Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Ehitamine

• on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused
• on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega 
• Loe lähemalt: ehitamine 

Ehitusluba,  -teatis ja -projekt

• Ehitusloa kohustus kehtib uute hoonete püstitamisel ja hoonete laiendamisel üle 33% algsest mahust, eluhoonete lammutamisel, mitteelamute ümberehitamisel, laiendamisel ja lammutamisel
• Loe lähemalt: ehitusluba, -projekt ja -teatis

Kasutusluba ja kasutusteatis

• Ehitise valmimisel, enne selle kasutusele võtmist, tuleb ehitise omanikul taotleda kasutusluba või teavitada ehitise kasutamisest või kasutusotstarbe muutmisest kasutusteatise esitamisega.
• Kasutusteatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded.
• Loe lähemalt: kasutusluba ja kasutusteatis

Projekteerimistingimused

• on vajalikud hoone või olulise rajatise laiendamiseks üle 33% 
• detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral hoone või rajatise püstitamiseks või rajamiseks
• projekteerimistingimusi pole vaja taotleda, kui soovite hoonet ümber ehitada või laiendada (soojustada, lisada vintskappe, muuta avatäiteid, ehitada tuulekodasid või muul viisil muuta hoone välisilmet) ning kavandatav ehitus ei suurenda hoone algset mahtu rohkem kui 33%, 

• Täpsemate juhiste saamiseks võib pöörduda linna arhitektide poole. 
• Kui ehitis paikneb muinsuskaitse- või miljööväärtuslikul hoonestusalal, soovitame tingimata konsulteerida linna arhitektidega ning juhised taotleda.
• Vaata lisaks: projekteerimistingimused 

Õigusliku aluseta ehitatud ehitiste seadustamine

• Enne 01.07.2015 õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ehitised jagatakse kahte kategooriasse - enne 01.01.2013 ning 01.01.2003–01.07.2015 ehitatud ehitis. Neile kehtivad nõuded sõltuvalt ehitamise ajast.
• NB! Enne enne ehitusseaduse jõustumist 1. juulil 2015 õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ehitised tuleb kanda ehitisregistrisse hiljemalt 1. jaanuariks 2020
• Loe lähemalt: juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitiste seadustamiseks

Ehitusjärelevalve

• Pärnu linnavalitsuse ülesanne on teha riiklikku ehitusjärelevalvet Pärnu linnas ja osavaldades.
• Riiklikku järelevalvet tehakse ehitistele, sealhulgas kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele.
• Loe lähemalt: ehitusjärelevalve

Dokumentide esitamine

• Kogu dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult riiklikku ehitisregistrisse www.ehr.ee  
• Erandjuhul, kui ei ole võimalik esitada dokumente EHR kaudu, võib need esitada Pärnu linnavalitsuse ehitusjärelevalve teenistusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse
• Loe lähemalt: dokumentide esitamine

Riigilõivud

• Riigilõiv tasutakse Pärnu linnavalitsuse arveldusarvele 
• Selgitusse tuleb märkida mille eest riigilõivu tasutakse ja aadress 
• Loe lähemalt: ehitustegevuse riigilõivud

 

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Ehituslubade spetsialistid
Hillar Sojonen
5307 0865
hillar.sojonen[at]parnu.ee

Peep Sakk
5190 6015
peep.sakk[at]parnu.ee

Ehitusjärelevalve insener
Ago Randorg
5566 7890
ago.randorg[at]parnu.ee

Toomas Peterson
5817 3725
toomas.peterson[at]parnu.ee

Järelevalveinsener-menetlejad 
Mairi Õismets 
(Audru ja Tõstamaa)
5308 8391 
mairi.oismets[at]parnu.ee

Arvid Arroval 
(Paikuse)
527 8683
arvid.arroval[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid