Jäta menüü vahele

» Osavald on Pärnu linna territooriumil ja koosseisus tegutsev üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine omavalitsuse ülesannete täitmisel.
» Osavald tegutseb osavalla põhimääruse alusel

Pärnu linna koosseisus on kolm osavalda:
» Audru osavald
» Paikuse osavald
» Tõstmaa osavald

Osavallakogu

» Osavalla elanike esinduskoguks on osavallakogu
» Osavallakogu otsustab osavalla territooriumi puudutavaid küsimusi,  mis talle on õigusaktidega pandud.
» Kogul on õigus avaldada arvamusi ja teha ettepanekuid kõigis osavalla territooriumil linna toimimist või kohalikku elukorraldust puudutavates küsimustes.

» Osavallakogu koosseisu ja asendusliikmetd kinnitab linnavalitsuse poolt moodustatud osavallakogu valimiskomisjon
» Osavallakogusse kuuluvad osavalla territooriumilt volikogusse valitud isikud. Ülejäänud kohad, vastavalt osavallakogu suurusele, jagatakse volikogusse kandideerinud isikute vahel 
» Osavallakogu tööd korraldab ja jubib osavallakogu esimees
» Osavallakogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku osavallakogu esimees
» Osavallakogu volitused lõppevad samal ajal volikogu volituste lõppemisega

Osavallakeskus

» Osavalla tegevust korraldamib ning avalikke teenuseid osutab ja haldab osavallakeskus
» Osavallakeskus on Pärnu linnavalitsuse kui ametiasutuse struktuuriüksus
» Osavallakeskuse tööd juhib osavallakeskuse juhataja 

Osavalla sümbolid

» Osavallal on oma vapp ja lipp, mida kasutatakse piirkonna sümboolikana. Osavalla tutvustamiseks kasutatakse ka tunnuslauset ja logo
» Vapi ja lipu kasutamine põhimääruses loetlemata juhtudel toimub osavallakeskuse juhataja loa alusel
» Osavalla sümbolite kasutamine on tasuta.
» Osavalla sümboleid ei tohi kasutada vääritul moel. 

Osavalla tunnustused
» Osavalla kõrgeimaks autasuks on vapimärk, mis antakse isikule, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud osavalla arengule või elanike heaolule, saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi või üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jmt edendamisel.
» Tunnustust avaldatakse ka osavallakogu esimehe tänukirja andmisega.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid