Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Maamaksuseadus
• Maakataster

Maamaksumäärad Pärnu linnas kuni 31.12.2023
Maamaksumäärad Pärnu linnas (Pärnu linnavolikogu 24.05.2018 määrus nr 25)
• Hinna- ja viljakustsoonide piirid Maa-ameti geoportaali maainfo kaardirakenduses
• Maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa: Pärnu linn ; Audru 1 ; Audru 2Paikuse ; Tõstamaa

Maamaksumäärad alates 01.01.2024
Maamaksumäärad Pärnu linnas (Pärnu linnavolikogu 15.06.2023 määrus nr 13)

2024. aastast ei ole Pärnu linnas enam erinevaid hinnatsoone, maamaksumäär sõltub maa sihtotstarbest:
• elamu- ja õuemaa: 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas
• metsa-, põllu- ja rohumaa: 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas
• äri- ja tootmismaa: 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas

Maamaks = maa väärtus (€) x maksumäär (%) – maksusoodustused ja maksuvabastused
Maa hinna päring (minu.kataster.ee)
Katastriüksuse kõlvikute päring


Maamaksuvabastus

Maamaksuvabastuse tingimused

- kuni 1500 m2 suuruse elamu- või maatulundusmaa omanik maamaksust vabastatud, kui maaga samal aadressil on rahvastikuregistris ka tema elukoht
- maksuvaba on kuni 1500 m2 suurune elamumaa või maatulundusmaa
- maksusoodustust saab kinnistusraamatusse märgitud maatüki omanik
- omaniku elukoht peab rahvastikuregistris olema kinnistuga samal aadressil

• Eelpool loetletud tingimustel maamaksuvabastuse saamiseks avaldust esitama ei pea, maksuvabastus arvutatakse kohaliku omavalitsuse poolt riiklikes registrites olevate andmete alusel. Maamaksu arvutamisel lähtutakse registrite andmetest maksustamisaasta 1. jaanuari seisuga.


Represseeritu maamaksuvabastus

Täiendavalt on maamaksust vabastatud okupatsioonirežiimide poolt õigusvastaselt represseeritud isikud või represseerituga võrdsustatud isikud, kelle kasutuses on elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega õuemaa kõlvikuga maatükk Pärnu linnas.

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord 
Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus-
Maamaksuvabastuse taotlus represseeritule

• Maksuvabastust antakse okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes õigusvastaselt represseeritud isikule või represseerituga võrdsustatud isikule, kellel on Pärnu linna territooriumil asuva maatüki osas maamaksu kohustus, st kinnistusraamatu andmetel kinnisasja omanikule, hoonestajale või kasutusvaldajale.
• Maksuvabastuse saab anda elamumaa sihtotstarbega maatükile või maatulundusmaa sihtotstarbega maatükile õuemaa kõlviku osas. 
• Represseeritute maamaksuvabastust rakendatakse vaid sellele kinnistule, millel asuvas hoones asub maksuvabastuse saaja rahvastikuregistrisse kantud elukoht maksu määramise aasta 1. jaanuari seisuga. Kuna kodualuse maa maksuvabastus on pindalaliselt piiratud, katab täiendav maksuvabastus selle osa elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku pindalast, millele koduomaniku maksuvabastus ei ulatunud.
• Kui maatüki elamumaa või õuemaa osa on juba täies ulatuses maamaksust vabastatud, ei saa represseeritu maksuvabastust kasutada teise maatüki osas.

Maksuvabastuse taotlemine

Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos represseeritu tunnistuse koopiagahiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks.
• Nimetatud kuupäevast hiljem esitatud avalduse alusel arvestatakse maksuvabastust alates järgnevast aastast. 
• Avaldus tuleb esitada ühekordselt, ehk isikud, kellele on maksuvabastus määratud, ei pea igal aastal uut avaldust esitama, kuid avalduses esitatud andmete muutumisest peab isik Pärnu linnavalitsust viivitamata teavitama.

Taotlus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
-  Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või 
-  e-postile linnavalitsu[at]parnu.ee.

Taotluse võib tuua ka osavallakeskustesse või linnavalitsuse infolauda.


KKK

Kuidas arvutatakse maamaksuvabastust, kui kinnistul on mitu sihtotstarvet?
Maamaksust on vabastatud ainult elamumaa sihtotstarbega maa. Kui katastriüksuse sihtotstarbeks on näiteks osaliselt ärimaa ja osaliselt elamumaa, siis on omanik maamaksu tasumisest vabastatud ainult talle kuuluva elamumaa osa eest, ärimaa osa eest tuleb jätkuvalt maamaksu tasuda. Kui varasemalt on maatükile määratud ka ärimaa sihtotstarve, kuid kinnistul ei toimu enam äritegevust, tuleks kinnistu sihtotstarvet muuta. Sihtotstarbe muutmiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Kuidas arvutatakse maamaksu kaasomandis oleva maatüki eest?
Kui maatükk on kaasomandis, siis arvutatakse iga kaasomaniku kohta maamaksu proportsionaalselt tema omandi suurusele.

Kuidas jaguneb maamaksuvabastus, kui kinnistul on mitu omanikku?
Mitme kaasomaniku korral ei suurene maamaksust vabastatav osa, see jaguneb omanike vahel proportsionaalselt nendele kuuluva kaasomandi osa suurusega. Piirang ei kehti korteriomandite puhul. Maksuvabastus rakendub maatüki kinnistusraamatusse kantud omanikule. Kui tegu on abikaasade ühisomandiga, kuid kinnistusraamatusse on omanikuna märgitud vaid üks neist, saab maksuvabastust kasutada vaid juhul, kui kinnistusraamatus omanikuna märgitud isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht asub samal aadressil.

Kui mul on mitu kinnistut, siis millise maatüki osas mul on õigus maksuvabastusele?
Maksuvabastuse võib elamumaa omanik saada ainult ühe, kodualuse maatüki osas, määravaks on rahvastikuregistris elukohaks märgitud aadress. Kui üks kinnisasi koosneb mitmest katastriüksusest, võiks kaaluda maatükkide liitmist.

Maamaksuküsimused
Annika Kullerkan
plaanide registri spetsialist
Suur-Sepa 16, kab 409
5867 6991
annika.kullerkan[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid