väljastamine 
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamine 
16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Paikuse valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
18. Parkimistasu kehtestamine
19. Volikogude määruste muutmine korraldatud olmejäätmeveoga liitumisest vabastamise osas
20. Pärnu Linnavolikogu 16.01.2014 otsuse nr 2 „Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega, kinnisasjade otsustuskorras võõrandamiseks ja Pärnu Linnavolikogu 21.03.2013 otsuse nr 28 muutmine“ muutmine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks.
21. Audru Päevakeskuse tegevuse lõpetamine
22. Audru Päevakeskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine
23. Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
24. Audru Vallavolikogu 09.04.2015 määruse nr 7 "Edukate õpilaste ja õpetajate tunnustamise kord“ kehtetuks tunnistamine 
25. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
26. Niidu tn ja Ehitajate tee ristmiku (Ehitajate tee T8 kinnistu) lähiala detailplaneeringu kehtestamine
27. Jaani tn 19 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
28. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
29. Reklaamimaksu kehtestamine
30. Välireklaami paigaldamise eeskiri
31. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruste „Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ muutmine" eelnõule

Ülevaade istungist


1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
2.–5. Volituste andmine
6. Raha eraldamine reservfondist
7. Nõusolek eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks
8. Pärnu Keskraamatukogu töötajate koosseisu kinnitamine
9. Linnavara võõrandamine 
10. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks 
11. Pärnu linnavalitsuse 10.03.2016 korralduse nr 160 muutmine
12. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
13.–15. Ehitusloa väljastamine
16. Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
17.–18. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
19. Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele koha-aadressi, sihtotstarbe ja pindala määramine
20. Koha-aadresside määramine
21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Riia mnt 106 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
23. Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 5. veebruari 2018 otsuse nr 3-5.4/45 peale esitatud vaide lahendamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 19. veebruari korralduse nr 204 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine" muutmine
2. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
3.-5. Riigihanke korraldamine
6. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
7.-8. Linnavara võõrandamine 
9. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine 
10. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
11.-13. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
14. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistutele 
15. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
16. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks
17. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahuldamata jätmine
18.-20. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
21. Ehitusloa väljastamine 
22.-24. Katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine
25. Riigi omandisse jäetavatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
26. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
27. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
28. Tarva tn 29 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Ülevaade istungist


1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Kultuurirahastus rahaliste vahendite eraldamiseks
5.-7.  Ehitusloa väljastamine
8. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
9. Riigi omandisse jäetavatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10.-12. Katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine
13.-14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15.-16. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
17. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
18. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
19. Eluruumi üürile andmine
20. Metsamaterjali võõrandamine otsustuskorras

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna kriisikomisjoni põhimäärus
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
4. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuste määramine
5. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
6. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
7. Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide õpilastele elukohajärgse munitsipaalkooli esimese klassi määramise muutmise taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine
8. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
9. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine
10. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele anatava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
11. Vabaühendustele projektitoetuste eraldamine
12. Spordiprojektide toetuse eraldamine
13. Tasuta parkimisloa andmine 
14. Eluasemekomisjoni koosseisu muutmine
15. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks
16. Merimetsa 96 kõrvalhoone ehitusluba
17. Ehitusloa väljastamine (Kõrre tee 1) 
18. Ehitusloa väljastamine (Ringi 3)
19. Pärnu Pikk tn 12 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
20. Pärnu Roheline tn 12 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
21. Silla küla Tõlla koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Raamatukogude ümberkorraldamine
23. Pärnu Linnavolikogu 17.02.2011 määruse nr 3 "Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus" muutmine
24. Kohanimede määramise kord
25. Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine
26. Pärnu Linnavolikogu 19.02.2015 otsuse nr 16 “ Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras" kehtetuks tunnistamine.
27. Nõusoleku andmine kinnisasjade Rehepapi 12 ja 14 koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras
28. Nõusoleku andmine kinnisasja Härma 16 koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras.
29. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
30. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõule

Ülevaade istungist


1. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2018
4. Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi eraldamine
5. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
6. Ehitusloa väljastamine Haava tootmishoone
7. Kanepi tn 4 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
8. Katastriüksuste piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Kanepi tn 6 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
10. Pirni tn 26 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Pirni tn 28 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
12. Pirni tn 30 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Kinnistute valdusesse andmine
14. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmsieks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks
15.-17. Eluruumide üürile andmine
18. Metsamaterjali võõrandamine otsustuskorras
19. Riigihanke “Pärnu, Rüütli platsi ja ümbritsevate tänavate rekonstrueerimise I etapp“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
20. Raamatukogude ümberkorraldamine
21. Pärnu Linnavolikogu 17.02.2011 määruse nr 3 "Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus" muutmine
22. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2013 määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine” muutmine
2.-3. Volituste andmine
4. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
5. Esindaja määramine Pärnu Koidula Gümnaasiumi
6. Tee ehitusloa väljastamine (Maagi tn)
7. A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvi tee 7 kinnistul
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Marksa külas Madisemere tee 1 kinnistul
10. Tõstamaa mnt 8 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Katastriüksuste sihtotstarvete määramine
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Kivivälja katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine
14. Koha-aadresside muutmine
15. Katastriüksuste koha-aadresside muutmine
16. Traali ja Kalda koha-aadressi muutmine
17. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
8. Riigihanke korraldamine
19.-20. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse osaliselt rahuldamata jätmine
21. Pärnu Linnavalitsuse linnavara komisjoni koosseisu kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine sotsiaalhoolekandelise abi andmise otsustamiseks
2. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
3.-5. Volituste andmine
6. Avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine
7. Raha eraldamine reservfondist
8. Ehitusloa väljastamine (Lõvi tee 40)
9. Suur-Jõe 16a ja Väike-Jõe 2a vaide menetlemistähtaja pikendamine
10. Sepa katastriüksuse jagamine ja lähiaadresside ning sihtotstarvete määramine
11.-12. Koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Metsa tn 28)
14. Traali tee 19 koha-aadressi muutmine
15.-17. Tasuta parkimisloa andmine
18. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
19. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
20. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks
21. Pärnu Linnavalitsuse 29. jaanuari 2018 korralduse nr 106 "Nõusoleku andmine Suur-Jõe tn 57 hoonestusõigust koormava reaalkoormatise kande kustutamsieks ja hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga" muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse Audru osavallakeskuse põhimäärus
2. Pärnu Linnavalitsuse Paikuse osavallakeskuse põhimäärus
3. Pärnu Linnavalitsuse Tõstamaa osavallakeskuse põhimäärus
4. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
6. Pärnu Linnavalitsuse 05.10.2015 korralduse nr 491 "Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
7. Avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine
8. Audru alevik Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9.-11. Ehitusloa väljastamine
12. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadresside ning sihtotstarvete määramine
13. Alttoa katastriüksuse jagamine ja lähiaadresside ning sihtotstarvete määramine
14. Päikesemetsa katastriüksuse jagamine ja lähiaadresside ning sihtotstarvete määramine
15. Linnavara üleandmine
16.-17. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
18. Riigihangete korraldamine (Kase tn ja muuli tee)
19.-20. Tasuta parkimislubade andmine 
21. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel (Martensi väljak)
22. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Kaitseliit)
23. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahuldamata jätmine
24. Volituste andmine
25. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Paikuse alev, Ringi tn 3)
26. Rääma tn 15a, 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
27. Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu vastu võtmine
28. Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja KSH mittealgatamine
29. Paikuse Vallavolikogu 18.02.2013 määruse nr 7 "Kooli pidaja pädevuse delegeerimine" kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevale mittetulundusühingule tegevustoetuse määramine
3. „Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine" muutmine
4. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
5. Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord
6. Arengukava algatamine
7.-11. Ehitusloa väljastamine 
12.-13. Ehitusloa andmine 
14. Kalevi pst 42 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
15. Ringi tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
16. Volituste andmine maaküsimustes
17. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine
18. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
19.-22. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
23.-24. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse osaliselt rahuldamata jätmine
25. Kaluri tee T2 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
26. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
27. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2013 määruse nr 9 "Sotsiaaltoetuste suuruste määramine" muutmine
2. "Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine" muutmine
3. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
4. Volituste andmine
5. Volituste andmine
6. Eralasteaedadele tegevustoetuse kehtestamine
7. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2018
8. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
9. Raha eraldamine reservfondist
10.-13. Ehitusloa väljastamine 
14. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine
15. Maamaksuvabastuse saajate kinnitamine
16. Merimetsa tn 121 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
17. Kohanime määramine (Jõesuudme põik)
18. Õnnemängu mängukoha tegevuse üle võtmiseks nõusoleku andmine
19. Linnavara valdusesse andmine 
20. Riigihanke korraldamine (Loode-Pärnu heakorrastamine)
21. Nõusoleku andmine Suur-Jõe tn 57 hoonestusõigust koormava reaalkoormatise kande kustutamiseks ja hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
22. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (metsamaterjali müük)
23.-26. Tasuta parkimislubade andmine
27. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord
3. Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna põhimäärus
4. Haridusprojektide läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine
5. Pärnu Õppenõustamiskeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine
6. Pärnu linnavalitsuse hoolekandekomisjoni koosseisu kinnitamine
7. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevale mittetulundusühingule tegevustoetuse määramine
8. Volituste andmine
9. Volituste andmine
10. Spordiprojektide toetuse eraldamine
11. Avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine
12. Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna põhimäärus
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste peale esitatud vaide lahendamine Kooli tn 63 kinnistule
14. Ehitusloa väljastamine (Kreegi tn 6)
15. Ehitusloa andmine (Kullassaare kuivati)
16. Kasutusloa väljastamine Lõvi tee 58)
17. Kasutusloa väljastamine (Kõrre tee5)
18. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
19. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
20. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
21. Koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
22. Killustiku tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
23. Riigihanke korraldamine (korraldatud jäätmeveo ühishange
24. Pärnu linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse põhimäärus
25.-32. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
33. Pärnu Linnavalitsuse 06.04.2015 korralduse nr 190 muutmine
34. Eluruumide üürile andmine
35. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine
36. Tasuta parkimislubade andmine
37. Kohanime määramine - Tõllaringi tee

Ülevaade istungist


1. Pärnu Sotsiaalkeskuse koosseisu kinnitamine
2. AS Pärnu Vesi nõukogu liikme nimetamine
3. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Agresso tarkvara hooldus- ja arendustööde tellimine“ ühispakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
4. Koolilõuna toidupäeva arvestusliku maksumuse kinnitamise ja toetuse kasutamise aruande esitamise kord
5. Pärnu linna 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
6. Noorsooprojektide komisjon
7. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
8. Linnavara üleandmine
9. Lubja tn 60 ja 62 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
10. Ehitusloa väljastamine (Nelgi tn 14)
11. Ehitusloa väljastamine (Nelgi tn 29)
12. Ehitusloa andmine (Tohvri tee 6)
13. Ehitusloa andmine (Pihlaka tn 31)
14. Ehitusloa väljastamine (Tõhela laut)
15. Riia mnt 225 hoonete koha-aadresside määramine
16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Pärnu Linnavalitsuse 29.12.2017 korralduse nr 130 muutmine
18. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
19. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks
20. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse osaliselt rahuldamata jätmine
21. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
22. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
23. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
24. Riigihanke “Pärnu linna tänavavalgustuse taristu projekteerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate kvalifitseerimine
25. Pärnu Linnavolikogu määrus "Audru Lasteaia põhimäärus"
26. Volikogude määruste muutmine seoses koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärade kinnitamisega
27. Linnavolikogu määrus arengudokumentide koostamist reguleerivate määruste kehtetuks tunnistamine
28. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (kindlustus)
29. Volikogu määrus "Riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord"
30. Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine

Ülevaade istungist


1. Osavallakogu valimiskomisjoni moodustamine
2. Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna põhimäärus
3. Pärnu Linnavalitsuse korrakaitseteenistuse põhimäärus
4. Pärnu Linnavalitsuse arenguteenistuse põhimäärus
5. Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks
6. Spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine
7. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2018
8. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
9. Volituste andmine sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud otsuste tegemiseks
10. Riigihanke korraldamine (Rüütli plats)
11. Volituste andmine - Liikluskeelu alased load
12. Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi andmiseks volitamine
13. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
14. -16. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
17. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Kalda tee)
18. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Käärasoo tee)
19. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Oru tn)
20. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Seljametsa kergliiklustee)
21. Ehitusloa andmine (Tiigi, Muti, Põldeotsa, Rebasefarmi) 
22. Ehitusloa andmine (Pärna allee 5) 
23. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
24. Detailplaneeringute täpsustavate projekteerimis tingimuste andmine Paide mnt 7 kinnistule
25. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist

1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Tasuta sõiduõiguse andmine
3. Hoove korrastavate korterelamute toetuse eraldamine
4. Tasuta parkimislubade andmine - Linnavara- ja heakorrateenistus ning taristu- ja ehitusteenistus
5. Raha eraldamine reservfondist
6. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „E-arvete haldusteenuse tellimine“ pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Ehitusloa väljastamine Männiku tn 18 abihoone
8. Vaide pikendamine Kooli tn 63 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimustele
9. Vaide lahendamine Karja tn 4 projekteerimistingimuste 09.10.2017 korraldusele nr 555
10. Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Pärnu Linnavalitsuse 15.11.2017 korralduse nr 9 “Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
14. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine
15. Ehitusloa andmine
16. Kasutusloa andmine
17. Kasutusloa andmine
18. Kasutusloa andmine (Jõekalda 56a VK)
19. Kasutusloa andmine eelnõu
20. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
21. Katastriüksustele lähiaadressi määramine
22. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
23. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
24. Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 20.03.2017 korralduse nr 142 muutmine
4. Abielu sõlmimise teenuse eest tasu kehtestamine
5. Pärnu Tammsaare Kooli arengukava kinnitamine
6. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
8. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks.
9. Nõusoleku andmine kinnisasja Riia mnt T10 koormamiseks reaalservituudiga.
10. Linnavara võõrandamine (metsamaterjali müük)
11. Tasuta parkimisloa andmine
12. Ehitusloa väljastamine A.H.Tammsaare pst 10 korterelamu
13. Ehitusloa väljastamine. Lai tn 2 kunstisadama hoone püstitamine
14. Ehitusloa väljastamine Maagi tn 6 üksikelamu püstitamine
15. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
16. Akadeemia tn 7 koha-aadresside määramine
17. Kinnistute valdusesse andmine
18. Projekteerimistingimuste andmine
19. Audru alevik Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
20. Kohanime määramine
21. Ehituslubade andmine
22. Kasutuslubade andmine
23. Katastriüksustele lähiaadressi määramine
24. Katastriüksuste liitmiseks nõusoleku andmine, lähiaadressi ning maa sihtotstarbe määramine
25. Kinnisasja jagamiseks nõusoleku andmine, lähiaadresside ning maa sihtotstarbe määramine
26. Ehitusloa andmine (Puraviku 33)
27. Kasutusloa andmine (Ratta 8)
28. Kasutusloa andmine (Koskla 19)
29. Kasutusloa andmine (Seljametsa kergliiklustee)
30. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi)
31. Isikliku kasutusõiguse seadmine (ELA)
32. Paikuse Vallavalitsuse 13.10.2017 korralduse nr 259 muutmine
33. Projekteerimistingimuste andmine (Metskitse)
34. Kruusateede remondi tellimine
35. Tõstamaa Vallavalitsuse 05.10.2017 korralduse nr 151 muutmine
36. Ehitusloa andmine
37. Kasutuslubade väljastamine

Ülevaade istungist


1. Raha eraldamine reservfondist
2. Riigihanke korraldamine (e-arve)
3. Riigihanke korraldamine (Agresso hooldus)
4. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
5. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
6. Nõusoleku andmine Riia maantee 129 kinnistut koormava hoonestusõiguse ja hoonestusõigust koormava kasutusvalduse kannete kustutamsieks.
7. Ehitusloa väljastamine Maagi tn 8 üksikelamu
8. Vaide lahendamine Ryytli tn 49 otsusele nr 3-5/1228
9. Koha-aadressi muutmine
10. Koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
11. Kasutuslubade andmine
12. Ehitusloa andmine
13. Katastriüksustele lähiaadressi määramine
14. Kasutusloa andmine (Paikuse, Oru tn 1)
15. Projekteerimistingimuste andmine
16. Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Kreegi tn 6 kinnistule
18. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Mai tn 73 kinnistule
19. Jaani tn 19 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
20. Pärnu Linnavolikogu 15.09.2016 otsuse nr 71 "Linnavara otsustuskorras võõrandamine AS-le Pärnu Vesi" muutmine
21. Pärnu linnavolikogu 16.01.2014 otsuse nr 2 „ Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega,kinnisasjade otsustuskorras võõrandamiseks ja Pärnu Linnavolikogu 21.03.2013 otsuse nr 28 muutmine" muutmine
22. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Lai 2)
23. Nõusoleku andmine kinnisasja Rehepapi tn 10 koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras
24. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (asutuste tarkvara litsentsid)
25. Pärnu Linnavolikogu määrus "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine"
26. Audru osavalla põhimäärus
27. Paikuse osavalla põhimäärus
28. Pärnu Linnavolikogu määrus Tõstamaa osavalla põhimäärus
29. Osavallakogu liikmetele osavallakogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise ning osavallakogu liikme teenistuslähetusse saatmise kord
30. Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine
31. Paikuse Vallavolikogu 17.03.2014 määruse nr 5 „Paikuse Huvikooli põhimäärus“ muutmine
32. Sünnitoetuse ja esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord
33. Pärnu linna põhimäärus (II lugemine)

Ülevaade istungist


 

1. Volituste andmine
2. Sobitusrühma moodustamine Pärnu Lasteaias Pillerpall
3. Loa andmine Pärnu linna lipu kujutise kasutamiseks
4. Ehitusloa väljastamine Tiiru tn 5 korterelamu
5. Pärnu Linnavalitsuse 29.05.2017 korralduse nr 295„Kinnistute valdusesse andmine” muutmine
6. Ehituslubade andmine
7. Kasutuslubade andmine
8. Projekteerimistingimuste andmine Audru alevik Lihula mnt 21a kinnistule
9. Katastriüksusele koha-aadressi määramine
10. Audru_Vallavalitsuse_12.05.2016_korralduse_nr_146_„Munitsipaalomandisse_taotletavale_katastriüksusele_lähiaadressi,_sihtotstarbe_ja_pindala_määramine“_muutmine
11. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
12. Audru Vallavalitsuse 21.09.2017 korralduse nr 276 „Katastriüksuste ümberkruntimine ja sihtotstarbe määramine“ muutmine
13. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
14. Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuse kinnitamine
15. Lapsendamiseks nõusoleku andmine
16. Ehitusloa andmine
17. Tõstamaa Vallvalitsuse 12.10.2017 korralduse nr 158 muutmine
18. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
19. Maamaksu määruse muutmine
20. Väike-Veski tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Aasta Tervisedendaja 2017 tunnustamine
2. Pärnu linna 2017. aasta kultuuri aastapreemiate määramine
3. Sobitusrühma moodustamine Pärnu Lasteaias Pillerpall
4. Kinnistute Vana-Sauga tn 38b ja Tähe 5b omandamine
5. Tasuta parkimislubade andmine - PEAK
6. Linnavara üleandmine
7. Sundvalduse seadmine Haapsalu mnt 74a//Peetri tn 6
8. Ehitusloa väljastamine. Riia mnt 169A ärihoone püstitamine
9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Killustiku tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Projekteerimistingimuste andmine Audru alevik Lihula mnt 21a kinnistule
13. Audru Vallavalitsuse 20.10.2016 korralduse nr 356 muutmine
14. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
15. Ehituslubade andmine
16. Kasutuslubade andmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna põhimäärus" (I lugemine)
2. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu töökord" (I lugemine)
3. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavalitsuse töökord"
4. Pärnu Linnavolikogu määrus "Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded"
5. Pärnu Linnavolikogu otsus "Ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid"
6. Pärnu Linnavolikogu otsus "Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine"
7. Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend


Veebilehel kasutatakse küpsiseid