Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitiste seadustamiseks

Enne enne ehitusseaduse jõustumist 1. juulil 2015 õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ehitised tuli kanda ehitisregistrisse hiljemalt 1. jaanuariks 2020

• Enne 01.07.2015 õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümber ehitatud ehitiste ehitisregistrisse kandmisel lähtutakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 28 ja 29. 
• Ehitised jagatakse kahte kategooriasse ning neile kehtivad nõuded sõltuvalt ehitamise ajast.

Enne 2003. aasta 1.jaanuari ehitatud ehitis:
• peab vastama ehitise ohutusele esitatud nõuetele
• ehitise ohutust hinnatakse ehitamise ajal kehtinud nõuete kohaselt.

Ehitisregistrisse kandmata ehitis ehk pärast 01.01.2003 ning enne 01.07.2015 ehitatud ehitis:
• ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatud nõuetele
• vastama detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Ehitise ohutuse hindamine
• Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt.
• Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise audit asendab loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti.
• Ehitise auditi tellib omanik.

Kohaliku omavalitsuse üksus otsustab ehitise auditi tulemusel täiendavate riikliku järelevalvemeetmete vajaduse, arvestades eelkõige:
1. ehitisele esitatavate nõuete täitmist, sh olulise või kõrgendatud ohu esinemise võimalikkust
2. ehitise ehitamise aega
3. ehitise kasutamise otstarvet
4. kinnisasja omaniku ning vajaduse korral piirnevate kinnisasjade omanike õiguste ja huvide kaitset.

Ehitise audit
Auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik
• Ehitise auditi tegemise kord
• Kvalifikatsiooninõuded

Ehitise audit peab muuhulgas esitama ehitise olulisemad tehnilised andmed. Ehitise auditi koosseisu peavad kuuluma:
• Ehitise tuleohutuse hinnang – auditi tegijal tuleb kaasata tuleohutuse ekspert
• Elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt - audit, kust nähtub, et elektripaigaldis vastab nõuetele
• Gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit, kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele
• Vajadusel muu asjakohane mõõdistusprotokoll

• Kui auditi tulemus on negatiivne ja ehitis ei vasta ehitise ohutusele või asjakohasel juhul detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele ning selgub ümberehitamise, lammutamise või muu selline vajadus, tuleb esitada ehitusloa taotlus või ehitusteatis ja ehitusprojekt vastavalt ehitusseadustik lisale 1.

• Kui auditi tulemus on positiivne ja ehitis vastab ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ja asjakohasel juhul detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele ning puudub täiendavate ehitustööde vajadus, tuleb esitada kasutusloa taotlus või kasutusteatis vastavalt ehitusseadustik lisale 2 ning ehitise audit, sh projekt ehitise tehniliste andmetega (nn mõõdistusprojekt).

Riigilõiv
• Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot.
• Ehitus- või kasutusloa eest täiendavalt riigilõivu tasuda ei ole vaja.
• Vaata lisaks: Ehitustegevuse riigilõivud


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Ehituslubade spetsialistid
Hillar Sojonen
5307 0865
hillar.sojonen[at]parnu.ee

Peep Sakk
5190 6015
peep.sakk[at]parnu.ee

Ehitusjärelevalve insener
Ago Randorg
5566 7890
ago.randorg[at]parnu.ee

Toomas Peterson
toomas.peterson[at]parnu.ee

Järelevalveinsener-menetlejad 
Mairi Õismets 
(Audru ja Tõstamaa)
5308 8391 
mairi.oismets[at]parnu.ee

Arvid Arroval 
(Paikuse)
527 8683
arvid.arroval[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid