Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord 
Muinsuskaitseseadus
Ehitis- ja ajaloomälestiste register
Restaureerimise käsiraamat
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala


Restaureerimistoetus

• Restaureemistoetuse taotlus ja aruanne e-vorm
• Restaureerimistoetuse taotlus .doc ; aruanne .doc

Toetuse eesmärgiks on kaasa aidata Pärnu linna arhitektuuripärandi, sh riikliku kaitse all oleva kinnismälestise, usundiloolise hoone, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkondade säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele.

Eelistatult toetatakse avariilise olukorra likvideerimist (sh hoone kandekonstruktsioonide vahetuse), arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ja rekonstrueerimist järgmistel hoonetel:
• riigi kaitse all olevad kinnismälestised
• üldplaneeringus väärtuslikuks üksikobjektiks määratud hooned
• Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis või üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikul alal asuvad hooned, sh kirikuhooned

• Toetust ei anta hoone interjööridetailide restaureerimiseks ega rekonstrueerimiseks.

Taotlemine
• Toetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olev kinnismälestis,üldplaneeringus väärtuslikuk süksikobjektiks nimetatud hoone või muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikul alal asuv hoone, sh kirikuhoone.
• Pärnu linnaga liitunud Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavaldades ei ole kehtivate üldplaneeringutega määratud miljööväärtusega alasid, toetust saavad taotleda osavaldades asuvate kirikuhoonete ja riikliku kaitse all olevate kinnismälestiste omanikud.
• Toetuse saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vormikohane taotlus 

Taotlusele tuleb juurde lisada:
1) muinsuskaitse eritingimused, kui kavandatavad tööd eeldavad nende olemasolu;
2) ehitusprojekt, kui kavandatavad tööd eeldavad selle olemasolu;
3) kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal asuvate ehitiste korral Muinsuskaitseameti kooskõlastus;
4) vajadusel muu vajalik projektdokumentatsioon (inventariseerimisjoonised jmt);
5) arhitektuursete detailide ja avatäidete restaureerimise puhul ülesmõõtmisjoonis(ed);
6) tööde eelarve;
7) fotod hoonest ja restaureeritavatest detailidest enne tööde algust.

Blanketil (.doc) täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Restaureerimispreemia

Preemia määratakse nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele arhitektuuriväärtuslikele, riigi kaitse all olevatele kinnismälestistele, üldplaneeringus väärtusliku üksikobjektina määratud hoonele või muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikul alal asuvatele hoonetele tehtud eeskuju andvate restaureerimis- ja rekonstrueerimistööde eest.

Ettepanekud preemia määramiseks teeb linnavalitsusele eelarvevahendite olemasolul komisjon. Preemia määratakse linnavalitsuse korraldusega.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid