Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Ehitusluba ja ehitusteatis

• Ehitusloa kohustus kehtib uute hoonete püstitamisel ja hoonete laiendamisel üle 33% algsest mahust, eluhoonete lammutamisel, mitteelamute ümberehitamisel, laiendamisel ja lammutamisel
• Ehitusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv. 
• Ehitusteatis on riigilõivuvaba

Ehitusprojekt

• Ehitusprojekt peab olema selline, et selle kohaselt ehitatav ehitis vastaks nõuetele, sealhulgas arvestaks ehitise sobivust, kasutatavust ja korrashoiu vajadust (EHS § 13).
• Ehitusprojekt koostada vastavalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015 määrusele nr 97 Nõuded ehitusprojektile ning Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele.
• Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel järgida MKM juhendmaterjale

• Ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamisel peab olema pädeva isiku kvalifikatsioon tõendatud (EHS § lg 2).
• Tegevusaladele vastavad kvalifikatsiooninõuded on kehtestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrusega nr 61

Projekti koosseisus tuleb esitada:
• lahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele ning küttele ja ventilatsioonile
• parkimine, juurepääsud ja jäätmekäitlus
• vertikaalplaneerimine ja sajuvete lahendus
• piirded - lahendus sobilikuna piirkonna miljöösse
• haljastus - põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.

Ehitusprojekt koosneb:
1. Projekteeritud lahendusi kirjeldavatest tekstilistest dokumentidest (seletuskiri, tabelid)
2. Graafilistest projektdokumentidest (joonised, illustratsioonid, skeemid, graafikud jms)
3. Ehitise tehnilised andmed
4. Muud asjakohased dokumendid

Ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojekti osad:
(1) Ehitusloa taotlemisel esitatavas ehitusprojektis esitatakse ehitise kohta need andmed ja ehitusprojekti osad, mis on asjakohased ja mida on otstarbekas ja võimalik määrata.
(2) Ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojekti osadeks on asjakohasel juhul:
1) asendiplaan;
2) arhitektuur, sealhulgas sisearhitektuur ja maastikuarhitektuur, kui ehitusprojekt hõlmab sisearhitektuurset või maastikuarhitektuurset projekteerimist;
3) konstruktsioonid;
4) küte, ventilatsioon, jahutus ja soojusvarustus;
5) gaasivarustus;
6) veevarustus ja kanalisatsioon;
7) elektripaigaldis (tugevvoolu-, nõrkvoolu- ja automaatikapaigaldis);
8) tuleohutus;
9) energiatõhusus;
10) muud ehitiste eripärast tulenevad olulised osad või süsteemid.

• Ehitise ümberehitamise korral sisaldab ehitusprojekt vajadusel lisaks eelnevale olemasoleva ehitise mõõdistusprojekti ja olemasoleva ehitise auditi andmeid

Projekti tuleb tutvustada:
• naaberkrundi omanikele, kui ehitustegevus mõjutab nende ehitusõigust (nt piiriäärsel ehitamisel tuleohutusest tulenevad ehituslikud piirangud, halvenevad valgustingimused vms)
• kinnistu kaasomanikele (olemasolul) 

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Ehituslubade spetsialistid
Hillar Sojonen
444 8338
hillar.sojonen[at]parnu.ee

Peep Sakk
444 8338
peep.sakk[at]parnu.ee

Ehitusjärelevalve insenerid
Mati Roossaar
444 8344
mati.roossaar[at]parnu.ee

Ago Randorg
444 8342
ago.randorg[at]parnu.ee


Järelevalveinsener-menetlejad 
Mairi Õismets 
(Audru ja Tõstamaa)
444 8175 
mairi.oismets[at]parnu.ee

Arvid Arroval 
(Paikuse)
444 8153
arvid.arroval[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid